Lòng tin, chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn, và trí tuệ được vun bồi phát triển đồng thời với tu tập thực hành giới sīla như thế nào

[lwptoc]

① Lòng Tin, ② Chánh Niệm Tỉnh Giác, ③ Tinh Tấn, và ④ Trí Tuệ được vun bồi phát triển đồng thời với tu tập thực hành Giới sīla như thế nào❓

Giới Sīla cần tu tập thực hành viên mãn thanh tịnh theo bốn phương diện – tức Tứ Thanh Tịnh Giới nhờ Lòng Tin, Chánh Niệm Tỉnh Giác, Tinh Tấn, và Trí Tuệ:

❶ Giới thuộc sự chế ngự của giới bổn – được thọ trì nhờ LÒNG TIN.

Giới như đức Thế tôn mô tả: “Vị tỷ kheo sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ các học giới”. (Vbh. 244), đây là Giới thuộc sự chế ngự của giới bổn.

… Trong giới gồm bốn phần này “Giới thuộc sự chế ngự của giới bổn” được thọ trì do lòng tin, vì sự tuyên thuyết những học giới không thuộc lãnh vực của các đệ tử, bằng chứng là đức Phật từ chối không cho phép các đệ tử chế ra học giới. (Vin, iii, 9–10). Khi đã vì lòng tin mà thọ lãnh những học giới Phật chế, thì ta phải viên mãn học giới ấy, bất kể sinh mạng, như kinh nói:

Như gà mái giữ trứng

Như trâu mao giữ đuôi

Như người giữ con cưng

Hay một mắt còn lại

Cũng vậy khi đã nguyện

Hộ trì các cấm giới

Hãy luôn luôn cẩn thận

Và biết sợ phạm giới.

Ðức Phật còn dạy thêm: “Khi ta đã tuyên bố một học giới cho các đệ tử, các đệ tử ta không được vượt qua học giới ấy, dù có phải mất mạng”. (A. I v, 201)

❷ Giới phòng hộ các căn môn – nhờ CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC.

Giới được mô tả như sau: “Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng… Thực hành sự hộ trì ý căn”. (M. i, 180): đây là giới phòng hộ các căn môn.

… Trong khi sự “Giới hế ngự bằng giới bổn” được thực hành với đức tin, thì “Giới chế ngự các căn môn” được thực hành nhờ chánh niệm tỉnh giác. Khi hoạt động của các căn được y cứ vào chánh niệm, thì tham dục và các thói khác không có cơ hội xâm nhập. Như bài pháp về lửa: “Này các tỳ kheo, thà lấy thỏi sắt nóng đỏ nung đốt con mắt đi, còn hơn là nắm giữ các tướng riêng của sắc do mắt nhận biết” (S. iv, 168) Sự chế ngự này cần được thực hành bằng cách dùng chánh niệm liên tục ngăn sự chấp giữ những tướng ngoài có thể kích động tâm tham v.v…

Nếu không thực hành như vậy, thì giới chế ngự bằng Giới bổn không được lâu bền, như trồng trọt không rào giậu. Giới khi ấy sẽ bị giặc phiền não xâm nhập, như một khu làng mở cổng sẽ bị trộm cướp xâm nhập. Và tham dục lẻn vào tâm vị ấy như mưa dột ở mái nhà không lợp kín. Kinh dạy:

Giữa các pháp sắc, thanh…

Căn môn phải phòng hộ

Cửa mở không gìn giữ

Kẻ cướp vào xóm lang.

Như mái nhà vụng lợp

Sẽ bị mưa lọt vào

Dục tham cũng lẻn vào

Tâm không khéo tu tập. (Dh.13)

Khi được thực hành như vậy, giới thuộc sự chế ngự của Giới bổn sẽ được lâu bền, như trồng trọt có rào giậu kỹ. Giới khi ấy sẽ không bị giặc phiền não xâm nhập, như khu làng với cổng khéo phòng vệ thì không bị trộm cướp lẻn vào. Và tham dục không lẻn vào tâm, như mưa không dột trong một ngôi nhà lợp kín: Giữa các pháp sắc thanh Căn môn phải phòng hộ Cửa đóng, khéo gìn giữ cướp không vào được làng.

