Mười sáu tuệ minh sát là gì

MƯỜI SÁU TUỆ MINH SÁT LÀ GÌ ❓ –––––––––––––––––––––––––––––– https://archive.org/details/dhamma–in–photo–16tueminhsat–20230921 –––––––––––––––––––––––––––––– 1) Nāmarūpaparicchedañāṇa – Tuệ Phân Biệt Danh – Sắc

Đọc thêm
Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app