Trống không là thế giới

TRỐNG KHÔNG LÀ THẾ GIỚI

“Trống không là thế giới, trống không là thế giới”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới?

4) Vì rằng, này Ananda, thế giới là Không Tự Ngã, và Không Thuộc Tự Ngã, nên Thế Giới được gọi là Trống Không. Và cái gì, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã?

5–6) Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã.

Các sắc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã.

Nhãn thức là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã.

Nhãn xúc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã.

Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã.

Tai… Các tiếng… Nhĩ thức… Nhĩ xúc…

Mũi… Các mùi… Tỉ thức… Tỉ xúc…

Lưỡi… Các vị… Thiệt thức… Thiệt xúc…

Thân… Các cảm thọ… Thân thức… Thân xúc…

Ý…Các pháp…. Ý thức…. Ý xúc…

Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã.

11) Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã, hay không thuộc tự ngã nên được gọi trống không là thế giới này.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Tập IV – Thiên Sáu Xứ, [35] Chương I, Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai – Năm Mươi Kinh Thứ Hai IV. Phẩm Channa

Bài viết liên quan

 • Thấy chỉ là thấy, Web, FB
 • Ai đang nói, ai đang nghe, Web, FB
 • Cái gì trống không, tất cả thảy đều trống không, Web, FB
 • Trống không là thế giới, Web, FB
 • Đàn gẩy tai trâu, Web, FB
 • Giải thoát khỏi ngôn từ, Web, FB
 • Có và không: con đường trung đạo, Web, FB
 • Kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Đoạn nghi thanh tịnh, Web, FB
 • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
 • Who am I, ta là ai, Web, FB
 • Chúng sinh hữu tình được sinh từ đâu, khi diệt đi về đâu ❓, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB