Cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021

CÚNG DƯỜNG TỚI CÁC TĂNG ĐOÀN ĐỢT 11, 24/7/2021

“Bhagavato sāvakasaṃgho: Anuttaram Punnakkhetam Lokassa” – “Tăng đoàn đệ tử Đức Thế Tôn là Phước Điền Vô Thượng Ở Trên Đời”

Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021

🍀 “Tăng đoàn đệ tử Đức Thế Tôn là Phước Điền Vô Thượng Ở Trên Đời” có nghĩa là: Tăng Đoàn – Sangha bao gồm các vị Tỳ Khưu thật, trong sạch hoặc đã trở lại trong sạch sau khi sám hối đúng pháp và luật theo Giới Luật Tỳ khưu do chính Đức Phật chế định, đã chứng đắc Đạo Quả Niết bàn hoặc đang nỗ lực tinh tấn theo đuổi pháp học pháp hành Giới Định Tuệ dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn: là cánh đồng ruộng quý nhất, tốt nhất trên thế gian để mọi người gieo trồng hạt giống công đức của mình trên đó nhằm gặt hái thu hoặch được quả phước báu lớn nhất, nhiều nhất, chất lượng nhất làm tư lương không thể bị hủy hoại trên con đường đạt tới mục đích rốt ráo siêu thoát Tam giới bằng cách cúng dường, tôn kính, phục vụ Tăng Đoàn, lắng nghe Chánh pháp, sửa đổi tà kiến theo lời truyền dạy của các vị Tỳ Khưu thành viên của Tăng đoàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin cùng tất cả các thiện nam tín nữ được mừng vui tùy hỷ công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo, và công đức bố thí cúng dường thanh cao tới các Tăng đoàn – Sangha của quý thí chủ Việt Nam (Tổng cộng: 175.200.000đ = 12.000.000kyat, danh sách các thí chủ xin xem phần hình ảnh chụp phiếu ghi nhận cúng dường của Thiền viện) trong đợt 11, ngày 24/7/2021, đã được thành tựu viên mãn với sự trợ giúp nhiệt tình tận tâm của đạo hữu hộ tăng tại SG Thiện Diệu và cô Nữ tu tổng quản lý hộ tăng Zavananani của Thiền viện cùng các vị hộ tăng người Miến, bao gồm:

❶ Cúng dường (29.200.000đ = 2.000.000kyat, danh sách các thí chủ xin xem phần hình ảnh chụp phiếu ghi nhận cúng dường của Thiền viện) tới Tăng đoàn 6 chùa đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid 19 tại Mandalay, Sangain, Myigyon cách Yangon khoảng 600km về phía Bắc nơi trong chùa có các vị Sayadaw, các vị Tỳ khưu bị nhiễm virus covid 19, kịp thời góp phần nhỏ bé giúp các vị này sớm có thể vượt qua thử thách, được chóng lành bệnh, góp phần làm giảm thiểu khó khăn thiếu thốn trong giai đoạn bất ổn này.

❷ Cúng dường (39.420.000đ = 2.700.000kyat, danh sách các thí chủ xin xem phần hình ảnh chụp phiếu ghi nhận cúng dường của Thiền viện) tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery hộ độ kỳ an cư mùa mưa 2021, cùng trong đợt này, cúng dường Trai tăng tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw nhân ngày sinh Sư cả chủ trì Thiền viện, 28/7/2021 của gia đình thí chủ Hà Minh Anh cũng đã được thành tựu trọn vẹn.

❸ Cúng dường đợt 2 (106.580.000đ = 7.300.000kyat, danh sách các thí chủ xin xem phần hình ảnh chụp phiếu ghi nhận cúng dường của Thiền viện) tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanakyaw để góp phần xây dựng Trung tâm Thiền quốc tế mới tại Taunggi, thực hiện các công trình làm đường, làm nhà tre nứa, trồng cây … v.v… và các công việc sắp tới như xây bể chứa nước, xây trạm biến thế, cột điện dẫn điện … v.v…

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

🍀 “Pūjā ca pūjanīyānaṃ, Etaṃ maṅgalam’uttamaṃ.” = “Cúng dường kính lễ bậc đáng kính, Là phúc lành cao thượng.”

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṁ no puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu này của chúng tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

🍀 Idaṁ no danaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho cúng dường này của chúng tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

🍀 Imaṁ no puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này của chúng tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.

