Cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn

 

 

[lwptoc]

Cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn

Hôm nay Chủ Nhật 28/2/202, đã thành tựu viên mãn cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar để hồi hướng công đức tới ông LCL. Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Sư xin hồi hướng mọi công đức tu tập và mọi thiện nghiệp của bản thân đã tạo được tới muôn loài chúng sinh, đặc biệt hôm nay là tới thân sinh của một đạo hữu thuận thành là Ông LCL, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho ông gặt hái được những quả phước báu mà ông đã gieo trồng trong quá khứ để có thể vượt qua bệnh tật, khổ, đau một cách an ổn, tốt lành nhất.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người trong gia đình luôn được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì, luôn được an toàn, an ổn, an khang thịnh vượng, an vui và hạnh phúc, luôn làm lành lánh ác, thanh tịnh tâm, luôn tinh tấn bố thí, trì giới và tu tập theo Chánh pháp để gieo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

🍀 Idaṁ no puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu này của chúng tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

🍀 Idaṁ no danaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho cúng dường này của chúng tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

🍀 Imaṁ no puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này của chúng tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.

🍀 Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

🍀 Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

🍀 Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

🍀 Nguyện công đức tu trì

Hồi hướng khắp chư thiên

Bậc thiện thần hộ pháp

Nhiều oai đức thần lực

Ngự khắp cả trần hoàn

Hư không giới thiên giới

Xin các ngài tùy hỷ

Công đức đã thể hiện

Rồi hộ trì Phật pháp

Mãi soi sáng nhân – thiên

Quốc độ hưởng thái bình

Muôn người sống lạc nghiệp

Mẹ cha và thầy tổ

Quyến thuộc cùng chúng sanh

Ðược hạnh phúc dài lâu

Thiểu bệnh dứt khổ sầu

Ngày ngày vui tu tập

Tinh tiến trong đạo mầu

Nhất tâm cầu giác ngộ

🍀 Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðoạn nghiệp chướng não phiền

Quả niết bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền

Phổ cập khắp thế gian

Chúng sanh thường tịnh lạc

Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

CHÁNH KINH:

… Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về QUẢ THIẾT THỰC HIỆN TẠI CỦA BỐ THÍ?

Thế Tôn đáp:

—Có thể được, này Sìha!

⚀ NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ ĐƯỢC QUẦN CHÚNG ÁI MỘ VÀ ƯA THÍCH, đây quả bố thí thiết thực hiện tại

Lại nữa, này Sìha!

⚁ BẬC THIỆN, BẬC CHÂN NHÂN THÂN CẬN NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Lại nữa, này Sìha!

⚂ NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ ĐƯỢC ĐỒN TỐT ĐẸP TRUYỀN ĐI. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Lại nữa, này Sìha!

⚃ NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ ĐI ĐẾN HỘI CHÚNG NÀO, HOẶC HỘI CHÚNG SÁT ÐẾ LỴ, HOẶC HỘI CHÚNG BÀ–LA–MÔN, HOẶC HỘI CHÚNG GIA CHỦ, HOẶC HỘI CHÚNG SA–MÔN, VỊ ẤY ĐI ĐẾN VỚI TỰ TÍN, KHÔNG CÓ DO DỰ HOANG MANG. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Lại nữa, này Sìha!

⚄ NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG ĐƯỢC SANH LÊN CÕI LÀNH, THIÊN GIỚI. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Ðược nói vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn:

—Bốn quả bố thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thế Tôn.

Con biết được chúng.

Bạch Thế Tôn, con là người bố thì, là thí chủ được quần chúng ái mộ ưa thích.

Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí chủ được bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận với con.

Bạch Thế Tôn, con là người bồ thí, người thí chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con: “Tướng quân Sìha là người bố thí, là người làm việc, là người hộ trì chúng Tăng.”

Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát–đế–ly, hoặc hội chúng Bà–la–môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa–môn. Con đi đến với lòng tự tín, không do dự hoang mang. Bốn quả bố thí hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thế Tôn, con biết được chúng.

Nhưng bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: “Người bố thí, này Sìha, người thí chủ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.” Ðiều này con không được biết, ở đây con đi đến lòng tin Thế Tôn.

—Sự kiện là vậy, này Sìha! Sự kiện là vậy, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới.

Người cho được ái mộ,

Ðược nhiều người thân cận,

Ðược tiếng đồn tốt đẹp,

Danh xưng được tăng trưởng.

Không hoang mang do dự,

Ði vào giữa hội chúng,

Với tâm đầy tự tín,

Là người không xan tham.

