Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021


[lwptoc]

Bố Thí Cúng Dường và Lời Phát nguyện

“icchitaṃ paṭṭhitaṃ tuyhaṃ samijjhatu”
“ Nguyện cho ước muốn của người hãy trở thành sự thật.”

Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021

🍀 Muốn cho phước thiện của mình làm duyên lành nương nhờ để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, bậc Thiện trí ấy cần phải có lời phát nguyện:

“Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.
Idaṁ me danaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.
Idaṁ me danaṁ Nibbānassa paccayo hotu.”
“Cầu mong phước thiện bố thí này của tôi diệt đoạn tuyệt phiền não trầm luân.
Cầu mong phước thiện bố thí này của tôi hãy là duyên lành để chứng đắc Đạo Quả.
Cầu mong phước thiện bố thí này của tôi hãy là duyên lành để chứng ngộ Niết bàn.”

Ðây là lời phát nguyện chung cho những người muốn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

🍀 Phước thiện nào, như giữ giới, bố thí, hành thiền định, hành thiền tuệ,… xong rồi phát nguyện cầu mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Ðạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp diệt đoạn tuyệt phiền não trầm luân, phước thiện ấy gọi là phước thiện làm duyên lành để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới (vivaṭṭupanissitakusala).

Chủ nhân phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này ngày nào chưa đạt đến mục đích cứu cánh cuối cùng, chứng ngộ Niết Bàn theo nguyện vọng riêng của mình, ngày ấy chủ nhân vẫn hưởng được quả báu cao quý trong cõi người, trong cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới.

– Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái sanh làm người, thì sẽ là người giàu sang phú quý, có quyền cao chức trọng, có khi làm vua một nước lớn, có khi là Ðức Chuyển luân thánh vương trị vì bốn châu thiên hạ. Nhưng dầu ở địa vị nào, người chủ nhân của phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này không say đắm, không dính mắc trong của cải, sự nghiệp ấy. Khi có cơ hội, sẵn sàng từ bỏ tất cả xuất gia trở thành đạo sĩ trong thời kỳ không có Ðức Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc xuất gia trở thành Tỳ khưu trong thời kỳ Ðức Phật xuất hiện trên thế gian.

Ðó là tính chất ưu việt của phước thiện này.

– Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái sanh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, thì chủ nhân của phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này không chịu hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà nguyện từ bỏ cõi trời, liền tái sanh xuống làm người, để có cơ hội tạo nhiều pháp hạnh ba la mật, để cho mau chóng đạt đến mục đích cứu cánh Niết Bàn theo nguyện vọng của mình.

– Nếu chủ nhân ấy tái sanh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, không bao giờ chịu hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà chủ nhân chư thiên ấy nguyện chết trước tuổi thọ, xuống tái sanh làm người để có cơ hội tốt tạo được nhiều pháp hạnh ba la mật, để mau chóng chứng đạt mục đích cứu cánh cuối cùng của mình.

Ðó là tính chất ưu việt của phước thiện này.

Trong thời kỳ Ðức Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc giáo pháp của Ngài đang lưu truyền, chủ nhân của phước thiện vivaṭṭupanissitakusala này, phát sanh đức tin trong sạch nơi Ðức Phật, Ðức Pháp, Ðức Tăng, xin quy y Tam bảo trở thành người cận sự nam (hoặc cận sự nữ); hoặc từ bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu, hành giới trong sạch đầy đủ, tiến hành thiền định chứng đắc các bậc thiền sắc giới, vô sắc giới không phải để hưởng quả an lạc của các bậc thiền ấy trong kiếp hiện tại và kiếp sau trong cõi trời phạm thiền sắc giới, vô sắc giưói; mà chỉ dùng bậc thiền ấy làm nền tảng tiến hành thiền tuệ, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn tuỳ theo trí tuệ và ba la mật của mình.
Ðó là tính chất ưu việt của phước thiện này.

Phước thiện vivaṭṭupanissitakusala là con đường thẳng đến Niết Bàn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin cùng tất cả các thiện nam tín nữ được mừng vui tùy hỷ công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo, và công đức bố thí cúng dường thanh cao tới các Tăng đoàn – Sangha của quý thí chủ Việt Nam (Tổng cộng: 221.920.000đ = 15.200.000kyat, danh sách các thí chủ xin xem phần hình ảnh chụp phiếu ghi nhận cúng dường của Thiền viện) trong đợt 12, ngày 28/7/2021, đã được thành tựu viên mãn với sự trợ giúp nhiệt tình tận tâm của đạo hữu hộ tăng tại SG Thiện Diệu (Diệu Thiện) và cô Nữ tu tổng quản lý hộ tăng Zavananani của Thiền viện cùng các vị hộ tăng người Miến, bao gồm:

❶ Cúng dường 202.648.000đ = 13.880.000kyat tới Tăng đoàn 38 chùa, tu viện đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid tại Yangon, vùng cận kề Yangon như Bago, Hmawbi, và các vùng xa như Mandalay, Sangain, Myigyon cách Yangon khoảng 600km về phía Bắc nơi trong chùa có các vị Sayadaw, các vị Tỳ khưu bị nhiễm virus covid 19, kịp thời góp phần nhỏ bé giúp các vị này có thêm cơ hội vượt qua hiểm nguy, được chóng lành bệnh, góp phần làm giảm thiểu khó khăn thiếu thốn trong giai đoạn bất ổn này.

❷ Cúng dường 19.272000đ = 1.320.000kyat tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery hộ độ kỳ an cư mùa mưa 2021.
Danh sách các thí chủ xin xem phần hình ảnh chụp phiếu ghi nhận cúng dường của Thiền viện.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

🍀 “Pūjā ca pūjanīyānaṃ, Etaṃ maṅgalam’uttamaṃ.” = “Cúng dường kính lễ bậc đáng kính, Là phúc lành cao thượng.”

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṁ no puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu này của chúng tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

🍀 Idaṁ no danaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho cúng dường này của chúng tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

🍀 Imaṁ no puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này của chúng tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.

🍀 Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

🍀 Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

🍀 Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

🍀 Nguyện công đức tu trì
Hồi hướng khắp chư thiên
Bậc thiện thần hộ pháp
Nhiều oai đức thần lực
Ngự khắp cả trần hoàn
Hư không giới thiên giới
Xin các ngài tùy hỷ
Công đức đã thể hiện
Rồi hộ trì Phật pháp
Mãi soi sáng nhân – thiên
Quốc độ hưởng thái bình
Muôn người sống lạc nghiệp
Mẹ cha và thầy tổ
Quyến thuộc cùng chúng sanh
Ðược hạnh phúc dài lâu
Thiểu bệnh dứt khổ sầu
Ngày ngày vui tu tập
Tinh tiến trong đạo mầu

Nhất tâm cầu giác ngộ

🍀 Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả niết bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật đạo chóng viên thành (lạy)
Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala
 

Bài Viết Liên Quan

 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Cho Lợi Ích Lớn, Có Rung Cảm Lớn?, WebFB
 • Cúng Dường Là Gì, WebFB
 • Miếng Ăn Cuối Cùng , Web Link
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, WebFB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, WebFB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, WebFB
 • Cúng Dường Thanh Tịnh, Web Link
 • Bảo Tàng – Kho Tàng Công Đức Bất Hoại Nhờ Phước Nghiệp Có Thể Làm Thỏa Mãn Mọi Ước Nguyện Nhân – Thiên, Web
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, WebFB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, WebFB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, WebFB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, WebFB
 • Dāna – Bố Thí Cúng Dường Từ Thiện, Web Link
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, WebFB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, WebFB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, WebFB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , WebFB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, WebFB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, WebFB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, WebFB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, WebFB
 • Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, WebFB
 • Tôi Nguyện, WebFB
 •  Bố Thí Cúng Dường và Lời Phát nguyện (Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web, FB
 • “Tăng đoàn đệ tử Đức Thế Tôn là Phước Điền Vô Thượng Ở Trên Đời” (Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web, FB
 • Cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021
  Phần 1/2: FB
  Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, FB
 • Cúng dường ĐỢT 6 15/1/2021 – 18/1/202, FB
 •  Bài 3/3 – Bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về Cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – ĐỢT 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020, FB
 • Bài 2/3 – Danh sách các thí chủ & Các hình ảnh Cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – ĐỢT 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020, FB
 • Bài 1/3: Cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. ĐỢT 4 – 23/11/2020), FB
 •  Xin xem thêm thông tin về ĐỢT 4 & 5 cúng dường này đăng trên Facebook của Kappiya Hộ Tăng Diệu Hòa:
  Phần 1/2, FB
  Phần 2/2, FB
 • Thiện nghiệp cúng dường ĐỢT 3 – 28/10/2020 của các thí chủ Việt Nam tới các chùa tại Yangon, Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn, FB
 • Hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – ĐỢT 2), FB
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ Tam Bảo (10/2020 – ĐỢT 1) này cùng quý đạo hữu, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, WebFB
 • Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.
 • YoutubeArchive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, WebFB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, WebFB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB

Hình Ảnh Thiện Pháp