Thế nào là tám pháp Tinh Tấn Sự hướng đến thù thắng?

Thế nào là tám pháp Tinh Tấn Sự hướng đến thù thắng?

[Tinh Tấn – 7. Clip Taungyi 5/7/2023]

––––––––––––––––––––––––––––––

Chúng tôi và Sư Cả (Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Ta ma nê chô Saydaw Ashin Dhammikabivamsa, chủ trì Thiền viện), các cô nữ tu, cùng các vị đạo hữu thí chủ Thái lan cúng dường hệ thống điện mặt trời, tối gần nửa đêm hôm qua, sau 11h đi xe Bus từ Yangon vượt qua hơn 650 km về tới Taungyi nơi Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon mới đang được xây dựng với sự đóng góp trường cửu thí cao quý của các thiện nam tín nữ đạo hữu Miến điện, Việt nam, Thái lan, Đài loan, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Pháp, Séc,…

Nơi đây, tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Taungyi, chúng tôi: Sumangala Bhikkhu Viên Phúc và tỳ khưu Dhamma Bodhi (từ Việt nam mới sang hơn hai tháng qua) sẽ an cư mùa mưa năm nay 2023 từ 2/8 đến 29/9, và dự Đại lễ cúng dường Y Kathina vào ngày 5/10/2023.

Hôm nay chúng tôi đã đi khất thực tại làng Ta–khô–mu như thường lệ hàng ngày, và các chú hộ tăng đã ghi lại được một số hình ảnh những người dân chất phác, hiền hậu nhưng đầy tín tâm đối với Tam bảo và với Nghiệp và Quả báo của Nghiệp, đã hết lòng cung kính cúng dường hộ độ vật thực tới chư Tăng. Nhờ FB lưu giữ lại những khuôn mặt tuyệt vời này để luôn có thể tự nhắc mình phải luôn tinh tấn vun bồi Giới – Định – Tuệ để không phụ lòng, không uổng phí công đức quý báu này, và cũng để có thể thường xuyên ghi nhận tri ân, và tùy hỷ công đức phước báu vô lượng tới Tam bảo của người dân nơi đây: Sādhu! Sādhu! Sādhu! Anumodāmi!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

–––––––––––––––––––––––––

Chánh kinh: Tám tinh tấn sự

–––––––––––––––––––––––––

❶ Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỷ kheo phải làm, vị ấy nghĩ: “Có công việc, ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc, thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được”.

Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn sự thứ nhất.

❷ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đã làm xong công việc, vị ấy nghĩ: “Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta phải cố gắng tinh tấn … ” Vị ấy tinh tấn … Như vậy là tinh tấn sự thứ hai.

❸ Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ kheo phải đi. Vị này nghĩ: “Ðây là con đường mà ta có thể sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh … ” Vị ấy tinh tấn … Như vậy là tinh tấn sự thứ ba.

❹ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đã đi con đường. Vị này nghĩ: “Ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn … ” Vị ấy tinh tấn … Như vậy là tinh tấn sự thứ tư.

❺ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn … ” Và vị ấy tinh tấn … Như vậy là tinh tấn sự thứ năm.

❻ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy Ta hãy cố gắng tinh tấn … ” Và vị ấy tinh tấn … Như vậy là tinh tấn sự thứ sáu.

❼ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: “Ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn … ” Và vị ấy tinh tấn … Như vậy là tinh tấn sự thứ bảy.

❽ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được”.

Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Ðó là tinh tấn sự thứ tám.

Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – 34. Kinh Thập thượng

Bài viết liên quan

Bố thí và khất thực

 • Lợi ích – 1. clip Taunggyi 28/8/2022, Web Link
 • Truyền thống – 2. clip Taunggyi 27/8/2022, Web Link
 • Bổn phận – 3. clip Taunggyi 27/8/2022, Web Link
 • Tăng chúng sangha – 4. clip Taunggyi 28/8/2022, Web Link
 • Xin ăn – 5. clip Taunggyi 28/8/2022, Web Link
 • Chúc phúc cầu an – 6. clip Taunggyi 28/8/2022, Web Link
 • Tinh tấn – 7. clip Taungyi 5/7/2023, Web Link
 • Đi khất thực phải như thế nào?, Web Link
 • Kham nhẫn những gì để đoạn trừ các lậu hoặc?, Web Link
 • Kham nhẫn, Web, FB
 • Khất thực thanh tịnh như thế nào, Web, FB
 • Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào, Web, FB
 • Mỗi một hạt cơm bởi trăm công sức, Web Link
 • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy Theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube
 • Đi khất thực là khổ, Web, FB
 • Ý nghĩa hạnh trì-bình khất-thực, Web, FB, Web Link
 • Vì sao tỳ khưu sinh sống bằng nghề hèn hạ nhất là nghề khất thực?, Web Link
 • Gia chủ tại gia và tu sĩ xuất gia, Web, FB
 • Theo bước chân khất thực, Web Link
 • Khất thực hàng ngày, Web, FB
 • Khất thực, Web, FB, Web Link, Web Link, Web Link
 • Nắng và nóng, Web, FB, Web Link
 • Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada 2018, Web Link
 • Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link, Web Link
 • Nhận đồ khất thực trước giờ thọ thực, Web Link
 • Các tiểu sa di khất thực hàng ngày, Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 5/7/2023