Do vậy người có trí,

Thường thường làm bố thí,

Nhiếp phục uế, xan tham,

Tìm cầu chơn an lạc.

Ðược an trú lâu ngày,

Trên cõi trời Thập Tam

Họ sống vui hoan hỷ,

Ðồng bạn với chư Thiên.

Sanh duyên đã làm xong

Thiện hạnh đã làm xong,

Mệnh chung sanh chư Thiên,

Ðược sống và thọ hưởng,

Tại rừng Nan–da–na

Tại đấy họ hoan hỷ,

Họ vui thích, thoải mái,

Thọ hưởng năm dục lạc,

Ðối với lời thuyết giảng

Bậc Vô trước Thế Tôn,

Các đệ tử Thiện Thệ,

Sống hoan hỷ Thiên giới.

Nguồn: Tăng chi bộ kinh – IV: Phẩm sumanà – (IV) (34) Ðại Tướng Sìha

– Hết trích dẫn –––––––––––––––––––––––––––––––

⚀ Quả bố thí tùy theo vật thí (vật thực, hoặc y phục hoặc trú xứ…), điển hình như bố thí vật thực sẽ thành tựu 5 điều lợi lạc đến thí chủ (A.III.42):

1– Hưởng tuổi thọ nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác được kéo dài sự sống.

2– Hưởng dung sắc nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác nuôi thân xinh tốt.

3– Hưởng an vui nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác ngăn được cảm thọ đói khổ.

4– Hưởng sức lực nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác có sức khỏe sung mãn.

5– Hưởng biện tài nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác bồi dưỡng trí tuệ.

⚁ Quả bố thí thành tựu theo tâm lý bố thí (A.A.257) có 5 sự kiện là:

1– Người bố thí vì thương, vì ghét, vì dốt nát, vì sợ thì quả báo về sau rất kém, có tài sản không đáng kể, không thể sanh ở cõi trời.

2– Người bố thí vì giữ truyền thống thì thường đạt đến tài sản trong cõi nhân loại thôi.

3– Người bố thí vì mong sanh thiên thì được đạt đến tài sản chư thiên.

4– Người bố thí vì để tâm an vui thì có thể đạt đến hai loại tài sản là tài sản nhân loại (manussa–sampatti), tài sản chư thiên (devasampatti).

5– Người bố thí để trang bị cho tâm, làm trang nghiêm tâm, cầu sự giải thoát thì sẽ được tài sản thánh nhân hay thành tựu Níp bàn (nibbānasam–patti), nếu thí chủ chưa chứng đạt Níp bàn mà còn luân hồi sanh tử thì vẫn được tài sản chư thiên và tài sản nhân loại.

⚂ Quả bố thí thành tựu theo cung cách bố thí (A.III.172) có 5 điều là:

1– Bố thí bằng niềm tin, được quả báo tương lai giàu có và xinh đẹp khả ái.

2– Bố thí tôn trọng, được quả tương lai giàu có và nhiều người qui phục.

3– Bố thí hợp thời, được quả tương lai giàu có và các nhu cầu được đáp ứng đầy đủ đúng lúc.

4– Bố thí tâm không gượng ép, được quả tương lai giàu có và hưởng thụ với tâm thoải mái mãn nguyện.

5– Bố thí không gây tổn hại mình và người, được quả tương lai giàu có và giữ vững được tài sản; không bị phá sản bởi lửa, nước, vua, kẻ cướp, hay người thừa kế

Nguồn: Cư sĩ giới pháp” – TK Giác Giới
– Hết trích dẫn –

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀 Sự bố thí, cúng dường được thanh tịnh và mang lại phước báu lớn lao phụ thuộc vào nguồn gốc trong sạch của vật thí, vào giới hạnh của thí chủ và đặc biệt phụ thuộc vào giới hạnh của người thọ thí – tức ruộng phước mà thí chủ gieo trồng hạt giống bố thí cúng dường. Phước báu bố thí cúng dường TĂNG TRƯỞNG THEO MƯỜI BỐN LOẠI CÚNG DƯỜNG CÁ NHÂN VÀ BẨY LOẠI CÚNG DƯỜNG TẬP THỂ như Đức Phật đã chỉ ra trong Trung Bộ Kinh – 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường:

… Tại đây, này Ananda,

① sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức.

② Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức.

③ Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức.

④ Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức.

⑤ Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức.

⑥ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu?

⑦ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai?

⑧ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai?

⑨ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai?

⑩ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai?

⑪ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A–la–hán?

⑫ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A–la–hán, đệ tử Như Lai?

⑬ Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật?

⑭ Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác?

Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng chúng.

① Bố thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là vị cầm đầu là cúng dường Tăng chúng thứ nhất.

② Bố thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai.

③ Bố thí cho chúng Tỷ–kheo Tăng là cúng dường Tăng chúng thứ ba.

④ Bố thí cho chúng Tỷ–kheo ni là cúng dường Tăng chúng thứ tư.

⑤ Bố thí và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ–kheo và Tỷ–kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm.

⑥ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ–kheo như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ sáu.

⑦ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho một số Tỷ–kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ bảy.

Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà–sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới. Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, TA KHÔNG CÓ MUỐN NÓI RẰNG BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN GÌ, MỘT SỰ BỐ THÍ PHÂN LOẠI THEO CÁ NHÂN LẠI CÓ KẾT QUẢ TO LỚN HƠN ĐỐI VỚI CÚNG DƯỜNG CHO TĂNG CHÚNG.

– Hết trích dẫn –

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀 KẾT QUẢ DỊ THỤC của bố thí và không bố thí có sự sai biệt lớn lao:

… ⚀ Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không có bố thí trên năm phương diện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.

… ⚁ Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: Về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này

… ⚂ Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, người có bố thí khi được xuất gia, vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này.

… Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia.

Nguồn: Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – IV. Phẩm Sumanà – (I) (31) Sumanà , Con Gái Vua
– Hết trích dẫn –

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀 Công đức, lợi ích của bố thí là LỚN LAO KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN, như Đức Phật đã khẳng định:

… Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A–la–hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ–kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục của sự san sẻ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú.

Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ, khi có người nhận của họ.

Do vậy, này các Tỷ–kheo, nếu các chúng sanh không biết như Ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí, và uế nhiễm xan tham ám ảnh tâm của họ và an trú.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đấy, điều này được nói đến.

Nếu các hàng chúng sanh,

Có thể biết như vậy,

Như bậc Ðại ẩn sĩ,

Ðã nói, tuyên bố lên,

Qua dị thục lớn thay,

Của san sẻ bố thí!

Nhiếp phục uế xan tham,

Với tâm thật thanh tịnh

Ðúng thời họ bố thí,

Ðối với các thánh nhân,

Tại đây bố thí vậy,

Có quả thật to lớn

Cho nhiều các thức ăn,

Kính lễ người đáng kính,

Từ đãy xả, từ bỏ,

Ðịa vị làm con người,

Các người làm bố thí

Ðược đi đến cõi Trời,

Họ đi đến cõi trời,

Tại đấy chúng hoan hỷ,

Với mọi điều sở thích,

Họ thọ hưởng như ý,

Vị không có xan tham,

Ðược thọ hưởng đầy đủ,

Quả dị thục của chúng,

Nhờ san sẻ bố thí.

Nguồn: Kinh Phật Thuyết Như Vậy (XXVI) (Ek III, 6) (It. 18)
– Hết trích dẫn –

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao cùng quý đạo hữu.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Web, FB
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, Web, FB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Generous Country: Myanmar Is The First In 2016 World Giving Index
 • Đất Nước Hào Phóng: Miến Điện Là Số Một Trong Bảng Đánh Giá Xếp Hạng Thế Giới 2016 Của World Giving Index., FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021. Phần 1/2: , FB
 • Phần 2/2: Các Hình Ảnh Mới Nhận Thêm Được, FB
 • Cúng Dường Đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, FB
 • Bài 3/3 – Bổ Xung Tiếp Các Hình Ảnh Chưa Đăng Hết Trong Bài Viết 1/3 Và 2/3 Về Cúng Dường Tới 128 Chùa Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 – Đợt 4 & 5, Kết Thúc Ngày 16/12/2020., FB
 • Bài 2/3 – Danh Sách Các Thí Chủ & Các Hình Ảnh Cúng Dường Tới Các Chùa Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 – Đợt 4 & 5, Kết Thúc Ngày 16/12/2020., FB
 • Bài 1/3: Cúng Dường Tới Các Chùa Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19. Đợt 4 – 23/11/2020), FB
 • Xin Xem Thêm Thông Tin Về Đợt 4 & 5 Cúng Dường Này Đăng Trên Facebook Của Kappiya Hộ Tăng Diệu Hòa: Phần 1/2, FB Phần 2/2, FB
 • Thiện Nghiệp Cúng Dường Đợt 3 – 28/10/2020 Của Các Thí Chủ Việt Nam Tới Các Chùa Tại Yangon, Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đã Thành Tựu Viên Mãn., FB
 • Hoan Hỷ Cùng Công Đức Của Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 (10/2020 – Đợt 2), FB

Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!

Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB

 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 2 tháng 2, 2021