Nghi lễ xuất gia thọ giới sadi tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 29/9/2021

[lwptoc]

Nghi lễ xuất gia thọ giới sadi tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 29/9/2021

——————————————————————————-
Bước đầu tiên của Nghi lễ xuất gia – Cạo sạch tóc trên đầu
——————————————————————————-

Đầu tiên, giới tử muốn xuất gia trở thành Sadi sẽ cạo tóc của mình. Giới tử thực ra là chấp thuận để được vị thầy cạo tóc cho mình. Trong khi người thầy đang cạo tóc, vị thầy nên dạy cho giới tử sẽ trở thành Sadi này đề mục pháp Thiền – Tacapancaka, tức đề mục thiền về nhóm năm thể vật kết thúc bằng Taca (Da) [Ghi chú bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: đây là nhóm 5 thành phần đầu tiên trong số 32 thành phần uế trược tạo nên cơ thể con người theo Đề mục thiền về 32 thể trược – tức là quán chiếu thân xác này chỉ do các bộ phận hợp thành, chúng chỉ là sắc pháp, là uế trược, nên không thể bám víu tham ái và chấp thủ thân xác này là ta – là của ta – là tự ngã của ta]. Đó là: (1) Kesa – tóc, (2) Loma – lông, (3) Nakkha, móng tay, (4) Danta – răng, (5) Taco – da. Bằng cách quán chiếu đề mục thiền này, ngay khi đang cạo đầu vị giới tử sẽ trở thành sa di này có thể đắc quả A-la-hán [do đã từng tu tập đề mục Thiền này trong các kiếp sống trong quá khứ – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc].

———————————————————————————-
The First Step of Ordination – Shaving off the hair of the head
———————————————————————————-

First, a man who wants to enter into the state of a novice shaves or cuts off his hair. He, indeed, has to accept the shaving off his hair from a teacher. While the teacher is shaving off his hair, he should teach the would-be novice the way of meditation of Tacapancaka, which consists of the five constituents ending with Taca. These are: (1) Kesa, head hair, (2) Loma, body hair, (3) Nakkha , nails, (4) Danta, teeth, and (5) Taco, skin. By reflecting on this meditation, even while being tonsured, the would-be novice could atain Arahantship.

From: THERAVADA BUDDHIST NOVICE ORDINATION AND MONK ORDINATION
By U Jotālankāra
Sāsanadhaja Sirīpavara Dhammācariya,
Dīghanikāya-kovida, and BA (USA)

 

Hình ảnh thiện pháp liên quan đến nghi lễ xuất gia

Bài viết liên quan

 • Vì sao xuất gia, Web, FB
 • Phạm hạnh được sống vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh là gì, Web, FB
 • Đôi lời nhắn nhủ tới những vị sắp xuất gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, Web, FB
 • “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” là dễ hay khó, Web, FB
 • Đức Phật đã có suy nghĩ gì trước khi xuất gia?, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Aung San Suu Kyi & hồn của nước, Web, FB
 • Ai là bhikkhu – tỳ khưu, Web, FB
 • Phàm tăng và thánh tăng, Web, FB
 • Phân biệt tỳ khưu “thật” và “không thật” dựa vào đâu, Web, FB
 • Nekkhammapāramitā – Xuất gia ba la mật, Web, FB
 • Xuất gia gieo duyên, Web, FB
 • Đạt tới cái khó đạt tới, Web, FB
 • Mười pháp mà bậc xuất gia phải quán tưởng thường xuyên, Web, FB

Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu

 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 1/4 – thầy tế độ), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 2/4 – xét hỏi sa di), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 3/4 – tuyên ngôn & thành sự ngôn), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 4/4 – bốn pháp nương nhờ & bốn pháp không nên hành), Web, FB
 • Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào, Web, FB
 • Vật dùng theo thời (kàlika), Web, FB
 • Đi khất thực là khổ, Web, FB
 • Kham nhẫn, Web, FB
 • Như thế nào là tỳ khưu giới hạnh đầy đủ, Web, FB
 • Điều gì cao hơn cả mạng sống, Web, FB
 • Tử vì đạo (thanh tịnh giới đến mức nào?), Web, FB
 • Một số phép tắc phật tử cần biết, Web, FB, FB
 • Những điều Phật tử cần biết khi hộ độ chư tăng, Web, FB

Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB

 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

 

Bài viết trên facebook ngày 3 tháng 10, 2021