Hai loại thiền (Jhāna)

Hai loại thiền (Jhāna)

[Jhāna = Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, (hoặc Ngũ Thiền) = Mức độ Định]

–––––––––––––––––––––––––

1. Thiền thẩm định cảnh (Ārammaṇūpanijjhāna). Thiền này chú niệm trên cảnh đề mục, tức là chỉ cho hai loại thiền hiệp thế, hay thiền đáo đại, hay thiền chỉ tịnh (Samatha jhāna).

2. Thiền thẩm định tướng (Lakkhaṇūpanijjhāna). Thiền này thẩm sát tam tướng dựa trên danh sắc, cũng gọi là thiền minh sát hay thiền quán (Vipassanā jhāna). Lại nữa Đạo và Quả siêu thế cũng được xem là thiền, là loại thiền thẩm định tướng vì Đạo và Quả chú tâm trên thực tướng của níp–bàn.

Ā. II 41; Ps A.281; Dhs A.167

Nguồn trích dẫn: Kho tàng pháp học – Chương hai chi

Bài viết liên quan

 • Phân biệt giữa chỉ (samatha) & định (samadhi), Web Link
 • Đây là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn, Web, FB
 • Tu tập chỉ (samatho) và quán (vipassanā) vì mục đích gì?, Web Link
 • Chỉ & Quán – Samatha & Vipassana, Web, FB
 • Bát thánh đạo là điều kiện cần và đủ để trở thành bậc thánh, Web, FB
 • Tứ niệm xứ – Cattāro satipaṭṭhānā, Web, FB
 • Để có kết quả “chế ngự tham – ưu trên đời” dẫn đến chứng ngộ niết bàn thì cần tu tập thực hành gieo nhân gì trong đời sống hàng ngày?, Web Link
 • Thiền sư mahasi – thiền minh sát tứ niệm xứ vipassanā satipaṭṭhānā, Web Link
 • Làm thế nào phát triển tuệ minh sát?, Web Link
 • Thế nào là thực hành đúng đắn minh sát tứ niệm xứ?, Web Link
 • Tất cả chỉ có bấy nhiêu để có thể thực hành đúng đắn tứ niệm xứ – minh sát Vipassnā, Web, FB
 • Liệu có thể thực hành thiền minh sát vipassanā mà không cần học tỉ mỉ vi diệu pháp (abhidhamma), và pháp duyên khởi (paṭiccasamuppāda) không?, Web Link
 • Thực hành bát chánh đạo thông qua thực hành thiền tập minh sát tứ niệm xứ Vipassanā Satipaṭṭhānā, Web, FB
 • Thiền minh sát Vipassana và Tứ diệu đế, Web, FB
 • Thực hành minh sát tứ niệm xứ tứ niệm xứ vipassanā satipaṭṭhānā để thành tựu thất giác chi như thế nào?, Web Link
 • Tu tập định cùng với tu tập tứ niệm xứ, Web, FB
 • Đôi lời nhắn nhủ sách tấn tới một vị hành giả tầm cầu giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Tránh đẽo cày ở ngã tư đường!, Web Link
 • Vấn đáp về thiền minh sát – by sayadaw u silananda , Web Link
 • Thiền tập, Web Link
 • Chuẩn bị tâm thái trước khi hành thiền, Web, FB, Youtube
 • Cần phải làm những gì để có được thái độ đúng đắn khi thực hành thiền tập, Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Căn bản thực hành tứ niệm xứ
 • Căn bản thực hành tứ niệm xứ minh sát Vipassana, Web, FB
 • Phá vỡ khái niệm chế định – tục đế, thể nhập bản chất thực tại – chân đế, Web, FB
 • Thiền hành trong khóa tu tại tuệ đức, sg, Web Link
 • Covid 19 – phong tỏa tại gia: chúng ta có thể làm những gì góp phần diệt trừ dịch bệnh tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác?, Web Link
 • Lưu ý khi thực tập thiền hành, Web Link
 • Thiền hành – pháp thoại, Youtube
 • Lợi ích của thiền hành, Web, FB
 • Ăn trong thiền quán, Web, FB
 • Mahasi sayadaw vipasana meditation instructions
 • Hướng dẫn thực hành thiền minh sát vipassana by tharmaneykyaw sayadaw
 • English version. Youtube
 • F, Web Link
 • Phần 1 – thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ quan trọng như thế nào? (ngài thiền sư ta-ma-nê-chô – tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa) ), Web Link
 • Pháp thoại trực tuyến online 2021, Web Link
 • Thiền sư ta-ma-nê-chô và cuốn sách “phỏng vấn thiền sư mahasi” về thiền minh sát vipassana, Web Link
 • Sayadaw tharmanaykyaw u dhammika – abhivamsa được trao tặng danh hiệu cao quí: aggamahāganthavācakapaṇḍita, Web Link
 • Có bao nhiêu nghĩa của câu “con đường độc nhất (duy nhất)” trong bài kinh tứ niệm xứ (satipaṭṭhāna sutta)?, Web Link
 • Tứ niệm xứ tu tập, làm cho sung mãn đem lại thành quả gì?, Web Link
 • Hộ trì cho mình, hộ trì người khác (độ mình tức độ người), Web Link
 • Tứ niệm xứ tu tập, làm cho sung mãn đem lại thành quả gì, Web, FB
 • Thấy biết cái gì thì được coi là thấy biết ‘như thật’, ‘như nó đang là’ khi thực hành tu tập minh sát tứ niệm xứ Vipassnā satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Như thế nào là hiểu biết một cách như thật❓thấy như chúng đang là❓, Web, FB
 • Như nó đang là!, Web Link
 • Tập trung vào đề mục chính để vun bồi phát triển định trong tu tập thực hành thiền minh sát vipassnā tứ niệm xứ, Web, FB
 • Cảm thọ – yếu tố tối quan trọng trong thiền tập minh sát tứ niệm xứ, Web Link
 • Tưởng – saññā là gì? minh sát về tưởng như thế nào?, Web Link
 • Vô Thường Tưởng được tu tập như thế nào? Để đạt được mục đích gì?, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Ngũ uẩn = sắc + thọ + tưởng + hành + thức = vô thường = khổ = vô ngã, Web Link
 • Kham nhẫn – Patience, Web
 • Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly? , Web Link
 • Từ bỏ (từ bỏ những gì? từ bỏ đem lại cái gì? từ bỏ là thế nào?), Web Link
 • 5 uẩn x 4 tà kiến, Web

Bài viết trên Facebook, 21/7/2023