Học Thiền Và Hành Thiền Như Thế Nào

HỌC THIỀN VÀ HÀNH THIỀN NHƯ THẾ NÀO?

– ?TH?

Thua Thay, con da doc về Đức bổn sư mâu ni, về cuộc đời của người. Con quan tâm đến phép quán niệm hơi thở mà Phật dạy để điều phục tâm. Con muốn học phép quán niệm hơi thở, muốn học thiền nhung vẫn niệm danh hiệu Adida Phât.

– @ Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Tu Tập Thiền theo nghĩa bhāvanā: vun bồi phát triển Tâm (Định) và Tuệ là một trong ba loại phước nghiệp mà mỗi người có thể vun bồi hàng ngày mang lại vô lượng phước báu và công đức ngay trong kiếp sống này và các kiếp mai sau: ⑴ đó là bố thí cúng dường – dana, ⑵ và tốt hơn là trì giới – sīla, ⑶ và tốt hơn cả là hành thiền – bhāvanā.

Hành thiền về mặt kỹ thuật thì không có khó khăn, phức tạp gì nhiều nhưng quan trọng là phải thấu rõ mục đích (mục đích khác nhau, phương pháp khác nhau) mà hành giả muốn đạt tới và phải có thái độ hành thiền đúng đắn (ví dụ: kiên nhẫn, tinh tấn và không mong cầu có ngay kết quả an lạc…) để có thể vượt qua các trở ngại trong quá trình tu tập.

Đa số thiền sinh gặp phải các vị “thầy” không ý thức và thấu triệt hai điều mấu chốt này (mục đích và thái độ thực hành thiền tập), mà chỉ dạy cho nhau kỹ thuật ngồi và kỹ thuật thở hoặc kỹ thuật quán niệm. Kết quả chẳng đi đến đâu, thối chí, bỏ cuộc, thật uổng phí.

Vậy nên phải tìm cho bằng được người Thầy có đủ thẩm quyền của mình và tham dự các khóa thiền căn bản là chìa khóa dẫn đến thành công, giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não một cách vĩnh viễn, đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Trong Phật giáo (Phật giáo do Đức Giáo Chủ Toàn Giác, Phật Gotama Thích Ca Mâu Ni thực chứng và truyền dạy chứ không phải do bất cứ vị Phật nào khác, kể cả là Adiđà, tuyên truyền) có hai loại thiền được tu tập, thực hành:

1) Thiền Chỉ Samatha (còn gọi là thiền Vắng lặng), mục tiêu là huấn luyện tâm, nhiếp phục tâm, làm cho tâm trở lên vắng lặng, định tĩnh tâm.

Có tất cả 40 đề mục quán niệm để tu tập rèn luyện Tâm (Định) là các khái niệm – tục đế, trong đó có đề mục niệm Phật và đề mục niệm hơi thở để điều phục tâm. Kết quả đạt được nhờ là cận định hoặc 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc giới. Đắc các tầng Thiền jhāna có thể đạt tới Ngũ thần thông (Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông), và khi thân hoại mạng chung có thể tái sinh vào thiên giới hữu sắc hoặc thiên giới vô sắc tùy thuộc bậc thiền và nghiệp báo.

Thiền Chỉ samatha chỉ mang lại định tâm chứ không mang lại trí tuệ để giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não (tức Thần thông thứ sáu: Lậu tận thông, đạt được do Đạo, Quả nhờ thiền minh sát vipassana, nói ở phần tiếp sau). Thiền Chỉ có trong Phật giáo cũng như có ở ngoại đạo.

2) Thiền Minh sát Vipassana (còn gọi là thiền Tuệ, thiền Quán, thiền Tứ niệm xứ) mục tiêu là thành tựu trí tuệ (Minh sát tuệ, Đạo tuệ, Quả tuệ) dẫn đến Lậu tận thông: giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Thiền Minh sát Vipassana có 4 lĩnh vực quán sát là Thân (trong đây cũng có đề mục quán sát hơi thở), Thọ, Tâm, Pháp (tức danh, sắc hay ngũ uẩn, chân đế).

Kết quả đạt được nhờ thiền minh sát Vipassana là trở thành 4 bậc Thánh đoạn diệt từng phần cho đến hoàn toàn mọi phiền não, bao gồm:

⑴ Bậc thánh nhập lưu với tối đa 7 kiếp tái sinh,

⑵ Bậc thánh nhất lai,

⑶ Bậc thánh bất lai và

⑷ Bậc thánh Alahán đoạn diệt mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi.

Thiền Minh sat Vipassana chỉ có duy nhất trong Đạo Phật (Thích Ca Mâu Ni), không có ở ngoại đạo.

