Tử Vì Đạo (Thanh Tịnh Giới Đến Mức Nào?)

TỬ VÌ ĐẠO (Thanh Tịnh Giới Đến Mức Nào?)

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

🔵 Kinh Pháp cú 308:

“Thà nuốt hòn sắt nóng,

Như ngọn lửa hừng hừng,

Hơn phá giới buông lung,

Ăn nhờ cơm tín thí.”

“Better to swallow a red–hot iron ball

(which would consume one) like a flame of fire,

than to be an immoral and uncontrolled person

feeding on the alms offered by people.” – 308

🔵 Tương Ưng Bộ Kinh:

“Này các tỷ kheo, thà lấy thỏi sắt nóng đỏ nung đốt con mắt đi, còn hơn là nắm giữ các tướng riêng của sắc do mắt nhận biết.” (Tương ưng iv,168).

“Better, bhikkhu, the extirpation of the eye faculty by a red–hot burning blazing glowing iron spike than the apprehension of signs in the particulars of visible object cognizable by the eye.” (A. iv, 168)

🔵 Thanh Tịnh Đạo:

“Gì là giới thanh tịnh đã viên mãn? Là giới của phàm phu hữu đức chuyên hành thiện, đang viên mãn hữu học đạo, không kể sinh mạng vì đã từ bỏ sự bám víu vào đời sống.”

“What is virtue consisting in fulfilled purification? That of magnanimous ordinary men devoted to profitable things, who are perfecting [the course] that ends in trainership, regardless of physical body and life, having given up [attachment to] life: such is virtue of fulfilled purification.”

“Tài sản nên bỏ để cứu chân tay

Chân tay phải bỏ để cứu mạng sống

Tài sản, chân tay và tánh mạng

Ðều nên bỏ để thực hành Chánh pháp”

“Wealth for a sound limb’s sake should be renounced,

And one who guards his life gives up his limbs;

And wealth and limbs and life, each one of these,

A man gives up who practises the Dharma.”

Bài viết liên quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Đến Như Thế Nào Là Không Biết Đủ Đối Với Thiện Pháp Và Không Thối Chuyển Đối Với Tinh Cần?, Web, FB
 • Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống, Web, FB
 • Tử Vì Đạo – Thanh Tịnh Giới Đến Mức Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • Ý nghĩa Quy Y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Qui Y Tam Bảo (Tisaraṇagamana), Web, FB
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào? Đặt Niềm Tin Vào Đâu?, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • 969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Tại Sao Không Có Hai Đức Phật Xuất Hiện Một Lần?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Bát Thánh Đạo, Web, FB
 • Bát Chánh Đạo Là Con Đường Tối Thượng:, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Vì Sao Xuất Gia, Web, FB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. , Web, FB
 • Phân Biệt Tỳ Khưu Thật Và Không Thật Dựa Vào Đâu? Phân Hiệt Rõ Vai Trò, Chức Năng Của Giáo Hội Khác Với Tăng Đoàn Sangha Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phàm Tăng Và Thánh Tăng, Web, FB
 • Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành, Youtube
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada , Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube