Dāna giúp chứng đạt Nibbāna (Niết-bàn) như thế nào?

[lwptoc]

DĀNA GIÚP CHỨNG ĐẠT NIBBĀNA (NIẾT-BÀN) NHƯ THẾ NÀO?

Tất cả những thiện nghiệp giúp chứng đạt Nibbāna (Niết–bàn) thông qua việc tạo duyên (điều kiện) hỗ trợ mạnh mẽ (upanissaya paccaya), và thiện nghiệp gần nhất là thiền vipassanā (minh sát). Dāna giúp chứng đạt sự giác ngộ và cũng giúp chứng đạt địa vị Đức Phật.

(Anguttara Atthakatha III, 204).

Dāna cũng là một trong mười yếu tố hoàn thiện (ba–la–mật, pārami) cần phải thành tựu để trở thành Buddha.

Để chứng đạt Nibbāna (Niết–bàn) thì cần thực hành thiền vipassanā (được dịch sang tiếng Việt là thiền minh sát, thiền quán, thiền tuệ, thiền tứ niệm xứ).

Một người không thể chứng đạt Nibbāna (Niết–bàn) chỉ duy nhất nhờ dāna. Tuy nhiên, công đức (kusala) có được nhờ dāna, tạo những duyên (điều kiện) thích hợp và hỗ trợ cho việc thực hành thiền vipassanā (minh sát) và việc chứng đạt Nibbāna (Niết–bàn).

Có câu chuyện về Sakka, vua của chư thiên, người đã trở thành thánh (ariya) nhờ vào duyên (điều kiện) hỗ trợ mạnh mẽ của dāna và của những thiện nghiệp khác. Ngài đã làm rất nhiều thiện nghiệp khi còn ở thế giới loài người. Nhờ vào những thiện nghiệp đó, Ngài trở thành Vua của chư thiên và đã có thể chứng đạt Thánh Đạo đầu tiên, sau khi tới gặp Đức Phật.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: “Những điều thiết yếu cho sự giải thoát” – Thiền sư Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw) – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc dịch Việt.

––––––––––––––––––––––––––––––

Kinh Pháp Cú:

(195) Cúng dường bậc đáng cúng,

Chư Phật hoặc đệ tử,

Các bậc vượt hý luận,

Đoạn diệt mọi sầu bi.

(196) Cúng dường bậc như vậy,

Tịch tịnh, không sợ hãi.

Các công đức như vậy,

Không ai ước lượng được.

==============================

“Mā, bhikkhave, puññānaṃ bhāyittha. Sukkhassetaṃ, bhikkhave, adhivacanaṃ iṭṭhassa kantassa piyassa manāpassa yadidaṃ puññāni.”

“Này các tỳ khưu, chớ ngại làm các thiện nghiệp; đó là tên gọi khác của hạnh phúc, cái được tìm cầu, cái được mong đợi, cái được yêu quí, cái là an vui.”

==============================

Hôm nay ngày 8/8/2021, cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn (Sangha) Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar của các thí chủ “Hộ Trì Tam Bảo” (HN – Đại diện Pham Thanh Thảo) đã được thành tựu viên mãn như ý nguyện với sự giúp đỡ nhiệt tình tận tâm của Đạo hữu Thiện Diệu – kappiya hộ tăng tại SG, và cô Zavananani – Sayale Nữ tu Tổng quản của Thiền viện.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāma!

Chúng tôi mừng vui (tùy hỷ) công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu

Mong cho phước thiện này của tôi sẽ là duyên lành giúp chứng ngộ Niết bàn.

🍀 Imaṃ no puñña–bhāgaṃ sabba–sattānaṃ dema

Chúng tôi xin chia sẻ hồi hướng phước thiện này của chúng tôi tới tất cả mọi chúng sinh.

🍀 Icchitaṃ patthitaṃ tuhyaṃ khippameva samijjhatu

Nguyện cầu cho mọi mong ước tốt lành của quí vị sẽ nhanh chóng được thành tựu như ý nguyện.

🍀 Buddha–sāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu.

Nguyện cho Giáo Pháp của Đức Phật được trường tồn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

 

Bài viết liên quan

 • Cúng dường thanh tinh, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, WebFB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, WebFB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, WebFB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, WebFB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, WebFB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, WebFB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, WebFB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, WebFB
 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Cho Lợi Ích Lớn, Có Rung Cảm Lớn?, WebFB
 • Cúng Dường Là Gì, WebFB
 • Miếng Ăn Cuối Cùng , Web Link
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, WebFB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, WebFB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, WebFB
 • Cúng Dường Thanh Tịnh, Web Link
 • Bảo Tàng – Kho Tàng Công Đức Bất Hoại Nhờ Phước Nghiệp Có Thể Làm Thỏa Mãn Mọi Ước Nguyện Nhân – Thiên, Web
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, WebFB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, WebFB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, WebFB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, WebFB
 • Dāna – Bố Thí Cúng Dường Từ Thiện, Web Link
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, WebFB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, WebFB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, WebFB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , WebFB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, WebFB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, WebFB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, WebFB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, WebFB
 • Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, WebFB
 • Tôi Nguyện, WebFB
 •  Bố Thí Cúng Dường và Lời Phát nguyện (Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web, FB
 • “Tăng đoàn đệ tử Đức Thế Tôn là Phước Điền Vô Thượng Ở Trên Đời” (Cúng dường tới các Tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web, FB
 • Cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021
  Phần 1/2: FB
  Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, FB
 • Cúng dường ĐỢT 6 15/1/2021 – 18/1/202, FB
 •  Bài 3/3 – Bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về Cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – ĐỢT 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020, FB
 • Bài 2/3 – Danh sách các thí chủ & Các hình ảnh Cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – ĐỢT 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020, FB
 • Bài 1/3: Cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. ĐỢT 4 – 23/11/2020), FB
 •  Xin xem thêm thông tin về ĐỢT 4 & 5 cúng dường này đăng trên Facebook của Kappiya Hộ Tăng Diệu Hòa:
  Phần 1/2, FB
  Phần 2/2, FB
 • Thiện nghiệp cúng dường ĐỢT 3 – 28/10/2020 của các thí chủ Việt Nam tới các chùa tại Yangon, Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn, FB
 • Hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – ĐỢT 2), FB
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ Tam Bảo (10/2020 – ĐỢT 1) này cùng quý đạo hữu, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, WebFB
 • Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.
 • YoutubeArchive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, WebFB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, WebFB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB

Hình ảnh thiện pháp

Video – Chư tăng Thiền viện Tharmanakyaw chúc phúc thí chủ và những người phục vụ cúng dường trai tăng của Nhóm Hộ Trì Tam Bảo HN tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw, 8/8/2021.

 

Cúng dường trai tăng của Nhóm Hộ Trì Tam Bảo HN tới Sư Cả Trưởng Lão Thiền Sư Tharmanaykyaw.
Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc đại diện cho Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw thọ nhận vật thực cúng dường trai tăng từ cô nữ tu tổng quản hộ tăng Thiền viện đại diện cho Nhóm Hộ Trì Tam Bảo HN, ngày 8/8/2021.
Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

 

 

 

Nhóm Hộ Trì Tam Bảo HN, 8/8/2021 cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw.
Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cô nữ tu hộ tăng của thiền viện chuẩn bị giúp Nhóm Hộ Trì Tam Bảo HN, 8/8/2021 cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw.
Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

 

 

 

 

 

Bài viết trên facebook ngày 8 tháng 8, 2021