Hành giả tùy theo căn tính, tùy theo ba la mật đã được tích lũy, tùy theo nhân duyên hiện tại được vị thầy của mình chỉ dạy có thể theo một trong bốn lộ trình sau:

⑴ Chỉ trước, Quán Minh sát sau

⑵ Chỉ cùng Quán Minh sát

⑶ Minh sát trước, Chỉ sau

⑷ Thuần Quán Minh sát.

Như đã nêu ở trên, pháp niệm hơi thở điều phục tâm (phân biệt với quán sát hơi thở của Minh sát) và pháp niệm Phật thuộc Thiền Chỉ Samatha (thiền Vắng lặng) dẫn đến tâm vắng lặng, tịch tĩnh chứ không mang lại trí tuệ giác ngộ giải thoát. Nếu chỉ muốn định tâm, điều phục tâm thì có thể tiếp tục niệm Phật để đạt tới cận định và nếu đầy đủ nhân duyên thì có thể cho quả tái sinh vào thiên giới (Tịnh độ).

Và cũng như đã nói lúc đầu, ⑴ mục đích hành thiền, ⑵ thái độ, phương pháp hành thiền, và ⑶ vị thầy đã có thực chứng là ba điều kiện tiên quyết dẫn đến thành công.

Nguyện cho TH được thuận duyên có đủ ba điều tối quan trọng đầu tiên này để có thể tận dụng cơ hội hi hữu được làm người, cơ hội hi hữu được gặp chánh pháp, đạt tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, thực chứng hạnh phúc thật sự, tự do thật sự chứ không chỉ dừng bước an lạc trong tâm tịch tĩnh hoặc hưởng quả báu tái sinh nơi Thiên giới.

Trân trọng. Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc.

”””””””””””””””””””””””””””””

Tham khảo thêm:

Chỉ (Samatha) & Quán (Vipasana)

… Có hai pháp này, này các Tỷ–kheo, thuộc thành phần minh.

Thế nào là hai?

Chỉ và Quán.

❶ Chỉ được tu tập, này các Tỷ–kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận.

❷ Quán được tu tập, này các Tỷ–kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận.

Bị tham làm uế nhiễm, này các Tỷ–kheo, tâm không thể giải thoát.

Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập.

⚀ Do vậy, do ly tham, là TÂM GIẢI THOÁT.

⚁ Do đoạn vô minh, là TUỆ GIẢI THOÁT.

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương II – Hai Pháp, III. Phẩm Người Ngu

 

Ghi chú:

⚀ Vô minh

“Này các tỳ–kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ–kheo, đấy gọi là vô minh.” (Kinh Tương Ưng Bộ V – Vô Minh).

⚁ Chỉ: Samatha vun bồi tâm vắng lặng, tịnh chỉ.

⚂ Quán: Minh Sát Vipassana vun bồi phát triển tuệ thấy rõ như thật bản chất vô thường khổ vô ngã của tất cả mọi pháp hữu vi trong tam giới.

 


Tài liệu cơ bản thiền Minh sát
:

1) Tài liệu hướng dẫn khóa thiền Vipassana
2) Ngay Trong Kiếp Sống Này, Giáo Pháp Giải Thoát của Ðức Phật, Sayadaw U Pandita Tỳ Kheo Khánh Hỷ (Aggasami Trần Minh Tài) soạn dịch

Tài liệu chuyên sâu:

3) Thanh Tịnh Ðạo, (The Path of Purification – Visuddhimagga), Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa
4) Phật giáo Nguyên thủy Theravada

 

