Khất Thực Hàng Ngày Tại Myanmar

Khất Thực Hàng Ngày Tại Myanmar

[Các lậu hoặc được đoạn trừ… ③ do thọ dụng, ④ do kham nhẫn, ⑤ do né tránh, … ]

Hôm nay là ngày 30/8/2023, hai tỳ khưu Việt Nam đi khất thực như thường lệ mỗi buổi sáng tại làng Takhomu, Taungyi Myanmar, trong kỳ An cư ba tháng mùa mưa (2/8 – 29/10/2023) theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Hộ Tăng hôm nay cùng đi khất thực còn có thêm hai vị thiền sinh Việt Nam mới bay từ Hà Nội tối 28/8, qua Yangon, tới Taungyi sáng 29/8/2023: một vị thiền sinh cũ Chí Thiện, đã từng xuất gia gieo duyên và tu tập thiền minh sát tứ niệm xứ tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon, sang cúng dường trực tiếp tới các chùa khó khăn xung quanh khu vực Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi, và một vị thiền sinh cũ Ngọc Trân đã tu tập thiền minh sát tứ niệm xứ tại Thiền viện Phước Sơn Đồng Nai, nay lần đầu tiên sang Myanmar, sẽ ở lại tu tập thực hành ba tháng tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường hộ độ chư Tăng hàng ngày, thanh cao này, sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc, nguyện cho quý đạo hữu thí chủ cùng tất cả mọi người trong gia đình quý vị luôn được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì, luôn được an toàn, an ổn, an khang, thịnh vượng, an vui và hạnh phúc, luôn làm lành lánh ác, thanh tịnh tâm, luôn tinh tấn bố thí, trì giới và tu tập theo Chánh pháp để gieo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin hãy cùng tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH:

CÁC LẬU HOẶC ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ… ③ DO THỌ DỤNG, ④ DO KHAM NHẪN, ⑤ DO NÉ TRÁNH,…

Trung Bộ Kinh – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc

––––––––––––––––––––––––––––––

—Này các Tỷ–kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy.

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy:

❶ có như lý tác ý và

❷ không như lý tác ý.

⇛⇛⇛ Này các Tỷ–kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng.

⇛⇛⇛ Này các Tỷ–kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt.

Này các Tỷ–kheo,

① có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ,

② có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ,

③ có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ,

④ có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ,

⑤ có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ,

⑥ có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ,

⑦ có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ.

––––––––––––––––––––––––––––––

[③ CÁC LẬU HOẶC PHẢI DO THỌ DỤNG ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ]

––––––––––––––––––––––––––––––

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ?

Này các Tỷ–kheo, ở đây,

❶ Tỷ–kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng.

❷ Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn”.

❸ Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh.

❹ Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn.

⇛⇛⇛ Này các Tỷ–kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên.

⇛⇛⇛ Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.

Này các Tỷ–kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ.

––––––––––––––––––––––––––––––

[④ CÁC LẬU HOẶC PHẢI DO KHAM NHẪN ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ]

––––––––––––––––––––––––––––––

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ?

Này các Tỷ–kheo, ở đây, có Tỷ–kheo

❶ như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát;

❷ kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng.

❸ Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người.

⇛⇛⇛ Này các Tỷ–kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên.

⇛⇛⇛ Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.

Này các Tỷ–kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ.

––––––––––––––––––––––––––––––

[⑤ CÁC LẬU HOẶC PHẢI DO TRÁNH NÉ ĐƯỢC ĐOẠN TRỪ]

––––––––––––––––––––––––––––––

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ?

Này các Tỷ–kheo, ở đây,

❶ Tỷ–kheo như lý giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước.

❷ Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác ấy.

⇛⇛⇛ Này các Tỷ–kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên.

⇛⇛⇛ Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.

Này các Tỷ–kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc

––––––––––––––––––––––––––––––

Bài viết liên quan

 • Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào, Web, FB
 • Mỗi một hạt cơm bởi trăm công sức, Web Link
 • Đi khất thực là khổ, Web, FB
 • Khất thực buổi sáng hàng ngày tại làng Takhomu, Taungyi, Myanmar (Làm cho khất thực được thanh tịnhh như thế nào?), Web, FB
 • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy Theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube
 • Khất thực, Web, FB
 • Kham nhẫn, Web, FB
 • Ý nghĩa trì bình khất thực, Web Link
 • Khất thực thanh tịnh như thế nào, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 30/8/2023