Quả của nghiệp là công lý vũ trụ không có mắt

QUẢ CỦA NGHIỆP LÀ CÔNG LÝ VŨ TRỤ KHÔNG CÓ MẮT

“Everything that has happened, happening, and will happen to us are must–haves: The Effect of Karma is Universal Justice – without eyes. Do good deeds with compassion, wisdom and be patient: everything will come to us at the right time.” – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

“Công lý Vũ trụ không có mắt”: là Quả của Nghiệp không phân biệt giàu nghèo, nam nữ, quốc tịch, chủng loại, bám đuổi theo chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác như bóng theo hình; là biểu tượng của sự công bằng không thiên lệch, không chịu tác động uy hiếp của bất kỳ thế lực oai quyền bên ngoài nào: chỉ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã được tạo nên bởi thân khẩu ý của chúng sinh sẽ được đong đếm tính sổ bởi chiếc cân tượng trưng cho công bằng của Nghiệp báo, và cái ác sẽ bị trừng phạt bởi thanh gươm tượng trưng cho quyền uy của Nghiệp báo.

“Mọi việc đã, đang, và sẽ xảy ra đối với ta đều là những việc phải xảy ra: Quả của Nghiệp là Công lý Vũ trụ – không có mắt. Hãy làm việc thiện với từ bi, trí tuệ và hãy kiên nhẫn: mọi thứ sẽ đến với ta vào đúng thời điểm.”

Ta đi với Nghiệp của ta

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình

Theo ta như bóng theo hình

Ta thọ quả báo phân minh kết thành.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

Bài viết liên quan

 • Nghiệp và quả (kamma và vipaka), Web, FB
 • Quả của nghiệp là công lý vũ trụ không có mắt, Web, FB
 • Địa ngục có hay không, Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp., Web Link
 • Nghiệp và quả (kamma và vipaka), Web, FB
 • Nghiệp và quả của nghiệp, Web, FB
 • Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng, Web, FB
 • Quả của nghiệp (kammaphala), Web, FB
 • Thế nào là nghiệp trọng yếu (garukakamma), Web Link
 • Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra., Web Link
 • Hồi hướng công đức phước báu tới thân nhân quá vãng như thế nào, Web, FB
 • Như nắm muối bỏ chén, Web, FB
 • Như bóng không rời hình, Web, FB
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link
 • Vì sao có kẻ ác lại gặp điều thiện lành? vì sao có người thiện lại gặp điều ác dữ?, Web Link
 • Công bằng có không? công bằng ở đâu?, Web Link
 • Nhân & quả – cái chết của đệ nhất thần thông ðại mục-kiền-liên, Web Link
 • Sám hối như thế nào? Để làm gì, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

📺📺 video

 • Tụng buổi tối sau thời thiền, Web, FB, Youtube
 • Rải tâm từ, Youtube
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • Phước thiện – puñña, Web, FB
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Tác bạch ý nguyện làm kappiya hộ tăng như thế nào, Web, FB
 • Vun bồi phước nghiệp cung kính, Web, FB
 • Phục vụ với mục đích gì mang lại lợi ích lớn, Web, FB
 • Cư sĩ giới pháp, Web, FB
 • Bổn phận hàng ngày của cư sĩ tại gia, Web, FB
 • Phận sự tu sĩ xuất gia & cư sĩ tại gia khác nhau như thế nào, Web, FB
 • “thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” là dễ hay khó, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Generous country: Myanmar is the first in 2016 world giving index, Đất nước hào phóng: Miến điện là số một trong bảng đánh giá xếp hạng thế giới 2016 của world giving index., Web Link
 • 5 đại thí – mahādāna, Web, FB
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB

Youtube

 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube

Cầu an cầu siêu

 • Hộ trì người sắp ra đi như thế nào, Web, FB
 • Siêu thoát và con đường đưa tới siêu thoát, Web, FB
 • Cầu xin, cầu an, cầu siêu , Web, FB
 • Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, Web, FB
 • Làm gì thay thế mê tín tế lễ cầu siêu cô hồn ngạ quỉ, Web, FB
 • Hồi hướng phước báu tới người quá vãng, Web, FB
 • Cầu siêu, Web, FB
 • 📺📺 video tụng kinh cầu an – chúc phúc nhân dịp năm mới. Web Link
 • 📺📺 video rải tâm từ, Youtube