Bài viết liên quan

 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, Web, FB
 • Học Thiền Và Hành Thiền Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’, Web, FB
 • “Jhana – Thiền” Có Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát Hay Không?, Web, FB
 • Chỉ – Samatha, Quán – Vipassanā, Định – Samādhi, Tuệ – Paññā Khác Nhau Và Liên Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Có Sự Khác Nhau Rất Lớn Giữa Chỉ – Samatha Và Định – Samādhi Quán – Vipassanā Và Tuệ – Paññā, Web, FB
 • Lưu Ý Tập Trung Phát Triển Chánh Định Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định – Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana., Web, FB
 • Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy., Web, FB
 • Ðịnh (Samādhi) Là Gì? Thế Nào Là Con Bò Núi Ngu Ngốc?, Web, FB
 • Tập Thể Dục Không Thể Đánh Bại Kẻ Thù, Web, FB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát., Web, FB
 • Mở Rộng Hiểu Biết Về Chánh Định Là Gì?, Web, FB
 • Chỉ Bằng Chánh Niệm Thì Không Thể Biết Và Thấy Các Pháp Như Thật, Như Nó Đang Là, Vì Chánh Niệm Mới Chỉ Là Điều Kiện Cần, Không Phải Là Điều Kiện Đủ. Chánh Định Mới Là Điều Kiện Cần Và Đủ., Web, FB
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 1/2, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 2/2, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 1, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 2, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 3, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 4, Web, FB
 • Niệm Chết Như Thế Nào, Web, FB
 • Quán Niệm 32 Thể Trược, Web, FB
 • Thân Hành Niệm – Quán Thân Bất Tịnh 32 Thể Trược, Web, FB
 • Đến Như Thế Nào Là Không Biết Đủ Đối Với Thiện Pháp Và Không Thối Chuyển Đối Với Tinh Cần?, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2: 11 Cách Ðể Phát Sanh Tinh Tấn), Web, FB
 • Khi Thiền, Nếu Chúng Ta Cứ Duy Trì Việc Quan Sát Cái Đau, Sự Nóng Bức Hay Tê Cứng Mà Không Chịu Thay Đổi Oai Nghi Liền, Thì Thực Sự Đó Có Phải Là Tự Ép Xác Hay Khổ Hạnh (Atta-Kilamatha-Nuyoga) Không?, Web, FB
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Thế Nào Là Tám Pháp Đối Trị Dã Dượi Buồn Ngủ (Hôn Trầm Thụy Miên) Trong Khi Hành Thiền?, Web, FB
 • (09) Đối Trị Đau Nhức Và Buồn Ngủ, Archive
 • Thánh Lạc Và Phi Thánh Lạc Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB

Mahasi Sayadaw Vipasana Meditation Instructions
Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana By Tharmaneykyaw Sayadaw

 • English Version:, Youtube
 • Thailand Version:, Youtube
 • FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát Bài 2/6 – Tứ Niệm Xứ, Web, FB
 • Quán Pháp – Tứ Thánh Đế: Thực Hành Tu Tập Định – Tuệ Hiệp Thế Dẫn Đến Định – Tuệ Siêu Thế Như Thế Nào?, Web, FB
 • Quán Thọ Như Thế Nào Để Đạt Tới Ái Tận Giải Thoát, Cứu Cánh Viên Mãn, Chứng Đạt Niết Bàn?, Web, FB
 • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, FB
 • Ngũ Uẩn Là Gì, Web, FB
 • Audio Bài Giảng
 • (46) Quán Pháp: Ngũ Uẩn – Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, Sự Xuất Ly. Thiền Sư Viên Phúc, Archive
 • (47) Quán Ngũ Uẩn: Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Nó., Archive
 • (48) Như Lý Tác Ý Ngũ Thủ Uẩn Là Rỗng Không Là Trống Không, Archive
 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Anata – Vô Ngã Là Gì, Web, FB
 • Who Am I, Ta Là Ai, Web, FB
 • Điều Này Không Thể Xảy Ra, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp Cú 239), Web, FB
 • Chớ Quên Lợi Ích Của Chính Mình (Pháp Cú 166), Web, FB
 • Học Gì Hết Ngu, Tu Gì Hết Khổ, Web, FB
 • Người Già Cao Tuổi, Đầy Bệnh Hoạn, Luôn Ốm Đau Bằng Cách Nào Có Thể Đạt Tới Hạnh Phúc, An Lạc Lâu Dài?, Web, FB
 • Bạn Chăm Sóc Thân Thể Của Bạn, Tại Sao Không Chăm Sóc Tâm Trí Của Bạn?, Web, FB
 • Ái Dục Trói Buộc Chúng Sinh Vào Khổ Đau Bất Tận Của Luân Hồi Sinh Tử Trong Tam Giới Như Thế Nào? (Lời Phật Về Ái Dục – Taṇhā: Kinh Pháp Cú – Dhammapada – Bài 1), Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo” P4: Vô Minh Duyên Hành, Web, FB
 • Lý Duyên Sinh – Bánh Xe Sinh Tử, Web, FB
 • Playlist Loạt Bài Giảng: “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo”, Youtube
 • Kinh 7 Trạm Xe, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 1/4: Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 2/4: Giới (Dhatù – Elements) Là Gì? Xứ (Àyatana – Spheres) Là Gì?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 4/4: Xứ Phi Xứ (Có Thể & Không Thể) Là Gì? (Ṭhānāṭhā­Na­ – Possible And Impossible), Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Lộn Ngược Là Thế Nào, Web, FB
 • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo? Tâm Điên Đảo? Kiến Điên Đảo?, Web, FB
 • Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy (Dhammavinayajānanalakkhana), Web, FB
 • Thuận Theo Tự Nhiên Nào, Web, FB
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, Web, FB
 • Tôn Giả Nhất Cú Và Tôn Giả Cùla-Panthaka, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB