Hãy làm thôi – ngay bây giờ & ngay ở đây

HÃY LÀM THÔI – NGAY BÂY GIỜ & NGAY Ở ĐÂY❗

Just do it – right now & right here❗

Hãy Làm Thôi – Ngay Bây Giờ & Ngay Ở Đây!

Just Do It – Right Now & Right Here!

Quá khứ trong đầu bạn.

Tương lại trong đầu bạn.

Hiện tại trong tay bạn.

The Past in Your Head.

The Future in Your Head.

The Present in Your Hands.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

Chánh kinh:

… Thế Tôn nói như sau:

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng,

Quá khứ đã đoạn tận,

Tương lai lại chưa đến,

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính ở đây.

Không động, không rung chuyển,

Biết vậy nên tu tập

Hôm nay nhiệt tâm làm

Ai biết chết ngày mai?

Không ai điều đình được

Với đại quân thần chết.

Trú như vậy nhiệt tâm

Ðêm ngày không mệt mỏi,

Xứng gọi Nhất dạ Hiền,

Bậc an tịnh, trầm lặng.

Và này Tỷ-kheo,

THẾ NÀO LÀ TRUY TÌM QUÁ KHỨ?

Vị ấy nghĩ:

1. “Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy;

2. “Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy;

3. “Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy;

4. “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy,

5. “Như vậy, là thức của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy.

Như vậy, này Tỷ-kheo, là truy tìm quá khứ.

Và này Tỷ-kheo,

THẾ NÀO LÀ KHÔNG TRUY TÌM QUÁ KHỨ?

Vị ấy nghĩ:

1. “Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy;

2. “Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy;

3. “Như vậy là tưởng của tôi …

4. “Như vậy là hành của tôi …

5. “Như vậy là thức của tôi trong quá khứ”; và không truy tìm sự hân hoan trong ấy.

Như vậy, này Tỷ-kheo, là không truy tìm quá khứ.

Và này Tỷ-kheo,

THẾ NÀO ƯỚC VỌNG TRONG TƯƠNG LAI?

Vị ấy nghĩ:

1. “Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy;

2. “Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy;

3. “Mong rằng như vậy là tưởng của tôi …

4.… là hành của tôi …

5.… là thức của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy.

Như vậy, này Tỷ-kheo, là ước vọng trong tương lai.

Và này Tỷ-kheo,

THẾ NÀO LÀ KHÔNG ƯỚC VỌNG TRONG TƯƠNG LAI?

Vị ấy nghĩ:

1. “Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy;

2. “Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy;

3. “Mong rằng như vậy sẽ là tưởng …

4.… sẽ là hành …

5.… sẽ là thức của tôi trong tương lai, “và không truy tìm sự hân hoan trong ấy.

Như vậy, này Tỷ-kheo, là không ước vọng trong tương lai.

Và này Tỷ-kheo,

NHƯ THẾ NÀO LÀ BỊ LÔI CUỐN TRONG CÁC PHÁP HIỆN TẠI?

Ở đây, này Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu

1. không đi đến các bậc Thánh,

2. không thuần thục pháp các bậc Thánh,

3. không tu tập pháp các bậc Thánh;

4. không đi đến các bậc Chân nhân,

5. không thuần thục pháp các bậc Chân nhân,

6. không tu tập pháp các bậc Chân nhân;

 

① quán sắc là tự ngã,

② hay quán tự ngã là có sắc,

③ hay quán sắc là trong tự ngã,

④ hay quán tự ngã là trong sắc;

 

① hay vị ấy quán thọ là tự ngã,

② hay quán tự ngã là có thọ,

③ hay quán thọ là trong tự ngã,

④ hay quán tự ngã là trong thọ;

 

① hay vị ấy quán tưởng là tự ngã,

② hay quán tự ngã là có tưởng,

③ hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã,

④ hay quán tự ngã là trong tưởng;

 

① hay vị ấy quán hành là tự ngã,

② hay vị ấy quán tự ngã là có hành,

③ hay vị ấy quán hành là trong tự ngã,

④ hay vị ấy quán tự ngã là trong hành;

 

① hay vị ấy quán thức là tự ngã,

② hay quán tự ngã là có thức,

③ hay quán thức là trong tự ngã,

④ hay quán tự ngã là trong thức.

Như vậy, này Tỷ-kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.

Và này Tỷ-kheo,

THẾ NÀO LÀ KHÔNG BỊ LÔI CUỐN TRONG CÁC PHÁP HIỆN TẠI?

Ở đây, này Tỷ-kheo, có vị Ða văn Thánh đệ tử

1. đi đến các bậc Thánh,

2. thuần thục pháp các bậc Thánh,

3. tu tập pháp các bậc Thánh,

4. đi đến các bậc Chân nhân,

5. thuần thục pháp các bậc Chân nhân,

6. tu tập pháp các bậc Chân nhân.

Vị này

① không quán sắc là tự ngã,

② không quán tự ngã là có sắc,

③ không quán sắc là trong tự ngã,

④ không quán tự ngã trong sắc;

 

① không quán thọ …

① không quán tưởng …

① không quán hành …

 

① không quán thức là tự ngã,

② không quán tự ngã là có thức,

③ không quán thức trong tự ngã,

④ không quán tự ngã trong thức.

Như vậy, này Tỷ-kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng,

Quá khứ đã đoạn tận,

Tương lai lại chưa đến,

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính ở đây.

Không động, không rung chuyển,

Biết vậy nên tu tập

Hôm nay nhiệt tâm làm

Ai biết chết ngày mai?

Không ai điều đình được

Với đại quân thần chết,

Trú như vậy nhiệt tâm

Ðêm ngày không mệt mỏi,

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,

Bậc an tịnh, trầm lặng.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Lomasakangiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả, Web Link

 

Bài Viết Liên Quan

 • Ngay & Luôn, Web
 • Hãy Đứng Dậy, Lên Đường, Web, FB
 • Ngoài Chuyện Sinh – Tử Chẳng Có Gì Là Quan Trọng Cả., Web, FB
 • Thần Dược: “Nói Lời Tốt Lành – Nghĩ Điều Chân Chính – Làm Việc Hướng Thượng”, Web
 • Thần Chú Siêu Thoát, Web
 • Ngu Thì Khổ, Web, FB
 • Thế Nào Là Người Ngu, Web, FB
 • Học Gì Hết Ngu, Tu Gì Hết Khổ, Web, FB
 • Cái Gì Trống Không, Tất Cả Thảy Đều Trống Không, Web, FB
 • Trống Không Là Thế Giới, Web, FB
 • Lộn Ngược Là Thế Nào, Web, FB
 • Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo? Tâm Điên Đảo? Kiến Điên Đảo?, Web, FB
 • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, FB
 • Thế Nào Là Không Nắm Giữ Tướng Chung, Không Nắm Tướng Riêng?, Web, FB
 • Ai Đang Nói, Ai Đang Nghe, Web, FB
 • “Hạnh Nhẫn Nhục Dẫn Đến Niết Bàn”, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn, Web, FB
 • Kiên Trì Hướng Tâm Vào Việc Phát Triển Ðức Tinh Tấn, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2: 11 Cách Ðể Phát Sanh Tinh Tấn), Web, FB
 • Phần 5/5: Hỏi Và Đáp Với Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw, Web, FB
 • Giới Luật “Chỉ Là Phương Tiện”, Web, FB
 • Thế Nào Là Bốn Điều Đáng Sợ Hãi Chờ Đợi Những Người Xuất Gia?, Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Vì Sao Tỳ Kheo Sinh Sống Bằng Nghề Hèn Hạ Nhất Là Nghề Khất Thực – Ăn Xin?, Web, FB
 • Đã Về Đến “nhà”, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube,
  Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB