Có thể thực hành thiền minh sát mà không cần hoàn tất sự thanh tịnh tâm

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

– Câu hỏi 6: Có thể thực hành thiền Minh sát mà không cần hoàn tất sự thanh tịnh tâm trước qua định của bậc thiền được không?

– Mahasi Sayadaw:

Có người dạy rằng chỉ nên hành thiền Vipassanā với tâm đã hoàn toàn thanh tịnh qua định của bậc thiền (tức phải đắc một bậc thiền nào đó trước). Nếu không thì, họ nói, không thể hoàn thành việc Minh sát được. Đó chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cực đoan.Thực ra, Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-magga) nói rõ rằng chuẩn bị định (parikamma-samādhi, trong thiền Minh sát thì gọi là sát-na định) là vừa đủ để hành Minh sát cho đến A-la-hán Thánh Quả (sự giác ngộ viên mãn) bởi vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. 

Còn trong các bản Kinh như Mahā-satipatthāna (Đại Niệm Xứ) Đức Phật đề cập một cách minh bạch rằng người ta có thể đạt đến A-la-hán, sự giác ngộ cao tột nhất, qua chuẩn bị định bằng cách quán tứ oai nghi – đi, đứng, ngồi, nằm, v.v…Trong Anusati Sutta – Kinh Tuỳ Niệm (Anussati Sutta, A.II.235), một bài kinh thuộc Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói, một người có thể trở thành bậc A-la-hán qua định được tu tập bằng cách quán những ân đức của Phật.

Cũng trong Chú giải về Sampajjaññapabba, phần nói về tỉnh giác có nói rõ ràng là người ta có thể đề khởi định bằng cách quán những ân đức của Phật hoặc Tăng, và rồi quan sát chính(tâm) định ấy đang sanh và diệt cho đến khi đắc A-la-hán quả.

Nguồn trích dẫn: MINH SÁT THỰC TIỄN, Tác giả: Mahasi Sayadaw, Dịch giả: Pháp Thông Phần II: Các Kỹ Thuật thiền Vipassana Ngày Nay

Bài viết liên quan

 • Thiền sư ta-ma-nê-chô và cuốn sách “phỏng vấn thiền sư Mahasi”, Web, FB
 • Đôi nét về thiền sư Mahasi Sayadaw, Web, FB
 • Thiền minh sát vipassana:, Web Link
 • Thực tập thiền minh sát, Web Link
 • Căn bản thiền minh sát, Web Link
 • Thực tập thiền quán, Web Link
 • Những giai đoạn tiến triển của thiền minh sát – mahasi sayadaw, Web Link
 • Ngay trong kiếp sống này – u pandita, Web Link

[3] tu tập vun bồi các tuệ minh sát

 • Những giai đoạn tiến triển của thiền minh sát – mahasi sayadaw, Web Link

[4] tu tập vun bồi định trong minh sát quán vipassnā

 • Vipassnā-jhāna: ‘thiền quán’/’định minh sát’, Web, FB
 • U pandita sayadaw – các tầng thiền minh sát, Web Link
 • Jhana – thiền có đưa đến giác ngộ giải thoát hay không, Web, FB
 • Chỉ – samatha, quán – vipassanā, định – samādhi, tuệ – paññā, Web, FB
 • Có sự khác nhau rất lớn giữa chỉ – samatha và định – samādhi quán – vipassanā và tuệ – paññā, Web, FB
 • Lưu ý tập trung phát triển chánh định – không định, vô tướng định, vô nguyện định, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (1) Kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (2) Đoạn nghi thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (3a) Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (3b) Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (4a) Đạo tri kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (4b) Đạo tri kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (4c) Đạo tri kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (5a) Tri kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Năm giai đoạn thanh tịnh tuệ giác – (5b) Tri kiến thanh tịnh, Web, FB

Tu tập định

 • Có cần tu tập thiền hay không, FB
 • Vipassnā-jhāna: ‘thiền quán’/’định minh sát’, FB
 • Jhana – thiền có đưa đến giác ngộ giải thoát hay không, FB
 • Chỉ – samatha, quán – vipassanā, định – samādhi, tuệ – paññā, FB
 • Có sự khác nhau rất lớn giữa chỉ – samatha và định – samādhi quán – vipassanā và tuệ – paññā, Web, FB
 • Lưu ý tập trung phát triển chánh định – không định, vô tướng định, vô nguyện định, Web, FB
 • Khéo an trú trong tứ niệm xứ, Web, FB
 • định (samādhi) là gì? Thế nào là con bò núi ngu ngốc?, Web, FB
 • Tập thể dục không thể đánh bại kẻ thù, Web, FB
 • Không chánh định không thể có bát thánh đạo, Web, FB
 • Mở rộng hiểu biết về chánh định là gì, Web, FB
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web, FB
 • Hiềm hận cần được trừ khử như thế nào, Web, FB
 • Xóa tan sân hận 1/2, Web, FB
 • Xóa tan sân hận 2/2, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p1/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p2/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p3/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p4/4, Web, FB
 • Niệm chết như thế nào, Web, FB
 • Quán niệm 32 thể trược, Web, FB
 • Thân hành niệm, Web, FB
 • Đến như thế nào là không biết đủ đối với thiện pháp, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: tinh tấn (phần 2: 11 cách để phát sanh tinh tấn), Web, FB
 • Duy trì việc quan sát cái đau, sự nóng bức, Web, FB
 • Kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ, Web, FB
 • Thế nào là tám pháp đối trị dã dượi buồn ngủ, Web, FB
 • (09) đối trị đau nhức và buồn ngủ, Archive
 • Thánh lạc và phi thánh lạc khác nhau như thế nào, Web, FB

Tu tập tuệ

 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 2/6 – tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quán thọ như thế nào để đạt tới ái tận giải thoát, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 2/4: giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Người hiền trí – bài 4/4: xứ phi xứ (có thể & không thể) là gì? (ṭhānāṭhā­na­ – possible and impossible), Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Lý duyên sinh p4 vô minh duyên hành, Web, FB
 • Lý duyên sinh p8 bánh xe sinh tử , Web, FB
 • Playlist loạt bài giảng: “lý duyên sinh” theo “thanh tịnh đạo”, Youtube
 • Kinh 7 trạm xe, Web, FB
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Tất cả pháp lấy gì làm căn bản, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và Manasikāra – tác ý chú tâm, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Tích truyện tôn giả nhất cú, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB