Tụng buổi tối sau thời thiền: sám hối, tha thứ, rải tâm từ, cúng dường, phát nguyện và hồi hướng công đức

[lwptoc]

TỤNG BUỔI TỐI SAU THỜI THIỀN: SÁM HỐI, THA THỨ, RẢI TÂM TỪ, CÚNG DƯỜNG, PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

 • Youtube
 • Tụng Niệm Sám Hối Tha Thứ Rải Tâm Từ, Phát Nguyện Và Hồi Hướng Công Đức Cùng Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

I– SÁM HỐI – THA THỨ

1. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói, ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. (3 lần)

2. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói, và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi.(3 lần)

3. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi, và nguyện từ nay làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. (3 lần)

II– RẢI TÂM TỪ – METTA

*

Aham avero homi – Mong cho tôi không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjho homi – Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm

Anigho homi – Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attānaṁ pariharāmi – Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc

*

Mama mātāpitu-ācariyā ca nātimittā ca sabrahma carino ca – Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anighā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

*

Imasmiṁ ārāme sabbe yogino – Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anῑghā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhῑ attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

*

Imasmiṁ ārāme sabbe bikkhu sāmanerā ca upāsikāyo ca – Mong cho tất cả chư Tăng, Sadi, cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anῑghā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhῑ attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

*

Amhākaṁ catupaccaya-dāyakā – Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anῑghā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhῑ attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

*

Amhākaṁ ārakkhadevatā, imasmiṁ vihāre imasmiṁ āvāse imasmiṁ ārāme – Mong cho các chư Thiên hộ pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này và nơi đây

Ārakkha devatā – Mong cho các chư thiên hộ pháp

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anῑghā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhῑ attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

*

Sabbe sattā, sabbe pānā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, sabbe-attabhāvapariyāpannā, sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā, sabbe manussā, sabbe vinipātikā.

– Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sinh có thân và tâm, tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư Thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anῑghā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhῑ attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

Dukkhā muccantu (karunā) – Hết khổ đau

Yathāladdha-sampattito mā vigacchantu – Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có

Kammassakā – Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

*

Puratthimāya disāya – Nơi phương đông

Pacchimāya disāya – Nơi phương tây

Uttarāya disāya – Nơi phương bắc

Dakkhināya disāya – Nơi phương nam

Puratthimāya anudisāya – Nơi hướng đông nam

Pacchimāya anudisāya – Nơi hướng tây-bắc

Uttarāya anudisāya – Nơi hướng đông-bắc

Dakkhināya anudisāya – Nơi hướng tây-nam

Hetthimāya disāya – Ở hướng dưới

Uparimāya disāya – Ở hướng trên

*

Sabbe sattā, sabbe pānā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā, sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā, sabbe manussā, sabbe vinipātikā.

– Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sinh có thân và tâm, tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư Thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc

Averā hontu – Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyāpajjā hontu – Thoát khỏi sự khổ tâm

Anῑghā hontu – Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhῑ attānaṁ pariharantu – Giữ gìn thân tâm được an lạc

Dukkhā muccantu (karunā) – Hết khổ đau

Yathāladdha-sampattito mā vigacchantu – Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có

Kammassakā – Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

*

Uddhaṁ yāva bhavaggā ca – Xa như cảnh giới cao nhất

Adho yāva avicito – Đến xuống cõi thấp nhất

Samantā cakkavālesu -Trong toàn thể vũ trụ

Ye sattā pathavῑcarā – Bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất

Abyāpajjha niverā ca – Mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận

Niddukkhā ca nupaddavā – Và những khổ thân và hiểm nguy

*

Uddhaṁ yāva bhavaggā ca – Xa như cảnh giới cao nhất

Adho yāva avicito – Đến xuống cõi thấp nhất

Samantā cakkavālesu – Trong toàn thể vũ trụ

Ye sattā udakecarā – Bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước

Abyāpajjha niverā ca – Mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận

Niddukkhā ca nupaddavā – Và những khổ thân và hiểm nguy

*

Uddhaṁ yāva bhavaggā ca – Xa như cảnh giới cao nhất

Adho yāva avicito – Đến xuống cõi thấp nhất

Samantā cakkavālesu – Trong toàn thể vũ trụ

Ye sattā ākāsecarā – Bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí

Abyāpajjha niverā ca – Mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận

Niddukkhā ca nupaddavā – Và những khổ thân và hiểm nguy.

III– PAÑCA GUNA PŪJĀ

(Bày tỏ lòng tôn kính đến Tam Bảo, Cha Mẹ, Thầy Tổ bằng thực hành Pháp)

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Buddhaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Dhammaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Saṁghaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Cha Mẹ.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā ācariye pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Thầy Tổ.

IV– PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

Addhāimāya patipattiyā jarā maraṇamhā parimuccissāmi.

Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết.

Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

Idaṁ me sῑlaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khoẻ và an vui.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

💚💛💙💜❤

Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

💚💛💙💜❤

Sám hối Tam Bảo, Cha Mẹ, Thầy tổ

Vì mong muốn tránh khỏi

Tất cả những lỗi lầm,

Do thân nghiệp hành động,

Do khẩu nghiệp nói năng,

Do ý nghiệp suy nghĩ,

Đã phạm đến Tam Bảo:

Đức Phật Bảo cao thượng,

Đức Pháp Bảo cao thượng,

Đức Tăng Bảo cao thượng,

Đến cha mẹ, thầy tổ.

Con thành kính đảnh lễ,

Ngôi Tam Bảo cao thượng,

Cùng cha mẹ thầy tổ,

Lần thứ nhì, thứ ba.

 

Xin năm bậc ân đức,

Cao thượng không gì bằng,

Nhận biết sự sám hối,

Những lỗi lầm của con.

Do thành tâm sám hối

Với đức tin trong sạch,

Thiện tâm hợp trí tuệ,

Cầu mong con tránh khỏi:

(1) Sinh trong bốn cõi ác,

(2) Gặp phải ba nạn tai,

(3) Tám trường hợp bất lợi,

(4) Năm kẻ thù phá hoại,

(5) Bốn cảnh không hợp thời,

(6) Năm bất hạnh kiếp người.

 

Trong tất cả mọi thời,

Mọi kiếp sống luân hồi.

Khi đã tránh khỏi rồi,

Mong con sớm chứng ngộ:

Chân lý Tứ Thánh Đế,

Chứng đắc Tứ Thánh Đạo,

Tứ Thánh Quả – Niết Bàn,

Diệt đoạn tuyệt tham ái,

Giải thoát khổ tử sinh,

Luân hồi trong tam giới.

 

Chú thích:

–Thân ác nghiệp có 3 nghiệp ác là: sát sanh, trộm cắp, tà dâm.

–Khẩu ác nghiệp có 4 nghiệp ác là: nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.

–Ý ác nghiệp có 3 nghiệp ác là: tham lam, thù hận, tà kiến.

✅ 4 cõi ác giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula.

✅ 3 nạn tai họa: nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói.

✅ 8 trường hợp bất lợi: Chúng sinh ở trong tám hoàn cảnh sau đây không thể hành phạm hạnh cao thượng, không chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả & Niết Bàn, đó là:

+ Chúng sinh trong cõi địa ngục.

+ Chúng sinh trong cõi súc sinh.

+ Chúng sinh trong cõi ngạ quỷ.

+ Phạm thiên trong cõi sắc giới Vô Tưởng Thiên (chỉ có thân mà không có tâm), kể cả phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc giới (chỉ có tâm mà không có thân) không nghe được chánh pháp.

+ Dân chúng sống vùng biên địa.

+ Sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến.

+ Người khuyết tật câm điếc.

+ Người có trí tuệ mà không gặp được Đức Phật, hoặc chư Tỳ khưu Tăng.

✅ 5 loại kẻ thù gây tai họa của cải tài sản:

+ Nước lụt phá hủy của cải tài sản.

+ Lửa cháy thiêu hủy của cải tài sản.

+ Kẻ trộm cướp chiếm đoạt của cải tài sản.

+ Vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản.

+ Con cái hư đốn làm tiêu tan của cải tài sản.

(Trích Kinh Tụng Pali – Việt)

 

Bài Viết Liên Quan

 • Sát Sinh, Web, FB
 • Các Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới, Web, FB
 • Các Bài Viết Liên Quan Đến Nghiệp Và Quả Của Nghiệp:
 • Quả Của Nghiệp Là Công Lý Vũ Trụ Không Có Mắt, Web, FB
 • Địa Ngục Có Hay Không, Web, FB
 • Không Chỗ Nào Trên Đời, Trốn Được Quả Ác Nghiệp., Web, FB
 • Nghiệp Và Quả (Kamma Và Vipaka), Web, FB
 • Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, Web, FB, Web Link
 • Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng, Web, FB
 • Quả Của Nghiệp (Kammaphala), Web, FB
 • Thế Nào Là Nghiệp Trọng Yếu (Garukakamma), Web, FB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra., Web, FB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Nắm Muối Bỏ Chén, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức. Web, FB
 • Tụng Buổi Tối Sau Thời Thiền, Web, FB, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29 tháng 8, 2019