Tất cả là vô thường – Vô thường là khổ

TẤT CẢ LÀ VÔ THƯỜNG – VÔ THƯỜNG LÀ KHỔ

Tất cả là Vô Thường – Vô Thường là Khổ – Khổ là Vô Ngã – Vô Ngã là “Cái này không là của tôi, cái này không là tôi, cái này không là tự ngã của tôi.”

Hôm nay 15/1/2022, Sư đi cùng các vị hộ tăng, các vị thiện nam tín nữ Phật tử Miến điện đưa Sư Cả – Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Tharmanaykyaw Sayadaw tới bệnh viện để phẫu thuật mắt. Hiện tại đã an ổn phẫu thuật thành công xong mắt phải, chờ xem sau hai ngày tới nếu ổn định thì phẫu thuật tiếp mắt trái.

Nguyện cho oai đức Tam bảo, oai lực của chư thiên hộ pháp, công đức của các vị thí chủ, các vị hộ tăng, các vị phục vụ, hộ trì cho Sư Cả an ổn vượt qua mọi trở ngại, chóng bình phục, tiếp tục con đường giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn, và phụng sự cho Phật giáo được tồn tại lâu dài đem lại hạnh phúc cho nhiều chúng sinh, an lạc cho nhiều chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Sādhu! Lành thay!

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

TRUNG BỘ KINH KINH – TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA–HẦU–LA: VÔ THƯỜNG LÀ KHỔ – KHỔ LÀ VÔ NGÃ – VÔ NGÃ LÀ “CÁI NÀY KHÔNG LÀ CỦA TÔI, CÁI NÀY KHÔNG LÀ TÔI, CÁI NÀY KHÔNG LÀ TỰ NGÃ CỦA TÔI.”

Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá–vệ), Jetavana (Kỳ–đà lâm) tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika.

Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: “Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rāhula. Vậy Ta hãy huấn luyện Rāhula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc”.

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sāvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Sāvatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn cho gọi Tôn giả Rāhula và nói

– Này Rāhula, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến Andhavana để nghỉ ban ngày.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Rāhula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn.

Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư Thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng: “Hôm nay, Thế Tôn sẽ huấn luyện cho Tôn giả Rāhula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc”.

Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andhavana và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rāhula đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Rāhula đang ngồi một bên

[⚀ Mắt]

– Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường?

– Bạch Thế Tôn, là vô thường.

– Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

– Bạch Thế Tôn, là khổ.

– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?

– Thưa không vậy, bạch Thế Tôn.

– Này Rāhula. Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? …

… Nhãn thức …

… Nhãn xúc …

… Do duyên nhãn xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức…

[⚁ Tai … ⚂ Mũi… ⚃ Lưỡi…⚄ Thân… ⚅ Ý… ]

– Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Tai…

… Mũi…

… Lưỡi…

… Thân…

… Ý là thường hay vô thường? … Pháp là thường hay vô thường? … Ý thức là thường hay vô thường? … Ý xúc là thường hay vô thường? … Do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức; các pháp được khởi lên ấy là thường hay vô thường?

– Bạch Thế Tôn, là vô thường.

– Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

– Bạch Thế Tôn, là khổ.

– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?

– Thưa không vậy, bạch Thế Tôn.

– Này Rāhula, do thấy vậy, vị Ða văn Thánh đệ tử

⚀ yếm ly con mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yếm ly pháp được khởi lên ấy.

⚁ Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng …

⚂… yếm ly mũi, yếm ly các hương …

⚃… yếm ly lưỡi, yếm ly các vị …

⚄… yếm ly thân, yếm ly các xúc, …

⚅… yếm ly ý, yếm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc. Do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yếm ly các pháp được khởi lên ấy.

Do yếm ly, vị ấy ly tham.

Do ly tham, vị ấy giải thoát.

Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát ”.

Và vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rāhula, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rāhula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.

Và đối với hàng ngàn chư Thiên ấy, được khởi lên pháp nhãn ly trần, vô cấu: “Phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận”.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – 147. Tiểu kinh Giáo giới La–hầu–la

 

Bài viết liên quan

 • Cái gì là vô thường, khổ, Web, FB
 • Tất cả là Vô Thường – Vô Thường là Khổ, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly, Web, FB
 • Từ bỏ, Web, FB
 • Lợi ích phòng hộ các căn là gì, Web, FB
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB