Khất thực buổi sáng hàng ngày tại làng Takhomu, Taungyi, Myanmar (Làm cho khất thực được thanh tịnhh như thế nào?)

Khất thực buổi sáng hàng ngày tại làng Takhomu, Taungyi, Myanmar (Làm cho khất thực được thanh tịnhh như thế nào?)

––––––––––––––––––––––––––––––

Hôm nay là ngày 16/8/2023, là ngày lễ Bố tát Uposatha đầu tiên trong kỳ An cư ba tháng mùa mưa (2/8 – 29/10/2023) theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường hộ độ chư Tăng hàng ngày, thanh cao này, sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc, nguyện cho quý đạo hữu thí chủ cùng tất cả mọi người trong gia đình quý vị luôn được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì, luôn được an toàn, an ổn, an khang, thịnh vượng, an vui và hạnh phúc, luôn làm lành lánh ác, thanh tịnh tâm, luôn tinh tấn bố thí, trì giới và tu tập theo Chánh pháp để gieo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin hãy cùng tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: TRUNG BỘ KINH – 151. KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH

https://suttacentral.net/mn151/vi/minh_chau

––––––––––––––––––––––––––––––

Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa).

Rồi Tôn giả Sāriputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sāriputta đang ngồi một bên

—Này Sāriputta, các căn của Ông rất sáng suốt, sắc da của Ông thanh tịnh trong sáng. Này Sāriputta, Ông nay đang phần lớn an trú với loại an trú nào?

—Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú với Không trú.

—Lành thay, lành thay! Này Sāriputta, Ông nay đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc Ðại nhân.

Này Sāriputta, sự an trú của bậc Ðại nhân tức là không tánh.

Do vậy, này Sāriputta, nếu Tỷ–kheo ước mong rằng: “Mong rằng tôi nay phần lớn an trú với sự an trú không tánh”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải suy tư như sau:

[THU THÚC LỤC CĂN]

“Trên con đường ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về, tại chỗ ấy,

❶ đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân si, hay hận tâm không?”

🔹 Này Sāriputta, nếu Tỷ–kheo sau khi tư duy biết rằng: “Trên con đường ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy.

🔸 Nhưng này Sāriputta, nếu Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Trên con đường ta đã đi … ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư như sau: “Trên con đường ta đã đi …, ta đi khất thực trở về,

❷ đối với các tiếng do tai nhận thức, …

❸ đối với các hương do mũi nhận thức, …

❹ đối với cácvị do lưỡi nhận thức, …

❺ đối với các xúc do thân nhận thức, …

❻ đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, tham, sân, si hay hận tâm không?”

🔹 Này Sāriputta, nếu Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Trên con đường ta đã đi …, ta đi khất thực trở về, đối với các tiếng do tai nhận thức, … đối với các hương do mũi nhận thức, … đối với các vị do lưỡi nhận thức, … đối với các xúc do thân nhận thức, … đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si, hay hận tâm”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy.

Nhưng này Sāriputta, nếu Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Trên con đường ta đã đi…, ta đi khất thực trở về, đối với các tiếng do tai nhận thức, … đối với các hương do mũi nhận thức, … đối với các vị do lưỡi nhận thức, … đối với các xúc do thân nhận thức, … đối với các pháp do ý nhận thức, không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[ĐOẠN TẬN NĂM DỤC TRƯỞNG DƯỠNG]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư như sau: “Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng chưa?”

🔹 Này Sāriputta, nếu Tỷ–kheo, trong khi suy tư được biết như sau: “Ta chưa đoạn tận năm dục trưởng dưỡng”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm dục trưởng dưỡng.

Nhưng nếu, này Sāriputta, Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[ĐOẠN TẬN NĂM TRIỀN CÁI]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư như sau: “Ta đã đoạn tận năm triền cái chưa?”

🔹 Nếu, này Sāriputta, trong khi suy tư, Tỷ–kheo được biết như sau: “Ta chưa đoạn tận năm triền cái”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm triền cái.

Nhưng nếu, này Sāriputta, Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Ta đã đoạn tận năm triền cái ”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[LIỄU TRI NĂM THỦ UẨN]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư: “Ta có liễu tri năm thủ uẩn chưa?”

🔹 Này Sāriputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ–kheo được biết như sau: “Ta chưa có liễu tri năm thủ uẩn”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải tinh tán liễu tri năm thủ uẩn.

Nhưng nếu, này Sāriputta, trong khi suy tư, Tỷ–kheo ấy được biết như sau: “Ta đã liễu tri năm thủ uẩn”, thời này Sāriputta, vị Tỷ–kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[TU TẬP BỐN NIỆM XỨ]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư như sau: “Ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa?”

🔹 Này Sāriputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ–kheo được biết: “Ta chưa tu tập bốn niệm xứ”, thời này Sāriputta, vị Tỷ–kheo cần phải tinh tấn tu tập bốn niệm xứ.

Nhưng nếu, này Sāriputta, trong khi suy tư, Tỷ–kheo được biết như sau: “Ta đã tu tập bốn niệm xứ ”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[TU TẬP BỐN CHÁNH CẦN, BỐN NHƯ Ý TÚC, NĂM CĂN, NĂM LỰC, BẢY GIÁC CHI, THÁNH ĐẠO TÁM NGÀNH ]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư: “Ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? ” …

“Ta đã tu tập bốn như ý túc chưa?” …

“Ta đã tu tập năm căn chưa?” …

“Ta đã tu tập năm lực chưa?” …

“Ta đã tu tập bảy giác chi chưa?” …

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư như sau: “Ta đã tu tập Thánh đạo Tám ngành chưa?”

🔹 Nếu Tỷ–kheo, này Sāriputta, trong khi suy tư được biết như sau: “Ta chưa tu tập Thánh đạo Tám ngành”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập Thánh đạo Tám ngành.

Nhưng nếu, này Sāriputta, Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Ta đã tu tập Thánh đạo Tám ngành”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[TU TẬP CHỈ VÀ QUÁN]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư: “Ta đã tu tập Chỉ và Quán chưa? ”

🔹 Nếu Tỷ–kheo, này Sāriputta, trong khi suy tư được biết như sau: “Ta chưa tu tập Chỉ và Quán ”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập Chỉ và Quán.

Nhưng nếu, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Ta đã tu tập Chỉ và Quán ”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

[CHỨNG NGỘ MINH VÀ GIẢI THOÁT]

Lại nữa, này Sāriputta, Tỷ–kheo cần phải suy tư như sau: “Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? ”

🔹 Nếu Tỷ–kheo, này Sāriputta, trong khi suy tư được biết như sau: “Ta chưa chứng ngộ minh và giải thoát”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát.

Nhưng nếu, này Sāriputta, Tỷ–kheo trong khi suy tư được biết như sau: “Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát ”, thời này Sāriputta, Tỷ–kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp.

⇛⇛⇛ Này Sāriputta, những Sa–môn hay Bà–la–môn nào trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy.

⇛⇛⇛ Này Sāriputta, những Sa–môn hay Bà–la–môn nào trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy.

⇛⇛⇛ Và này Sāriputta, những Sa–môn, Bà–la–môn nào trong thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy.

Vậy này Sāriputta, các Ông cần phải học tập như sau: “Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh”. Này Sāriputta, các Ông phải tu tập như vậy.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sāriputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Miếng ăn cuối cùng , Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web, FB
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB
 • Vật được dâng cúng tới hội chúng (sangha – tăng đoàn) thì có quả báo lớn lao, Web Link
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link
 • Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link
 • Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư Mahanayaka 21/4/2022, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link
 • Cúng dường chúng tăng >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng Thiphong, Taunggyi, Myanmar, 2/6/2022., Web Link
 • Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link
 • Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi, Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ Việt nam tại Myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào? , Web Link
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, Web, FB (5 lý do gây dựng tài sản), Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Generous country: myanmar is the first in 2016 world giving index
 • Đất nước hào phóng: Miến điện là số một trong bảng đánh giá xếp hạng thế giới 2016 của world giving index., Web Link
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Có thực mới vực được đạo:
 • 🍀🍀bố thí tăng đoàn sangha, tức tỳ khưu tăng thí khác cá nhân thí như thế nào?- cúng dường đợt 27 (09/09/2022), Web Link
 • 🍀🍀 vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • 🍀🍀 lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link
 • 🍀🍀 “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • 🍀🍀 bốn sự cúng dường thanh tịnh cúng dường đợt 23 – từ 13/02/2022 đến 28/03/2022, Web Link
 • 🍀🍀 niệm thí – pháp tu tập vun bồi định cận hành – cúng dường đợt 22 – từ 23/02/2022 đến 12/03/2022, Web Link
 • 🍀🍀 chú giải thiên cung của nàng lakhumā- cúng dường đợt 21 – từ 10/02/2022 đến 21/02/2022, Web Link
 • 🍀🍀 ruộng phước (phước điền) – cúng dường đợt 20th – từ 13/01/2022 đến 08/02/2022, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường nơi đâu sẽ được vô lượng phước, như hạt giống đem gieo, trên mảnh đất lành tốt? – cúng dường đợt 19th – từ 04/jan/2022 đến 11/jan/2022, Web Link
 • 🍀🍀 đức phật dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng – cúng dường đợt 18th – 28/12/2021 đến 04/jan/2022, Web Link
 • 🍀🍀 công đức vô lượng của pháp bố thí có sáu chi phần (cúng dường đợt 17 từ 14/12/2021 to 25/12/2021), Web Link
 • 🍀🍀 tìm hiểu phước bố thí – cúng dường đợt 16: 03/12/2021 – 13/12/2021, Web Link
 • 🍀🍀 nhân quả báo ứng – cúng dường đợt 15, 2/12/2021, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường tới các tu viện myanmar đợt 14 – từ 6/9/2021 đến 20/10/2021
 • Sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!, Web Link, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí cúng dường tam bảo không có gì là bé nhỏ – cúng dường tới tăng đoàn sangha các chùa, tu viện, thiền viện myanmar đợt 13 – 5/9/2021, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí cúng dường và lời phát nguyện
 • (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web Link
 • 🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • 🍀🍀 một ngày thành tựu nhiều công đức phước thiện: lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – cúng dường đợt 11, 24/7/2021- lễ xuất gia gieo duyên, Web Link
 • 🍀🍀“tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời” ac(cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 9 (6/5/2021), Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021
 • Phần 1/2
 • Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, Web Link
 • 🍀🍀 bài 3/3 – bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • 🍀🍀 bài 2/3 – danh sách các thí chủ & các hình ảnh cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • 🍀🍀 bài 1/3: cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. đợt 4 – 23/11/2020), Web Link
 • 🍀🍀 xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa:
 • Phần 1/2, Web Link
 • Phần 2/2, Web Link
 • 🍀🍀 thiện nghiệp cúng dường đợt 3 – 28/10/2020 của các thí chủ việt nam tới các chùa tại yangon, myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn., Web Link
 • 🍀🍀 hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – đợt 2), Web Link
 • 🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • Cúng dường đúng thời hộ độ chư tỳ khưu nhập kỳ an cư mùa mưa ba tháng 13/7-9/10/2022., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 24/7/2021 – 20/10/2021, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 4/8/2020 – 31/10/2020 at tharmanaykyaw mahagandayon monastery, yangon, myanmar, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • An cư mùa mưa vassa 2018, Web Link
 • Ba tháng an cư mùa mưa 2017, Web, FB
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link 
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16/8/2023