Như mái nhà khéo lợp

Mưa không thể lọt vào

Dục tham không lọt được

Vào tâm khéo tu tập. (Dh.14)

Tuy nhiên, đây mới là giáo lý bậc thượng: Tâm này được xem là “biến đổi nhanh chóng” (A. I, 10), bởi vậy, sự phòng hộ các căn môn phải được thực hành bằng cách tẩy trừ tham ái đã khởi, với pháp quán bất tịnh.

❸ Giới thanh tịnh mạng sống – NHỜ TINH TẤN.

Sự từ bỏ những tà mạng, không vi phạm sáu học giới liên hệ đến cách sinh sống, cái tà mạng lôi kéo theo những ác pháp như “lừa đảo, ba hoa, hiện tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi… ” (M. iii, 75): đây là giới thanh tịnh mạng sống.

… Trong khi “Giới phòng hộ các căn” được thực hiện nhờ chánh niệm thì “Giới thanh tịnh sinh mạng” cần được thực hiện bằng sự tinh tấn. Vì người tinh tấn thì từ bỏ được tà mạng, từ bỏ sự tìm cầu bất chánh, bằng cách tìm cầu chân chánh là khất thực, v.v.. Tránh những nguồn gốc không trong sạch như tránh rắn độc, và chỉ dùng những vật dụng có nguồn gốc trong sạch.

❹ Thanh Tịnh Giới liên hệ đến bốn vật dụng – nhờ TRÍ TUỆ.

Sự sử dụng bốn vật dụng, được thanh tịnh nhờ giác sát, như khi nói: “Chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng y phục chỉ để che thân khỏi rét.…” (M. i, 10): đây là giới liên hệ đến bốn vật dụng.

… Trong khi “Giới thanh tịnh sinh mạng” được thực hành nhờ tinh tấn thì “Giới liên hệ đến bốn vật dụng” phải được thực hành bằng trí tuệ, vì chỉ có người trí tuệ mới có thể thấy được những lợi ích và nguy hiểm trong bốn vật dụng. Hãy từ bỏ lòng tham đối với chúng, và giữ giới này bằng cách sử dụng những vật có được bằng cách hợp pháp, thích đáng, sau khi chân chánh giác sát với trí tuệ như đã nói ở trên.

Nguồn Trích Dẫn: Thanh Tịnh Ðạo – Chương I: Giảng Nghĩa Về Giới, Web Link

 

Bài Viết Liên Quan

 • Thế Nào Là Giới Thế Gian Và Giới Xuất Thế Gian?, Web, FB
 • Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới, Web, FB
 • Sát Sinh, Web, FB
 • Cá Và Thịt Có Được Phép Thọ Dụng Không?Ba Điều Tuyệt Đối Thanh Tịnh Là Gì?Mười Loại Thịt Không Được Phép Thọ Dụng Là Gì?, Web, FB
 • Hỏi Đáp Về Đồ Ăn Nấu Rượu, Phần Mền Lậu Crack, Web, FB
 • Ăn Chay Là Tu, Web, FB
 • 4 Loại Thức Ăn Đưa Đến Tồn Tại Và Chấp Thủ Tái Sinh Cho Các Loại Hữu Tình Là Gì? Chúng Cần Phải Được Nhận Xét Như Thế Nào?, Web, FB
 • Việc “Chư Tăng Chỉ Thọ Dụng Vật Thực Do Đi Khất Thực, Ăn Ngày Một Bữa, Với Ba Y, Một Bát” Là Khổ Hạnh Đầu Đà – Dhutanga, Không Phải Là Giới., Web, FB
 • Giới Và Phận Sự Khác Nhau Như Thế Nào? Quan Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Khổ Hạnh (Hạnh Đầu Đà – Dhutanga), Web, FB
 • Hạnh Ðầu-Đà (Khổ Hạnh) = Hạnh Rũ Bỏ, Web, FB
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, Web Link
 • Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Phạm Hạnh Được Sống Vì Mục Đích Gì ?, Web, FB
 • Mục Tiêu Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Là Gì?, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trong facebook 29 tháng 6, 2021.