Sư không biết, hỏi ông ấy chứ sao lại hỏi sư

[lwptoc]

SƯ KHÔNG BIẾT, HỎI ÔNG ẤY CHỨ SAO LẠI HỎI SƯ

– SGN: Kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe Sư. Cho con hỏi về ông A tư đà (Asita) sao ông có thể biết Thái tử Tất đạt đa (Siddharta) sẽ chứng đắc Đạo giải thoát và thuyết giảng Đạo giải thoát? Vì thời kỳ không có Phật ra đời thì làm sao biết đến Phật và Phật Pháp là gì? Làm sao ông biết được Phật (người giải thoát) và Phật Pháp (Con đường giải thoát), vì sau khi Phật nhập Nibbāna 5000 năm sẽ không còn ai biết đến Phật và Phật Pháp nữa? Mà sao ông Asita biết? Kính tri ân Sư!

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Sư không biết, hỏi ông ấy chứ sao lại hỏi sư!

Thay vì lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội làm người quí hiếm trong muôn vàn các thắc mắc, hoài nghi, suy diễn, hý luận các vấn đề vụn vặt, ất ơ, trời hơi đất hỡi, miên man vô tận, chẳng liên quan gì tới vấn đề sinh tử, cốt yếu, thiết thực của bản thân và xã hội, nên học tập và thực hành đúng đắn theo Chánh pháp một cách rõ ràng, cụ thể, đơn giản nhưng kiên trì để có lợi lạc thiết thực ngay trong kiếp sống này và mai sau. Đó là luôn gần gần gũi, thân cận,

“… ① giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp;

② nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin;

③ lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý;

④ như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác;

⑤ chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự;

⑥ các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành;

⑦ ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ;

⑧ Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi;

⑨ Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.”

[Tăng Chi Bộ – Chương X – Mười Pháp – VII. Phẩm Song Ðôi – (I) (61) Vô Minh

– Hết trích dẫn –

“Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng.”

(Pháp Cú 41)

Vậy nên:

“Không phỉ báng phá hoại,

Hộ trì giới căn bản,

Ăn uống có tiết độ,

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh.

Chuyên chú tăng thượng tâm,

Chính lời chư Phật dạy.”

(Pháp Cú 185)

Tóm lại, tất cả chỉ có bây nhiêu cần làm – ngay và luôn:

“Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy.”

(Pháp Cú 183)

Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi!

Hãy luôn nhớ theo đuổi mục đích giác ngộ giải thoát!

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

Ghi chú

❶ Vô minh = Không thấu triệt Tứ Thánh Đế về ⚀ Khổ, ⚁ Nguyên Nhân Khổ, ⚂ Sự Chấm Dứt Khổ, ⚃ Con Đường Dẫn Đến Chấm Dứt Khổ.

❷ Năm Triền Cái = Năm Chướng Ngại làm mê mờ trí tuệ = ⚀ Tham Ái + ⚁ Sân Hận + ⚂ Hôn Trầm Thụy Miên + ⚃ Trạo Cử Hối Tiếc + ⚄ Hoài Nghi.

❸ Ba Ác Hành = ⚀ Thân Ác Hành (① Sát sinh ② Trộm cắp ③ Tà dâm) + ⚁ Khẩu Ác Hành (④ Nói dối ⑤ Nói chia rẽ ⑥ Nói thô ác ⑦ Nói phù phiếm vô ích) + ⚂ Ý Ác Hành (⑧ Tham lam ⑨ Độc Ác ⑩ Tà kiến đảo điên).

❹ Các Căn = Lục Căn = Sáu Giác Quan = ⚀ Mắt + ⚁ Tai + ⚂ Mũi + ⚃ Lưỡi + ⚄ Thân + ⚅ Ý.

❺ Chánh Niệm Tỉnh Giác = Tứ Niệm Xứ = ⚀ Thân + ⚁ Thọ + ⚂ Tâm + ⚃ Pháp.

❻ Như lý tác ý =

>> Đây là Khổ, Đây là Nguyên Nhân Khổ, Đây là sự Chấm Dứt Khổ, Đây là Con Đường Dẫn Đến Chấm Dứt Khổ

>> Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức – BẤT KỂ: Quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, xa, gần, thô, tế, hạ liệt, cao thượng ĐỀU LÀ: vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.

>> Các pháp hữu vi là vô thường, vô thường là Khổ, khổ là vô ngã, nên cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.

❼ Lòng Tin =

⚀ Bất động đối với Phật: “Ðây là bậc ① Ứng Cúng Alahán, ② Chánh Biến Tri, ③ Minh Hạnh Túc, ④ Thiện Thệ, ⑤ Thế Gian Giải, ⑥ Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu, ⑦ Thiên Nhân Sư, ⑧ Phật, ⑨ Thế Tôn.”

⚁ Bất động đối với Pháp: “Pháp do Thế Tôn ① khéo thuyết, ② thiết thực hiện tại, ③ có hiệu quả tức thời, ④ đến để mà thấy, ⑤ có khả năng hướng thượng, ⑥ được người trí tự mình giác hiểu.”

⚂ Bất động đối với Tăng: “① Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ② Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ③ Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ④ Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là ⑤ đáng cung kính, ⑥ đáng cúng dường, ⑦ đáng tôn trọng, ⑧ đáng được chấp tay, ⑨ là phước điền vô thượng ở đời.”

❽ Diệu Pháp = Tam Tạng (⚀ Tạng Kinh Nikaya ⚁ Tạng Luật Vinaya ⚂ Tạng Vi diệu pháp Abhidhamma) + Chú giải + Phụ chú giải.

 

Vấn Đáp

– QĐ: Xin sư chỉ cho con 1 vị sư chân nhân ở Việt nam với ak.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Phải tự mình nỗ lực tìm kiếm, tự tu tập rèn luyện chuẩn bị bản thân. Khi đã sẵn sàng thì người thầy xuất hiện.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

“Có duyên thì trùng xa vạn dặm cũng sẽ gặp / Vô duyên thì có ngồi trước mặt cũng chẳng nhận ra.”

Trước hết nên tìm hiểu kỹ thêm về Tam Bảo và vun bồi các hạnh lành cung kính, phục vụ Tam bảo thể hiện qua những điều tưởng chừng như bé nhỏ như thưa gửi, đảnh lễ, bố thí cúng dường lễ phép, tôn trọng tới chư tỳ khưu đại diện cho Tăng bảo.

Xem lại: Vun bồi phước nghiệp cung kính, Web, FB

 

Bài viết liên quan

 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 2/4: giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Người hiền trí – bài 4/4: xứ phi xứ (có thể & không thể) là gì? (ṭhānāṭhā­na­ – possible and impossible), Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, Web, FB, Youtube
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • Tất cả pháp lấy gì làm căn bản, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Phước thiện, Web, FB
 • Phục vụ với mục đích gì mang lại lợi ích lớn, Web, FB
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì ngũ giới, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB