Bậc trí theo tuần tự

BẬC TRÍ THEO TUẦN TỰ

––––––––––––––––––––––––––––––

Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà–la–môn.

Một buổi sáng sớm, người Bà–la–môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các Sa–môn thường vấn y, ông đứng quan sát.

Chỗ ấy cỏ mọc cao rậm rạp, khi một Sa–môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính sương đẫm ướt. Ông tự nhủ: “Ðám cỏ này phải được dọn sạch”. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng.

Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát, khi các Tỳ–kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi. Ông nghĩ thầm: “Ta sẽ rải cát ở đây”. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó.

Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức. Dịp ấy ông thấy các Tỳ–kheo mặc y, mồ hôi đổ giọt. Người Bà–la–môn nghĩ: “Ta sẽ cất một cái trại nơi đây”. Lập tức ông che lên một cái lều cho các Tỳ–kheo.

Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các Tỳ–kheo bị tạt ướt, ông nghĩ thầm: “Mình phải cất nhà mới được”. Nghĩ là làm, và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng Tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn.

Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói:

– Bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các Tỳ–kheo đắp y, con thấy như thế, và đã làm như thế, như thế.

Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói:

– Này Bà–la–môn, người trí làm việc lành cũng vậy, hết lúc này đến lúc khác, từng việc một, dứt bỏ những nghiệp xấu.

Ngài nói kệ:

(239) Bậc trí theo tuần tự,

Từng sát–na trừ dần.

Như thợ vàng lọc bụi,

Trừ cấu uế nơi mình.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tích truyện Pháp cú – Phẩm uế nhiễm

Bài viết liên quan

 • Người hoàn toàn mới đến với Đạo Phật cần bắt đầu từ đâu?, Web, FB
 • Sikkhā là gì? (tam học: tăng thượng giới – tăng thượng tâm (định) – tăng thượng tuệ là gì?), Web Link
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Lộ trình tu tập đoạn tận sanh già chết là gì? (các bước thực hành cụ thể dẫn đến siêu thoát tam giới – chứng ngộ niết bàn), Web Link
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp cú 239), Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Giác ngộ thình lình? (hoát nhiên đại ngộ?), Web Link
 • Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành – càng sớm càng nhiều càng tốt. (trẻ em nên bắt đầu từ đâu?), Web Link
 • Chớ quên lợi ích của chính mình (Pháp cú 166), Web, FB
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Người già cao tuổi, đầy bệnh hoạn, luôn ốm đau, Web, FB
 • Chăm sóc tâm trí của bạn, Web, FB
 • Ái dục trói buộc chúng sinh vào khổ đau bất tận của luân hồi sinh tử trong tam giới như thế nào❓ (lời phật về ái dục – taṇhā: kinh pháp cú – dhammapada – bài 1), Web
 • 7 yếu tố cần thiết đưa đến giác ngộ là gì? (thất giác chi), Web Link
 • Nhân để sinh giác ngộ có mấy pháp?, Web Link
 • Yếu tố giác ngộ thứ nhất: chánh niệm., Web Link
 • Yếu tố giác ngộ thứ hai: trạch pháp, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: dũng cảm tinh tấn, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: tinh tấn (phần 2 tiếp theo), Web Link
 • Yếu tố giác ngộ thứ tư: hỷ, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ năm: thư thái giác chi, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ sáu: định, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ bảy: xả, Web, FB
 • Thất giác chi – 7 yếu tố giác ngộ, Web
 • Pháp thoại hướng dẫn thiền sinh việt nam tu tập thiền minh sát vipassana tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon monastery, yangon, myanmar, 18 – 23/5/2018 bởi sumangala bhikkhu viên phúc. Youtube
 • ⑴ niệm và trạch pháp giác chi, Youtube
 • ⑵ tinh tấn giác chi, Youtube
 • ⑶ hỷ giác chi, Youtube
 • ⑷ thư thái và định giác chi, Youtube
 • ⑸ xả giác chi, Youtube
 • Sự chứng đắc rốt ráo là gì, Web, FB
 • Kẻ ngu – người thông minh – bậc hiền trí, Web Link
 • Thần dược: “Nói lời tốt lành – Nghĩ điều chân chính – Làm việc hướng thượng”, Web
 • Thần chú siêu thoát, Web
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1/5/2023