Không rời xa trú xứ an toàn

KHÔNG RỜI XA TRÚ XỨ AN TOÀN

– CT: Dạ. Lành thay thưa thầy. Mong cho những phước thiện con đã tạo sẽ là duyên lành để con có aaa thuận lợi và hoàn thành bbb. Vì thực tâm con vẫn hơi lo lo. Nếu bị xxx chắc sẽ yyy. Con chỉ mong có thể làm được zzz một cách trọn vẹn.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Đừng suy nghĩ quá nhiều, tạo nên lo lắng vô ích. Việc cần thiết phải làm của mình, mà mình làm được, thì hãy cố gắng mà làm, còn việc của trời – trời lo, việc thiên hạ – thiên hạ lo, mình đâu có lo được việc của trời, đâu có lo được việc của thiên hạ. Hãy cố gắng hết sức phần mình, còn kết quả được đến mức nào thì hãy chấp nhận như vậy, pháp sẽ vận hành theo qui luật Nhân Duyên, Nhân Quả của nó, chẳng nên để buồn vui, lo lắng, sợ hãi chế ngự hành hạ tâm can mình.

Việc cần thiết của mình phải làm là ăn, nghỉ, làm việc có tiết chế, điều hòa, thu thúc lục căn, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác – không xa rời, không ra khỏi trú xứ an toàn của mình là Tứ Niệm Xứ – thì sẽ luôn có được an ổn, không bị hiểm nguy, phiền não ác ma uy hiếp, như Đức Phật đã chỉ dạy trong Tương Ưng Kinh dưới đây:

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH

––––––––––––––––––––––––––––––

— Thuở xưa, này các Tỷ–kheo, một con chim ưng cái thình lình vồ xuống và chụp lấy một con chim cút.

Rồi này các Tỷ–kheo, con chim cút bị con chim ưng cái bắt, than khóc như sau:

“— Như thế này, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiếu công đức cho tôi! Vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn tôi, nếu phải đánh nhau”.

“— Này Chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi, thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi?”

“– Là vạt đất được lưỡi cày xới lên”.

Rồi này các Tỷ–kheo, con chim ưng cái không có siết mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút rồi nói:

“– Hãy đi, này Chim cút. Sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ không thả cho ngươi”.

Rồi này các Tỷ–kheo, con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày xới lên, leo lên một hòn đất lớn, đứng trên ấy và nói với con chim ưng:

“—Này, hãy đến ta, Chim ưng! Này, hãy đến ta, này Chim ưng!”

Rồi này các Tỷ–kheo, con chim ưng cái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh, thình lình vồ lấy con chim cút. Này các Tỷ–kheo, khi con chim cút biết được: “Con chim ưng này đang vồ mạnh xuống ta”, liền nấp sau hòn đất ấy. Này các Tỷ–kheo, ở đây, con chim ưng bị bể ngực.

Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác.

⇛ Do vậy, này các Tỷ–kheo, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác.

⇛ Này các Tỷ–kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, thời Ác ma nắm được cơ hội, Ác ma nắm được đối tượng.

🔸 Này các Tỷ–kheo, chỗ nào không phải hành xứ của Tỷ–kheo? Chỗ nào là cảnh giới của người khác? Chính là năm dục công đức.

Thế nào là năm?

❶ Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.

❷ Có các tiếng do tai nhận thức …

❸ Có các hương do mũi nhận thức …

❹ Có các vị do lưỡi nhận thức …

❺ Có các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.

⇛ Này các Tỷ–kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của Tỷ–kheo, chỗ cảnh giới của người khác.

⇛ Này các Tỷ–kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các Tỷ–kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới của cha mẹ mình, thời Ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng.

🔸 Và này các Tỷ–kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của Tỷ–kheo? Chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ? Chính là bốn niệm xứ.

Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo

⚀ trú, quán thân trên thân, ① nhiệt tâm, ② tỉnh giác, ③ chánh niệm, ⇛ nhiếp phục tham ưu ở đời;

⚁ trú, quán thọ trên các thọ…;

⚂ trú, quán tâm trên tâm…;

⚃ trú, quán pháp trên các pháp, ① nhiệt tâm, ② tỉnh giác, ③ chánh niệm, ⇛ nhiếp phục tham ưu ở đời.

Này các Tỷ–kheo, đây là chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình.

— Hết trích dẫn —

Bài viết liên quan

 • Suy nghĩ quá nhiều = tạo ra những vấn đề ảo tưởng, mơ hồ thậm chí không thể xảy ra ở đó, Web Link
 • Không than việc đã qua, Không mong việc sắp tới, Sống ngay với hiện tại., Web, FB
 • Bài học về chú tâm cảnh giác, thu thúc lục căn, Web, FB
 • Lợi ích phòng hộ các căn là gì, Web, FB
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • 🍀🍀 website: ehipassiko – đến để thấy, Web Link

Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB

 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB