Kham nhẫn – Patience

Kham Nhẫn – Patience

Một trong những bài học tốt nhất bạn có thể học được trong cuộc sống là tự chủ luôn kham nhẫn.

One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain patient.

Jednou z nejlepších lekcí, které se můžete v životě naučit, je zvládnout, jak zůstat trpěliví.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

==============================

CHÁNH KINH

==============================

… Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo biết kham nhẫn?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lỵ, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo kham nhẫn.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – XIV. Phẩm Vua – 5.140. Biết Nghe

––––––––––––––––––––––––––––––

… Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn?

Này các Tỷ–kheo, ở đây có Tỷ–kheo chơn chánh giác sát kham nhẫn lạnh nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lỵ phỉ báng, vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các Tỷ–kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – VI. Ðại Phẩm – 6.58. Các Lậu Hoặc

––––––––––––––––––––––––––––––

… —Này các Tỷ–kheo, dục tham đối với sắc uẩn là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với thọ uẩn là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với tưởng uẩn là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với hành uẩn là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với thức uẩn là tùy phiền não của tâm.

Này các Tỷ–kheo, khi nào vị Tỷ–kheo đối với năm xứ này, đoạn tận được tùy phiền não, thời tâm vị ấy hướng về ly dục. Do biến mãn với ly dục, tâm vị ấy được xem là kham nhẫn, chứng tri đối với các pháp cần phải giác ngộ.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – VI. Ðại Phẩm – 6.58. Các Lậu Hoặc

––––––––––––––––––––––––––––––

—Thành tựu năm pháp, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không có thể đạt đến và an trú chánh định. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không có thể đạt đến và an trú chánh định.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có thể đạt đến và an trú chánh định. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có thể đạt đến và an trú chánh định.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – XII. Phẩm Andhakavinda – 5.113. Thiền Ðịnh

––––––––––––––––––––––––––––––

—Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, một Tỷ–kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

① Không kham nhẫn đối với các sắc, ② không kham nhẫn đối với các tiếng, ③ không kham nhẫn đối với các hương, ④ không kham nhẫn đối với các vị, ⑤ không kham nhẫn đối với các xúc.

🍀

… Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, một Tỷ–kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

① Kham nhẫn đối với các sắc, ② kham nhẫn đối với các tiếng, ③ kham nhẫn đối với các hương, ④ kham nhẫn đối với các vị, ⑤ kham nhẫn đối với các xúc.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – IX. Phẩm Trưởng Lão – 5.85. Không Kham Nhẫn

––––––––––––––––––––––––––––––

… Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ① kham nhẫn các sắc, ② kham nhẫn các tiếng, ③ kham nhẫn các hương, ④ kham nhẫn các vị, ⑤ kham nhẫn các xúc, ⑥ kham nhẫn các pháp.

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính – 6.5. Con Ngựa Thuần Chủng (1)

––––––––––––––––––––––––––––––

—Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ–kheo, con voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các sắc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua, khi đi đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, hay thấy đoàn xe, hay thấy đoàn bộ binh đã chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, con voi của vua không kham nhẫn đối với các sắc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các tiếng?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua, đi đến chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiếng trống lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, con voi của vua không kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các hương?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi đó ngửi mùi phân và nước tiểu của các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các vị?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua khi đi đến chiến trận, chán ngấy một máng cỏ và nước, hay chán ngấy hai, ba, bốn hay năm máng cỏ và nước, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các vị. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các xúc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị trúng một mũi tên, hay hai, hay ba, hay bốn, hay năm mũi tên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ–kheo, một con voi của vua không xứng đáng của vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, một vị Tỷ–kheo thành tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, không còn là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là vị Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mắt thấy sắc liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo không kham nhẫn các tiếng?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi tai nghe tiếng liền tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo không kham nhẫn các hương?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mũi ngửi hương liền tham đắm các hương khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo không kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo không kham nhẫn các vị?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi lưỡi nếm vị liền tham đắm các vị khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo không kham nhẫn các vị. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là vị Tỷ–kheo không kham nhẫn các xúc?

Ở đây, này Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi thân cảm xúc liền tham đắm các xúc khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo không kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không đáng được cung kính, không đáng được tôn trọng, không đáng được cúng dường, không đáng được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở đời.

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ–kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các sắc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua, đi đến chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thấy đoàn ngựa, hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc. Và thế nào, này các Tỷ–kheo, con voi của vua kham nhẫn các tiếng?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua, đi đến chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ binh, hay khi nghe tiếng trống lớn, thanh la, tù và, trống nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các hương?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, con voi của vua kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các vị?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khinh miệt một máng cỏ và nước, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm máng cỏ và nước, không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, con voi của vua kham nhẫn các vị. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các xúc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị một mũi tên bắn trúng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là con voi của vua kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ–kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và được gọi là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, thành tựu năm pháp, vị Tỷ–kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mắt thấy sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các tiếng?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi tai nghe tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các hương?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mũi ngửi các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các vị?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi lưỡi nếm các vị, không tham đắm các vị khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các vị. Và thế nào, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo kham nhẫn các xúc?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi thân cảm các xúc, không tham đắm các xúc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

Nguồn: Aṅguttara Nikāya – XIV. Phẩm Vua – 5.139. Không Có Thể Kham Nhẫn

––––––––––––––––––––––––––––––

—Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm?

Quần chúng không ái mộ, không ưa thích; nhiều người hận thù; nhiều người tránh né; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung; sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Này các Tỷ–kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn.

Này các Tỷ–kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là năm?

Quần chúng ái mộ, ưa thích; không có người hận thù; không có nhiều người tránh né; khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

Này các Tỷ–kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – XXII. Phẩm Mắng Nhiếc – (V) (215) Không Kham Nhẫn (1)

––––––––––––––––––––––––––––––

Tại Sāvatthi, Jetavana … (như trên) …

Thế Tôn thuyết như sau:

—Thuở xưa, này các Tỷ–kheo, cuộc chiến xảy ra giữa chư Thiên và các Asura, rất là khốc liệt.

Này các Tỷ–kheo, Vepacitti, vua các A–tu–la gọi các A–tu–la:

“—Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư Thiên và loài A–tu–la, rất là khốc liệt, nếu các A–tu–la thắng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka (hai tay, hai chân) và thứ năm là cổ và dắt vị ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A–tu–la.”

Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam thập tam thiên:

“—Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư Thiên và các loài A–tu–la, trận chiến rất khốc liệt, nếu chư Thiên thắng và các loài A–tu–la bại, hãy trói Vepacitti, vua các A–tu–la hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và dắt vị ấy lên trước mặt ta, trong giảng đường Sudhamma (Thiện Pháp)”.

Nhưng này các Tỷ–kheo trong trận chiến ấy chư Thiên thắng và các loài A–tu–la bại.

Rồi này các Tỷ–kheo, chư Thiên ở Tam thập tam thiên trói A–tu–la vương Vepacitti, trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka, trong giảng đường Sudhamma.

Tại đây, này các Tỷ–kheo, vua các A–tu–la, Vepacitti bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, khi Thiên chủ Sakka đi vào và đi ra khỏi giảng đường Sudhamma, nhiếc mắng, mạ lị Thiên chủ Sakka với những lời thô ác, độc ngữ.

Rồi này các Tỷ—kheo, người đánh xe Mātali nói lên những bài kệ với Thiên chủ Sakka:

Này Thiên chủ Sakka,

Có phải là Ông sợ,

Hay vì Ông yếu hèn,

Nên mới phải kham nhẫn,

Khi Ông nghe ác ngữ,

Từ Vepacitti?

(Sakka):

Không phải vì sợ hãi,

Không phải vì yếu hèn,

Mà ta phải kham nhẫn,

Với Vepacitti.

Sao kẻ trí như ta,

Lại liên hệ người ngu?

(Mātali):

Kẻ ngu càng nổi khùng,

Nếu không người đối trị,

Vậy với hình phạt nặng,

Kẻ trí trị người ngu.

(Sakka):

Như vậy theo ta nghĩ,

Chỉ đối trị người ngu,

Biết kẻ khác phẫn nộ,

Giữ niệm tâm an tịnh.

(Mātali):

Hỡi này Vàsana,

Sự kham nhẫn như vậy,

Ta thấy là lỗi lầm,

Khi kẻ ngu nghĩ rằng:

“Vì sợ ta, nó nhẫn”

Kẻ ngu càng hăng tiết,

Như bò thấy người chạy,

Càng hung hăng đuổi dài.

(Sakka):

Hãy để nó suy nghĩ,

Như ý nó mong muốn,

Nghĩ rằng, ta kham nhẫn,

Vì ta sợ hãi nó.

Trong tư lợi tối thượng,

Không gì hơn kham nhẫn.

Người đầy đủ sức mạnh,

Chịu nhẫn người yếu kém,

Nhẫn ấy gọi tối thượng,

Thường nhẫn kẻ yếu hèn.

Sức mạnh của kẻ ngu,

Ðược xem là sức mạnh,

Thời sức mạnh kẻ mạnh,

Lại được gọi yếu hèn.

Người mạnh hộ trì pháp,

Không nói lời phản ứng,

Bị mắng nhiếc, mắng lại,

Ác hại nặng nề hơn.

Bị mắng, không mắng lại,

Ðược chiến thắng hai lần.

Sống lợi ích cả hai,

Lợi mình và lợi người,

Biết kẻ khác tức giận,

Giữ niệm, tâm an tịnh,

Là y sĩ cả hai,

Chữa mình và chữa người,

Quần chúng nghĩ là ngu,

Vì không giỏi Chánh pháp.

Này các Tỷ–kheo, Thiên chủ Sakka ấy đã tự nuôi sống với quả công đức của mình, đã ngự trị và cai trị chư Thiên Tam thập tam thiên, sẽ nói lời tán thán nhẫn nhục và nhu hòa.

Ở đây, này các Tỷ–kheo, các Ông hãy làm chói sáng pháp luật này bằng cách trong khi xuất gia trong pháp và luật khéo giảng này, hãy thật hành kham nhẫn và nhu hòa.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Kinh – Chương 11: Tương Ưng Sakka – I: Phẩm Thứ Nhất – 11.4. Vepacitti hay Kham Nhẫn

––––––––––––––––––––––––––––––

—Này các Tỷ–kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm.

Này các Tỷ–kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được ba … được bốn … được năm … được mười … được hai mươi … được ba mươi … được bốn mươi … tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm.

Các chúng sanh ấy, này các Tỷ–kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc.

Này các Tỷ–kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là bốn?

❶ Ở đây, này các Tỷ–kheo, người có dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.

❷ Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụmg như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng.

❸ Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng.

❹ Vị ấy sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau khi tính toán, ngồi xuống; sau khi tính toán, thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu tiện, đại tiện.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, là bốn chứng bệnh của người xuất gia.

Do vậy, này các Tỷ–kheo, cần phải học tập như sau:

“Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.

Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng.

Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng.

Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống”.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, các Thầy cần phải học tập.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – XVI. Phẩm Các Căn – 4.157. Bệnh

Bài viết liên quan

 • Kham nhẫn, Web, FB
 • Kham nhẫn đến mức nào, bài 1, Web, FB
 • Kham nhẫn đến mức nào, bài 2, Web, FB
 • You and me – bạn và tôi, Web, FB
 • Tha thứ như thế nào, Web, FB
 • Vì sao càng tu tập càng sân, Web, FB
 • Hiềm hận cần được trừ khử như thế nào, Web, FB
 • Xóa tan sân hận 1/2, Web, FB
 • Xóa tan sân hận 2/2, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p1/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p2/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p3/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p4/4, Web, FB
 • Cần phải làm những gì để có được thái độ đúng đắn khi thực hành thiền tập, Web, FB
 • Cảm giác khi tránh không tạo nghiệp bất thiện qua thân, khẩu, ý thật an tịnh hạnh phúc, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

📺📺 video rải tâm từ, Youtube

 • Niệm chết như thế nào, Web, FB
 • Quán niệm 32 thể trược, Web, FB
 • Thân hành niệm, Web, FB

Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB

 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 28 tháng 9, 2021