Làm gì để trả ơn đủ mẹ và cha

Photo: Mẹ Và Cha Từ Vn Tới Thiền Viện Tharmanaykyaw, Yangon, Myanmar, Nơi Con Trai Xuất Gia Tu Tập Để Bố Thí Cúng Dường, Tùy Hỷ Công Đức, Hồi Hướng Công Đức, Trì Giới, Cung Kính, Phục Vụ, Hành Thiền Vun Bồi Trí Tuệ Sửa Đổi Tà Kiến.

 

LÀM GÌ ĐỂ TRẢ ƠN ĐỦ MẸ VÀ CHA

Có hai hạng người, này các Tỷ–kheo, ta nói không thể trả ơn được.

Thế nào là hai?

Mẹ và Cha.

Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ–kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi;

nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ–kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Hơn nữa, này các Tỷ–kheo, nếu có an trú cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ–kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Vì cớ sao?

Vì rằng, này các Tỷ–kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỷ–kheo, ai

⚀ đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;

⚁ đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

⚂ đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;

⚃ đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.

Cho đến như vậy, này các Tỷ–kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.

Nguồn trích dẫnTăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya – Chương II – Hai Pháp – IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng – 1-11 Ðất

[Phần ‘Ghi chú’ và ‘Các bài viết liên quan’ dưới đây là nhằm để giúp cho một số đạo hữu ham muốn tìm hiểu chi tiết, đầy đủ, có chứng cứ, nhưng chưa biết cách tìm kiếm trong biển kiến thức bao la, có thể tìm được nguồn Chánh kinh và tài liệu gốc trực tiếp khi cần thiết, một cách thuận tiện và nhanh chóng. Người đọc bình thường có thể bỏ qua phần chuyên sâu và mở rộng này.]

GHI CHÚ:

Giải thích 4 pháp Thành tựu trọn đủ Sampadà

(Tỳ Khưu Hộ Pháp)

⚀ 1– Saddhà–sampadà: đức tin trọn đủ.

⚁ 2– Sìla–sampadà: giới trọn đủ.

⚂ 3– Càga–sampadà: bố thí trọn đủ.

⚃ 4– Pannà–sampadà: trí tuệ trọn đủ.

⚀ 1– Có đức tin trọn đủ như thế nào?

Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi 9 Ân Ðức Phật, 6 Ân Ðức Pháp, 9 Ân Ðức Tăng; tin nghiệp và quả của nghiệp trọn đủ.

Có đức tin trong sạch trọn đủ, nơi 9 Ân Ðức Phật rằng:

Ðức Thế Tôn,

– là bậc Arahán xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên, phạm thiên, nhân loại.

– là bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế chứng đắc 4 Thánh Ðạo – 4 Thánh Quả đầu tiên trên toàn thế giới chúng sinh, trở thành bậc Chánh Ðẳng Giác.

– là bậc có trọn đủ Tam minh, Bát minh và 15 Ðức hạnh cao thượng.

– là bậc Thánh Thiện giáo huấn sự thật chân lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sinh.

– là bậc Thông Suốt chúng sinh thế giới, cõi thế giới, pháp hành thế giới.

– là bậc Vô Thượng Giáo Hoá chúng sinh.

– là bậc Thiên Nhơn Sư.

– là Ðức Phật tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, rồi giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ như Ngài.

– là bậc Cao Thượng nhất trong toàn thế giới chúng sinh, do Ngài tự mình chứng đắc thành bậc Chánh Ðẳng Giác.

Và có đức tin trong sạch trọn đủ 6 Ân Ðức Pháp của Ðức Phật, 9 Ân Ðức Tăng, bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Ðức Phật; và có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. Tin rằng: “Nghiệp là của riêng mình…. Nghiệp thiện cho quả an lạc; nghiệp ác cho quả khổ”.

⚁ 2– Có giới trong sạch và trọn đủ như thế nào?

Người Phật tử là bậc Xuất gia hoặc hàng tại gia cư sĩ, là người có giới hạnh trong sạch và trọn đủ theo phẩm hạnh của mình.

– Người cận sự Nam – Nữ có ngũ giới; bát giới… trong sạch và trọn đủ.

– Bậc Sa di có 10 Sa di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp hành phạt, 75 điều học, 14 pháp hành….

– Bậc Tỳ khưu có 227 giới, 14 pháp hành, giới kể đầy đủ có 91.805.036.000 điều giới.

⚂ 3– Sự bố thí trọn đủ như thế nào?

Người Phật tử có tâm từ, tâm bi tế độ, hoan hỉ trong sự bố thí tùy theo khả năng của mình, có tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ trước khi bố thí; hoan hỉ đang khi bố thí; hoan hỉ sau khi đã bố thí xong.

Người Phật tử không nên có tâm bỏn xẻn keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình, có ít thì bố thí ít, có nhiều thì bố thí nhiều tùy theo khả năng, tùy theo người thọ thí. Người thí chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng: được làm phước thiện bố thí là một cơ hội tốt cho mình. Vì của cải, tiền bạc không phải là phước thiện (là quả của phước thiện) thuộc về của chung cho mọi người, nếu ta không biết sử dụng đem làm phước bố thí, thì của cải ấy qua thời gian cũng bị hư mất, không tồn tại lâu dài được; nếu ta biết sử dụng của cải ấy đem bố thí, thì của cải ấy là nhân sanh phước thiện, chắc chắn thuộc của riêng mình, sẽ cho quả báu an lạc nhiều kiếp, có tính bền vững lâu dài. Hơn nữa, cơ hội làm phước thiện bố thí chỉ có con người ở cõi Nam thiện bộ châu (trái đất chúng ta đang sống) này mà thôi; các chúng sinh ở cõi khác khó hoặc không có cơ hội thuận lợi làm phước thiện bố thí. Vì vậy, chúng ta chớ nên bỏ lỡ cơ hội bố thí ấy.

⚃ 4– Có trí tuệ trọn đủ như thế nào?

Người Phật tử nên có trí tuệ hợp trong mọi thiện pháp. Khi bố thí, thí chủ nên có đại thiện tâm hợp với trí tuệ đang khi bố thí. Cũng như vậy, hành giả nên có đại thiện tâm hợp với trí tuệ khi giữ giới, khi tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ.

Thật ra, trí tuệ để cho trọn đủ là trí tuệ thiền tuệ trong tam giới thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế.

Trí tuệ gọi là trọn đủ chính là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, đó là 4 Thánh Ðạo tuệ, đồng sanh trong 4 Thánh Ðạo tâm và 4 Thánh Quả tuệ đồng sanh trong 4 Thánh Quả tâm, có Niết Bàn làm đối tượng. Hành giả trở thành bậc Thánh nhân.

🏵🏵🏵🏵🏵

Ðó là 4 pháp thực hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu dài cho cả kiếp hiện tại, lẫn nhiều kiếp vị lai.

Tại sao người con giúp cho cha mẹ có được 4 pháp: đức tin trọn đủ, giới trọn đủ, bố thí trọn đủ, trí tuệ trọn đủ gọi là người con đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một cách xứng đáng?

Bởi vì, người con phụng dưỡng cha mẹ tất cả các thứ vật dụng trong đời, chỉ giúp cho thân thể của cha mẹ được an lạc trong kiếp hiện tại mà thôi; còn 4 pháp trọn đủ kia không những giúp cha mẹ, chắc chắn thân tâm được an lạc trong kiếp hiện tại, mà còn hưởng mọi sự an lạc trong nhiều kiếp vị lai; và còn hơn thế nữa, giúp cho cha mẹ tạo mọi thiện pháp, bồi bổ pháp hạnh Ba–la–mật để mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Ðạo, Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh nhân, chắc chắn sẽ đạt đến sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Do đó, người con giúp cho cha mẹ trọn đủ 4 pháp ấy gọi là người con biết ơn và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một cách xứng đáng.

Cho nên, diễm phúc cho những người con nào còn có cha có mẹ, những người con ấy có cơ hội tốt giúp cho cha mẹ có được trọn đủ 4 pháp ấy.

Nếu trường hợp người con không có khả năng giúp cho cha mẹ có được trọn đủ 4 pháp ấy, người con nên hướng dẫn, dẫn dắt cha mẹ đến gặp vị Ðại Ðức bậc Trưởng lão thuyết pháp giảng dạy cho cha mẹ hiểu rõ 4 pháp ấy đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu dài cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai nữa; để cho cha mẹ phát sanh đức tin trong sạch, mới cố gắng thực hành theo 4 pháp ấy cho được trọn đủ.

💮💮💮💮💮

– Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép. Like & Share và thực hành sẽ giúp Chánh pháp được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Bài viết liên quan

 • Tự cứu mình rồi mới có thể cứu người, Web, FB
 • Hộ trì cho mình, hộ trì người khác, Web, FB
 • Như Lai chỉ là người chỉ đường, Web, FB
 • Đức Phật chỉ là người chỉ đường, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai, Web, FB
 • Phật giáo là gì, Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Trả lời ngoại đạo, Web, FB
 • Phê phán ngoại đạo có nên chăng, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Làm gì để trả ơn đủ mẹ và cha, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệt (Pháp cú 127), Web, FB
 • Như bóng không rời hình, Web, FB
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng tràn đầy (Pháp cú 122), Web, FB
 • Vì sao có kẻ ác lại gặp điều thiện lành, vì sao có người thiện lại gặp điều ác dữ, Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệt (Pháp cú 127), Web, FB
 • Nhân & quả – cái chết của đệ nhất thần thông (Pháp cú 137 – 140), Web, FB
 • Địa ngục có hay không, Web, FB
 • Sám hối như thế nào? Để làm gì, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Phước thiện – puñña, Web, FB
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB
 • Youtube
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Các chi phần của ngũ giới & bát quan trai giới, Web, FB
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì ngũ giới, Web, FB
 • Sát sinh, Web, FB
 • Cá và thịt có được phép thọ dụng không?ba điều tuyệt đối thanh tịnh là gì?mười loại thịt không được phép thọ dụng là gì?, Web Link
 • Ăn chay là tu, Web, FB
 • 4 loại thức ăn đưa đến tồn tại và chấp thủ tái sinh, Web, FB
 • Siêu thoát và con đường đưa tới siêu thoát, Web, FB
 • Cầu xin, cầu an, cầu siêu hay trì giới. Web Link
 • Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, Web, FB
 • Làm gì thay thế mê tín tế lễ cầu siêu cô hồn ngạ quỉ, Web, FB
 • Hồi hướng phước báu tới người quá vãng, Web, FB
 • Cầu siêu, Web, FB

📺📺 video

① tụng kinh cầu an – chúc phúc nhân dịp năm mới. Web Link

② sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web Link, Youtube

Bài viết trên Facebook, 9 Tháng 3, 2018