Người hoàn toàn mới đến với Đạo Phật cần bắt đầu từ đâu?

[lwptoc]

NGƯỜI HOÀN TOÀN MỚI ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT CẦN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

– LHM: Con chào Sư, Con biết đến thiền Vipassana theo truyền thống của Ngài Goenka từ năm 2016 con thực hành theo được 4 khóa 10 ngày và đạt được rất nhiều lợi lạc.

Đầu năm 2021 con mới bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật và con có xin xuất gia gieo duyên ở chùa Viên Tuệ theo truyền thống Theravada và được cho phép dù chưa biết gì về đạo Phật (do con sinh ra và lớn lên trong gia đình Thiên Chúa giáo và người thân trong nhà cũng đa số theo đạo Chúa nên chưa có cơ hội được tiếp xúc với Phật giáo sớm hơn, đăt biệt là Phật Giáo nguyên thủy).

Dạ Sư cho con hỏi đối với một người mới hoàn toàn như con thì nên tìm hiểu pháp học cơ bản từ những sách nào ạ.

Con đang đọc cuồn Đức Phật và Phật Pháp và con có bộ Nền Tảng Phật Giáo do Ngài Hộ Pháp biên soạn, và cuốn Thanh Tịnh đạo.

Tuy nhiên, con cảm thấy bộ Nền tảng Phật Giáo và Thanh Tịnh đạo còn quá cao so với trình độ của con hiện tại.

Dạ con xin Sư đưa ra lời khuyên để con có thể tìm được Pháp học phù hợp với một người mới hoàn toàn như con ạ, vì thật sự Pháp của đức Phật nhiều quá, con không biết phải bắt đầu từ đâu ạ. Con cám ơn Sư.

Dạ con có thêm một câu hỏi ạ.

Sau khi xuất gia gieo duyên về con có phát tâm để được xuất gia vì con biết đây là một đường thẳng duy nhất để sớm được giải thoát trong kiếp này, vậy Sư cho con hỏi trong đời sống cư sĩ con phải chuẩn bị như thế nào để khi đủ duyên lành con sẽ gặp được Thầy giáo thọ phù hợp và được cho xuất gia ạ. Con cám ơn sư.

>>> Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Đạo hữu có thể bắt đầu học theo các cuốn sau:

⑴ Phật giáo là gì?, Web Link

⑵ Đức Phật đã dạy những gì?, Web Link

⑶ vì sao tin Phật, Web Link

⑷ Đức Phật của chúng ta, Web Link

⑸ hỏi hay, ðáp đúng., Web Link

⑹ giải đáp thắc mắc người cư sĩ, Web Link

⑺ Phật pháp căn bản, Web Link

⑻ thiền minh sát vấn đáp, Web Link

⑼ Mi Tiên vấn đáp, Web Link

(10) tích truyện pháp cú, Web Link

(11) những lời Phật dạy, Web Link

Để có kiến thức cơ bản vững chắc nên học dần dần, mỗi ngày một ít trong vòng một hai năm dựa vào 5 quyển đầu tiên của Bộ Nền tảng Phật giáo – Tỳ khưu Hộ Pháp, đó là:

⑴ Tam Bảo,

⑵ Quy y Tam Bảo,

⑶ Pháp Hành giới,

⑷ Nghiệp và Quả của nghiệp,

⑸ Phước Thiện.

https://nentangphatgiao.com/, Web Link

Cư sĩ tại gia hàng ngày cần:

– Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, nhớ thuộc nằm lòng 9 Ân đức Phật – 6 Ân Đức Pháp – 9 Ân đức Tăng;

– Luôn tác ý tinh tấn trong 10 thiện nghiệp, luôn tránh xa 10 ác nghiệp: ① không sát sinh, ② không trộm cắp, ③ không tà dâm, ④ không nói đối, ⑤ không nói lời hai lưỡi, ⑥ không nói lời độc ác, ⑦ không nói lời phù phiếm, ⑧ không tham lam, ⑨ không sân hận, ⑩ không tà kiến.

– Không ngừng tích tạo 10 phước nghiệp: ① bố thí, ② trì giới, ③ tu tiến tâm và tuệ, ④ cung kính, ⑤ phục vụ, ⑥ tùy hỷ phước, ⑦ hồi hướng phước, ⑧ thỉnh pháp, ⑨ thuyết pháp, ⑩ sửa đổi tà kiến.

– Đọc kỹ cuốn sách này: Cư sĩ giới pháp., Web Link

Liên quan tới vấn đề sinh tử, cốt yếu, thiết thực của bản thân và xã hội, nên học tập và thực hành đúng đắn theo Chánh pháp một cách rõ ràng, cụ thể, đơn giản nhưng kiên trì để có lợi lạc thiết thực ngay trong kiếp sống này và mai sau. Đó là luôn gần gần gũi, thân cận và

“… ① giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp;

② nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin;

③ lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý;

④ như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác;

⑤ chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự;

⑥ các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành;

⑦ ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ;

⑧ Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi;

⑨ Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.”

Tăng chi bộ – chương x – mười pháp – vii. phẩm song ðôi – (i) (61) vô minh, Web Link

– Hết trích dẫn –

Tham khảo thêm các chỉ dẫn sau để có thể tu tập thực hành đầy đủ và đúng đắn:

✅ Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB

✅ Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB

✅ Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB

✅ Phân biệt tà với chánh, Web, FB

🍀

“Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng.” (Pháp Cú 41)

Vậy nên:

“Không phỉ báng phá hoại,

Hộ trì giới căn bản,

Ăn uống có tiết độ,

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh.

Chuyên chú tăng thượng tâm,

Chính lời chư Phật dạy.” (Pháp Cú 185)

Tóm lại, tất cả chỉ có bây nhiêu cần làm – kiên định thường xuyên đều đặn, ngay và luôn:

“Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy.” (Pháp Cú 183)

Nói theo cách khác đó chính là:

Người có trí trú Giới (sīla)

Tu tập Tâm (Định Samādhi) và Tuệ (Paññā)

Nhiệt tâm và thận trọng

Tỷ kheo ấy thoát triền (Đau khổ phiền não – Dukkha).

(S., i, 13)

Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi!

Hãy luôn nhớ theo đuổi mục đích giác ngộ giải thoát!

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho đạo hữu cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Tu tập Tâm và Tuệ tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

🍀 Ghi chú TK Viên Phúc:

❶ Vô minh = Không thấu triệt Tứ Thánh Đế về ⚀ Khổ, ⚁ Nguyên Nhân Khổ, ⚂ Sự Chấm Dứt Khổ, ⚃ Con Đường Dẫn Đến Chấm Dứt Khổ.

❷ Năm Triền Cái = Năm Chướng Ngại làm mê mờ trí tuệ = ⚀ Tham Ái + ⚁ Sân Hận + ⚂ Hôn Trầm Thụy Miên + ⚃ Trạo Cử Hối Tiếc + ⚄ Hoài Nghi.

❸ Ba Ác Hành = ⚀ Thân Ác Hành (① Sát sinh ② Trộm cắp ③ Tà dâm) + ⚁ Khẩu Ác Hành (④ Nói dối ⑤ Nói chia rẽ ⑥ Nói thô ác ⑦ Nói phù phiếm vô ích) + ⚂ Ý Ác Hành (⑧ Tham lam ⑨ Độc Ác ⑩ Tà kiến đảo điên).

❹ Các Căn = Lục Căn = Sáu Giác Quan = ⚀ Mắt + ⚁ Tai + ⚂ Mũi + ⚃ Lưỡi + ⚄ Thân + ⚅ Ý.

❺ Chánh Niệm Tỉnh Giác = Tứ Niệm Xứ = ⚀ Thân + ⚁ Thọ + ⚂ Tâm + ⚃ Pháp.

❻ Như lý tác ý =

>> Đây là Khổ, Đây là Nguyên Nhân Khổ, Đây là sự Chấm Dứt Khổ, Đây là Con Đường Dẫn Đến Chấm Dứt Khổ

>> Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức – BẤT KỂ: Quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, xa, gần, thô, tế, hạ liệt, cao thượng ĐỀU LÀ: vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.

>> Các pháp hữu vi là vô thường, vô thường là Khổ, khổ là vô ngã, nên cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.

❼ Lòng Tin =

⚀ Bất động đối với Phật: “Ðây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”

⚁ Bất động đối với Pháp: “Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.”

⚂ Bất động đối với Tăng: “Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời.”

❽ Diệu Pháp = Tam Tạng (⚀ Tạng Kinh Nikaya ⚁ Tạng Luật Vinaya ⚂ Tạng Vi diệu pháp Abhidhamma) + Chú giải + Phụ chú giải: đưa đến 9 Pháp Siêu Thế là 4 Đạo + 4 Quả + Nibbāna.

Bài viết liên quan

 • Phật pháp, Phật giáo, đạo Phật là gì, Web, FB
 • Độc giác đạo, giải thoát đạo và bồ tát đạo khác nhau như thế nào❓, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Một số phép tắc phật tử cần biết, Web, FB
 • Những điều Phật tử cần biết khi hộ độ chư tăng, Web, FB
 • Ý nghĩa quy y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Qui y Tam Bảo (tisaraṇagamana), Web, FB
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • 969 ân đức Tam Bảo & giới thanh tịnh, Web, FB
 • Vận mệnh tương lai thành tựu rốt ráo hạnh phúc tối thượng bắt đầu từ đâu, Web, FB
 • Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Web, FB
 • Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 2, Web, FB
 • Do Năm Pháp nào các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Đức Phật và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Đức Phật?, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tám đặc tính nhận biết pháp và luật thật sự, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai, Web, FB
 • Cư sĩ giới pháp, Web, FB
 • Bổn phận hàng ngày của cư sĩ tại gia, Web, FB
 • Phận sự tu sĩ xuất gia & cư sĩ tại gia khác nhau như thế nào, Web, FB
 • Phước thiện – puñña, Web, FB
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Tác bạch ý nguyện làm kappiya hộ tăng như thế nào, Web, FB
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Miếng ăn cuối cùng, Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB
 • Dāna giúp chứng đạt Nibbāna (niết-bàn) như thế nào?, Web, FB
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web, FB
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn, Web, FB
 • “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” là dễ hay khó, Web, FB
 • Xưng hô thế nào cho đúng, Web, FB
 • Namo: nên niệm Nam mô Phật – không nên niệm Mô Phật, Web, FB
 • Nói như vậy có kỳ cục không, Web, FB
 • Tỳ khưu đảnh lễ những ai?, Web, FB
 • Tỳ khưu có nên chắp tay lễ lạy, đảnh lễ người tại gia, Web, FB
 • Lợi đắc – cung kính – danh vọng mang lại khổ lụy gì, Web, FB
 • Phạm hạnh được sống vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh là gì, Web, FB
 • Đôi lời nhắn nhủ tới những vị sắp xuất gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, Web, FB
 • Đức Phật đã có suy nghĩ gì trước khi xuất gia?, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Aung San Suu Kyi & hồn của nước, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Theo thầy, Web, FB
 • Thầy & trò, Web, FB
 • Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy mp3, Web, FB
 • Theravada nikaya mp3, Web Link
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Khúc gỗ trôi sông, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Xóa bình luận, hủy kết bạn, chặn, Web, FB
 • Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

 

Hình ảnh thiện pháp

 

 

Bài viết trên Facebook, 4 tháng 10, 2021