🍀 Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

🍀 Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

🍀 Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

🍀 Nguyện công đức tu trì

Hồi hướng khắp chư thiên

Bậc thiện thần hộ pháp

Nhiều oai đức thần lực

Ngự khắp cả trần hoàn

Hư không giới thiên giới

Xin các ngài tùy hỷ

Công đức đã thể hiện

Rồi hộ trì Phật pháp

Mãi soi sáng nhân – thiên

Quốc độ hưởng thái bình

Muôn người sống lạc nghiệp

Mẹ cha và thầy tổ

Quyến thuộc cùng chúng sanh

Ðược hạnh phúc dài lâu

Thiểu bệnh dứt khổ sầu

Ngày ngày vui tu tập

Tinh tiến trong đạo mầu

Nhất tâm cầu giác ngộ

🍀 Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðoạn nghiệp chướng não phiền

Quả niết bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền

Phổ cập khắp thế gian

Chúng sanh thường tịnh lạc

Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Lời Phát Nguyện

🍀 Muốn cho phước thiện của mình làm duyên lành nương nhờ để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, bậc Thiện trí ấy cần phải có lời phát nguyện:

“Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu”.

“Cầu mong phước thiện bố thí này của tôi, làm duyên lành dẫn dắt đến sự chứng ngộ Niết Bàn, chứng đắc A–ra–hán Thánh Ðạo diệt đoạn tuyệt phiền não trầm luân”.

Ðây là lời phát nguyện chung cho những người muốn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

🍀 Phước thiện nào, như giữ giới, bố thí, hành thiền định, hành thiền tuệ,… xong rồi phát nguyện cầu mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Ðạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp diệt đoạn tuyệt phiền não trầm luân, phước thiện ấy gọi là phước thiện làm duyên lành để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới (vivaṭṭupanissitakusala).

Chủ nhân phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này ngày nào chưa đạt đến mục đích cứu cánh cuối cùng, chứng ngộ Niết Bàn theo nguyện vọng riêng của mình, ngày ấy chủ nhân vẫn hưởng được quả báu cao quý trong cõi người, trong cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới.

– Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái sanh làm người, thì sẽ là người giàu sang phú quý, có quyền cao chức trọng, có khi làm vua một nước lớn, có khi là Ðức Chuyển luân thánh vương trị vì bốn châu thiên hạ. Nhưng dầu ở địa vị nào, người chủ nhân của phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này không say đắm, không dính mắc trong của cải, sự nghiệp ấy. Khi có cơ hội, sẵn sàng từ bỏ tất cả xuất gia trở thành đạo sĩ trong thời kỳ không có Ðức Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc xuất gia trở thành Tỳ khưu trong thời kỳ Ðức Phật xuất hiện trên thế gian.

Ðó là tính chất ưu việt của phước thiện này.

– Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái sanh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, thì chủ nhân của phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này không chịu hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà nguyện từ bỏ cõi trời, liền tái sanh xuống làm người, để có cơ hội tạo nhiều pháp hạnh ba la mật, để cho mau chóng đạt đến mục đích cứu cánh Niết Bàn theo nguyện vọng của mình.

– Nếu chủ nhân ấy tái sanh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, không bao giờ chịu hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà chủ nhân chư thiên ấy nguyện chết trước tuổi thọ, xuống tái sanh làm người để có cơ hội tốt tạo được nhiều pháp hạnh ba la mật, để mau chóng chứng đạt mục đích cứu cánh cuối cùng của mình.

Ðó là tính chất ưu việt của phước thiện này.

Trong thời kỳ Ðức Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc giáo pháp của Ngài đang lưu truyền, chủ nhân của phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này, phát sanh đức tin trong sạch nơi Ðức Phật, Ðức Pháp, Ðức Tăng, xin quy y Tam bảo trở thành người cận sự nam (hoặc cận sự nữ); hoặc từ bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu, hành giới trong sạch đầy đủ, tiến hành thiền định chứng đắc các bậc thiền sắc giới, vô sắc giới không phải để hưởng quả an lạc của các bậc thiền ấy trong kiếp hiện tại và kiếp sau trong cõi trời phạm thiền sắc giới, vô sắc giưói; mà chỉ dùng bậc thiền ấy làm nền tảng tiến hành thiền tuệ, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn tuỳ theo trí tuệ và ba la mật của mình.

Ðó là tính chất ưu việt của phước thiện này.

Phước thiện vivaṭṭupanissitakusala là con đường thẳng đến Niết Bàn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài.

 

Bài Viết Liên Quan

 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Cho Lợi Ích Lớn, Có Rung Cảm Lớn?, Web, FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Miếng Ăn Cuối Cùng , Web Link
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Cúng Dường Thanh Tịnh, Web Link
 • Bảo Tàng – Kho Tàng Công Đức Bất Hoại Nhờ Phước Nghiệp Có Thể Làm Thỏa Mãn Mọi Ước Nguyện Nhân – Thiên, Web
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Dāna – Bố Thí Cúng Dường Từ Thiện, Web Link
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, Web, FB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 29 tháng 7, 2021