Lợi Ích Của Quả Thánh Dự Lưu Tu Ðà Huờn: Làm Cạn Biển Khổ Luân Hồi Trong Tam Giớ

Youtube: Làm Khô Cạn Biển Khổ Luân Hồi – thuyết giảng: thiền sư Viên Phúc

 

Lợi ích của quả Thánh Dự Lưu Tu Ðà Huờn: Làm cạn biển khổ luân hồi trong tam giới.

Người đạt quả Tu Ðà Huờn không còn bị tái sinh vào bốn đường ác Địa ngục – Súc sinh – Ngạ quỷ – Atula.

Theo kinh điển, người đạt quả Nhập Lưu tận diệt được ba loại phiền não: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ (dính mắc vào sự thực hành sai lầm).

Chú giải ghi thêm rằng vị Tu Ðà Huờn còn diệt được tâm ganh tỵ và bỏn xẻn.…

Theo Thanh Tịnh Ðạo thì vị Tu Ðà Huờn vẫn còn tham lam, sân hận và si mê tấn công, và vẫn còn kiêu mạn. Nhưng vì thánh đạo tâm đã nhổ tận gốc rễ các phiền não dẫn đến sự tái sanh vào bốn đọa xứ nên các vị Tu Ðà Huờn không còn tái sanh vào các cảnh dữ này.

Thanh Tịnh Ðạo còn cho ta biết rằng vị Tu Ðà Huờn đã thành công trong việc làm khô đại dương luân hồi tam giới. Bao giờ chưa đắc được quả thánh đầu tiên thì ta vẫn còn tiếp tục luân lưu trong vòng luân hồi bất tận không biết đâu là điểm khởi đầu này. Phạm vi của tam giới rộng vô cùng, ta cứ đi mải miết.

Người đắc quả Tu Ðà Huờn chỉ còn sống trong tam giới tối đa bảy kiếp trước khi hoàn toàn giác ngộ đạo quả A La Hán. Bảy kiếp này là bao so với vô số kiếp sống trong vòng tam giới? Bởi thế mới gọi quả Tu Ðà Huờn làm cạn biển khổ tam giới.

Nguồn trích dẫnNgay Trong Kiếp Sống Này – Thiền Sư U Pandita Sayadaw.

Bài viết liên quan

 • Audio Pháp Thoại Tại Thiền Viện Tharmanakya, Yangon Myanmar – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, (91) Bốn Dự Lưu Phần, Youtube
 • 969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh Dẫn Chúng Ta Tới Đâu?, Web, FB
 • Mục Tiêu Đã Được Xác Quyết, Web, FB
 • A Stream Enterer: Ta Là Vị Thánh Dự Lưu, Không Còn Thối Đọa, Chắc Chắn Đạt Đến Chánh Giác, Web, FB
 • Người Đạt Quả Tu Ðà Huờn Không Còn Bị Tái Sinh Vào Bốn Đường Ác Địa Ngục – Súc Sinh – Ngạ Quỷ – Atula, Web, FB
 • Giới Cấm Thủ – Sīlabbata-Parāmāsa Là Gì?, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • Phật Tử Nhí Tụng 9 Ân Đức Phật 6 Ân Đức Pháp 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Bậc Thánh – Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Gương Chánh Pháp (Pháp Kính) Là Gì?, Web, FB
 • Pháp Thoại – Dhamma Talks By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc
 • “Căn Bản Lý Thuyết Và Thực Hành Thiền Tứ Niệm Xứ (Minh Sát Vipassana): Lợi Ích Rốt Ráo – Thái Độ Đúng Đắn – Phương Pháp Chi Tiết”
 • “Thiền Minh Sát Vipassana – Lý Thuyết & Thực Hành”
 • Pháp Thoại 8/2019 Tại Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube , FB
 • Các Bài Pháp Thoại Này Có Thể Download Tải Về Dưới Dạng Mp3 Tại Đây:, Archive
 • 7 Bài Giảng Và Giải Đáp Vướng Mắc Của Thiền Sinh Trong Khóa Tu Tập Tại Chùa Nam Tông, Quận Bình Tân, Tp Hcm, 22 – 25 /11 /2118, Youtube
 • Các Bài Giảng Tại Chùa Phật Quang, Youtube
 • 7 Bài Giảng Của Thiền Sư Viên Phúc Sumangala Về Thực Hành Tu Tập Tứ Niệm Xứ Dành Cho Nhóm Thiền Sinh Mới, Đến Từ Hà Nội, Từ 30/10 Đến 5/11/2018, Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô – Tharmanaykyaw, Yangon, Myanmar
 • ① Lợi Ích Tu Tập Tứ Niệm Xứ, Archive
 • ② Lợi Ích Thanh Tịnh Giới Khi Hành Thiền, Archive
 • ③ Lợi Ích Hành Thiền Đúng Đắn, Archive
 • ④ Lợi Ích Của Kinh Hành Đúng Đắn, Archive
 • ⑤ Lợi Ích Chín Yếu Tố Phát Triển Ngũ Căn, Archive
 • ⑥ Lợi Ích Của Kiên Nhẫn Và Nghị Lực, Archive
 • ⑦ Lợi Ích Chiến Thắng 10 Đạo Binh Ma, Archive
 • “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy “
 • Youtube:, Youtube

Các Bài Pháp Thoại Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar T5 – T6/2019 By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy”:

 • ⑴ Vô Thủy Là Luân Hồi, Khổ Đau Là Quá Đủ P1/2, Youtube
 • ⑵ Vô Thủy Là Luân Hồi, Khổ Đau Là Quá Đủ P2/2, Youtube
 • ⑶ Vừa Là Nạn Nhân Vừa Là Thủ Phạm, Youtube
 • ⑷ Dục Như Than Hừng Đối Với Người Bị Bệnh Cùi, Vô Minh Như Người Mù Sờ Voi, Youtube
 • ⑸ Các Thông Lệ Khi Bồ Tát Đản Sinh Kiếp Cuối Cùng, Youtube
 • ⑹ Câu Chuyện Về Bồ Tát Giác Ngộ Thành Phật Chánh Đẳng Giác, Youtube
 • ⑺ Bồ Tát Tu Tập Khổ Hạnh – Chuyển Pháp Luân – Kinh Vô Ngã Tướng, Youtube
 • ⑻ Những Câu Chuyện Trước Khi Đức Phật Nhập Niết Bàn, Youtube
 • ⑼ Chân Lý: Sự Hộ Trì, Sự Giác Ngộ Và Sự Chứng Đạt, Youtube
 • ⑽ Thế Nào Là Vị Chuyển Luân Thánh Vương? Thế Nào Là Đại Lễ Tế Tự Có Lợi Ích Lớn?, Youtube
 • ⑾ Các Pháp Bất Thối Giúp Xã Hội Và Tăng Đoàn Cường Thịnh, Youtube
 • ⑿ Hạnh Phúc Thế Gian Tạm Thời Trong Kiếp Sống Hiện Tại Và Kiếp Sống Mai Sau, Youtube
 • ⒀ Giáo Thọ Singalaka (Thi Ca La Việt): Lễ Bái 6 Phương, Youtube
 • ⒁ Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Chính Mình Tạo Ra, Youtube
 • ⒂ Mười Thiện Nghiệp Và Mười Phước Nghiệp, Youtube
 • ⒃ Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường Và Câu Chuyện Cúng Dường Tấm Áo Duy Nhất, Youtube
 • ⒄ Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • ⒅ Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • ⒆ Phước Thiện Trì Giới, Youtube
 • ⒇ Các Chi Pháp Phạm Điều Giới Sát Sinh Và Phạm Điều Giới Trộm Cắp, Youtube
 • (21) Các Chi Pháp Điều Giới Nói Dối, Tà Dâm, Uống Rượu, Youtube
 • (22) Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Giới, Quả Xấu Của Ác Nghiệp Phạm Giới, Các Tích Truyện, Youtube
 • (23) Ngũ Giới Thông Thường Và Ngũ Giới Phạm Hạnh, Youtube
 • (24) Bát Giới Với Điều Giới Thứ Tám Chánh Mạng, Youtube
 • (25) Bát Quan Trai Giới: Tám Giới Ngày Lễ Bố Tát (Lễ Phát Lồ), Youtube
 • (26) Cửu Giới Và Thập Giới Người Cư Sĩ Tại Gia, Youtube
 • (27) Giới Cho Người Xuất Gia Sadi Và Tỳ Khưu, Youtube
 • (28) Phước Thiện Hành Thiền, Youtube
 • (29) Lợi Ích Tu Tập Tâm (Định), Tu Tập Tuệ, Youtube
 • (30) Điều Phục Tầm: Kinh Song Tầm, Kinh An Trú Tầm, Youtube
 • (31) Điều Phục Tâm: Kinh Tư Lượng, Kinh Tâm Hoang Vu, Kinh Khu Rừng, Youtube
 • (32) Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Youtube
 • (33) Đại Kinh Tứ Niệm Xứ: Quán Thân, Youtube
 • (34) Đại Kinh Tứ Niệm Xứ: Quán Thọ, Quán Tâm, Quán Pháp (5 Triền Cái, 5 Thủ Uẩn, 6 Nội Ngoại Xứ, 7 Giác Chi), Youtube
 • (35) Đại Kinh Tứ Niệm Xứ: Quán Pháp Tứ Thánh Đế, Youtube
 • (36) Tứ Niệm Xứ – Lợi Ích Và Thành Quả Tu Tập (Phần 1), Youtube
 • (37) Tứ Niệm Xứ: Lợi Ích Và Thành Quả Tu Tập (Phần 2), Youtube
 • (38) Thân Hành Niệm: Lợi Ích Và Thành Quả Tu Tập, Youtube
 • (39) Nhập Tức Xuất Tức Niệm: Tu Tập Và Thành Quả, Youtube
 • (40) Thân Hành Niệm – Quán Niệm 32 Thể Trược: Tu Tập Và Thành Quả, Youtube
 • (41) Phân Tích Tứ Đại: Tu Tập Và Thành Quả, Youtube
 • (42) Quán Bất Tịnh Của Tử Thi: Tu Tập Và Thành Quả, Youtube
 • (43) Quán Các Cảm Thọ: Tập Khởi, Vị Ngọt, Hiểm Nguy, Xuất Ly, Youtube
 • (44) Quán Tâm: Thanh Tịnh Tâm – Điều Phục Tâm, Youtube
 • (45) Quán Pháp Năm Triền Cái: ① Tham Dục – ② Sân Hận – ③ Hôn Trầm, Thụy Miên – ④ Trạo Cử, Hối Tiếc – ⑤ Hoài Nghi., Youtube
 • (46) Quán Pháp: Ngũ Uẩn – Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, Sự Xuất Ly, Youtube
 • (47) Quán Ngũ Uẩn: Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Nó, Youtube
 • (48) Như Lý Tác Ý Ngũ Thủ Uẩn Là Rỗng Không Là Trống Không, Youtube
 • (49) Quán Pháp: Quán 6 Nội Ngoại Xứ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Bị Bốc Cháy Bởi Tham Sân Si, Youtube
 • (50) Quán 6 Nội Ngoại Xứ Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Chúng, Youtube
 • (51) Quán 6 Nội Ngoại Xứ Trong Ví Dụ Rắn Độc, Con Rùa, Khúc Gỗ…, Youtube
 • (52) Quán Pháp: Thất Giác Chi Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát, Youtube
 • (53) Quán Pháp Tứ Thánh Đế Đoạn Tận Luân Hồi Khổ Đau, Youtube
 • (54) Chỉ Như Ít Lá Trong Tay Đủ Đưa Đến Giác Ngộ Niết Bàn, Youtube
 • (55) Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Youtube
 • (56) Trung Bộ Kinh 9. Kinh Chánh Tri Kiến, Youtube
 • (57) Chánh Tri Kiến: Đầy Đủ Cả Hiểu Đúng Và Thấy Đúng, Youtube
 • (58) Thế Nào Là Tri Kiến Chánh Trực, Youtube
 • (59) Chánh Tri Kiến Về Thiện, Về Bất Thiện Và Gốc Rễ Của Chúng, Youtube
 • (60) Chánh Tri Kiến Về Bốn Loại Thức Ăn: Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Niệm Thực, Thức Thực, Youtube
 • (61) Chánh Tri Kiến Về Vô Minh, Youtube
 • (62) Trí Về Khổ Đế, Youtube
 • (63) Chánh Tri Kiến Về Sinh: Sinh Là Khổ, Youtube
 • (64) Chánh Tri Kiến Về Già Và Chết, Youtube
 • (65) Chú Giải Về Khổ Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube
 • (66) Trí Về Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, Youtube
 • (67) Chú Giải Về Tứ Thánh Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube
 • (68) Có Phải Đời Là Bể Khổ Không? – Tứ Thánh Đế, Youtube
 • (69) Đức Phật Đã Dạy Những Gì? – Tứ Thánh Đế, Youtube
 • (70) Lõi Cây – Mục Đích Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Này Là Gì?, Youtube
 • (71) Con Đường Thánh Thiện Đức Phật Đã Tự Trải Nghiệm, Youtube
 • (72) Lộ Trình Tu Tiến Con Đường Giải Thoát, Youtube
 • (73) Kinh Bẩy Trạm Xe: 7 Giai Đoạn Thanh Tịnh Của Lộ Trình Giác Ngộ Giải Thoát, Youtube
 • (74) Ngũ Thủ Uẩn: Tà Kiến Về Tự Ngã, Về Ngã Sở, Về Ngã Mạn, Youtube
 • (75) Tuệ Tri Ngũ Uẩn Vô Thường Khổ Vô Ngã, Youtube
 • (76) Tất Cả Đều Bị Bốc Cháy, Youtube
 • (77) Dhatu: Mười Tám Giới, Youtube
 • (78) Lý Duyên Sinh: Con Đường Trung Đạo, Youtube
 • (79) Khổ Do Ai Tạo Ra? Ai Là Người Cảm Thọ Khổ?, Youtube
 • (80) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P1, Youtube
 • (81) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P2: Lược Thuyết, Youtube
 • (82) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P3: 24 Duyên Hệ, Youtube
 • (83) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P4: Vô Minh Duyên Hành, Youtube
 • (84) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P5: Hành Duyên Thức, Youtube
 • (85) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P6: Thức Duyên Danh Sắc, Danh Sắc Duyên Sáu Xứ, Youtube
 • (86) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P7: Duyên Sinh Từ Xúc Đến Sinh, Già, Chết, Youtube
 • (87) Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P8: Bánh Xe Sinh Tử, Youtube
 • (88) Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế, Youtube
 • (89) Bất Tử, Vô Vi, Niết Bàn, Đến Bờ Bên Kia … Mục Đích Rốt Ráo Của Trí Tuệ, Youtube
 • (90) Vô Thượng Phước Điền Cho Thế Gian, Youtube
 • (91) Bốn Dự Lưu Phần, Youtube
 • (92)Sự Khác Biệt Giữa Bậc Thánh Hữu Học Và Vô Học, Giữa Bậc Thánh Alahán Và Đức Phật Như Lai, Youtube
 • “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy”
 • Các Bài Pháp Thoại Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 2019 By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc YoutubeFb

Mp3 Archive:

 • Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 1 – Giới Bổn Patimokkha, Web, FB
 • Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 2 – Thanh Tịnh Giới Theo Thanh Tịnh Đạo, Archive
 • Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 3 – Khổ Hạnh Đầu Đà Dhutanga Theo Thanh Tịnh Đạo, Web, FB
 • Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 4 – Tăng Sự, Web, FB

Xin tặng món quà Pháp bảo này tới quí vị. Nguyện cho tất cả các quí vị sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết Bàn.