Con đường duy nhất: Bát thánh đạo

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT: BÁT THÁNH ĐẠO

– XD: Con xin phép hỏi sư: các vị tại gia tu tập muốn thành tựu đạo quả có phải qua những giai đoạn tuần tự này không: gìn giữ giới bổn, hộ trì các căn, tiết độ ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác, thành tựu thiền định, và sử dụng tâm trong sáng, nhu nhuyễn, thuần thục do năm triền cái được lắng động do thiền định để quán chiếu sự thật của Pháp mà thể nhập Pháp. Hay là cư sĩ có nghiệp duyên khác nên tu tập những Pháp tại gia cho đến khi Ba La mật đầy đủ sẽ lãnh hội được Pháp và thể nhập Pháp?

– @: Chỉ trong Pháp và Luật của Đức Phật mới có Bát Thánh Đạo. Chỉ trong Bát Thánh Đạo mới có thể thành tựu Thánh Đạo, Thánh Quả. Bát Thánh Đạo bao gồm Giới (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng), Định (Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định), Tuệ (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy) là con đường duy nhất, lộ trình duy nhất đối với hàng tu sĩ xuất gia cũng như cư sĩ tại gia muốn thành tựu Đạo Quả. Ngoài Bát Thánh Đạo không có con đường nào khác, tuy mỗi người tu sĩ xuất gia hoặc cư sĩ tại gia tùy thuộc duyên, nghiệp có thể có những giai đoạn tu tập khác nhau, có những chi phần tu tập nhiều ít khác nhau,… nhưng không ai ra ngoài con đường này mà có thể thành tựu Đạo Quả.

“Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa–môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa–môn, cũng không có đệ tam Sa–môn, cũng không có đệ tứ Sa–môn.

Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa–môn, cũng có đệ nhị Sa–môn, cũng có đệ tam Sa–môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa–môn.

Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa–môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa–môn, cũng có đệ tam Sa–môn, cũng có đệ tứ Sa–môn.

Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa–môn.

Này Subhadda, nếu những vị Tỷ–kheo này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A–la–hán.”

(Trường Bộ Kinh – Kinh Đại bát Niết bàn)

Trong thực tế việc tu tập, thực hành đúng đắn theo Bát Thánh Đạo đều phải kiên nhẫn, tinh tấn, dũng mãmh tuân thủ các bước tuần tự theo thứ lớp để có thể tận dụng cơ hội quí báu được làm người và được gặp Chánh Pháp còn đang tỏa sáng trên thế gian, để có thể vun bồi càng nhiều càng tốt thiện nghiệp dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn. Đó chính là:

– vun bồi tín tâm, nương tựa quy y duy nhất nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng;

– thọ trì giới luật trong sạch;

– luôn tác ý tránh xa 10 ác nghiệp, luôn tinh tấn trong 10 thiện nghiệp: ① không sát sinh, ② không trộm cắp, ③ không tà dâm, ④ không nói đối, ⑤ không nói lời hai lưỡi, ⑥ không nói lời độc ác, ⑦ không nói lời phù phiếm, ⑧ không tham lam, ⑨ không sân hận, ⑩ không tà kiến;

– không ngừng tích tạo 10 phước nghiệp: ① bố thí, ② trì giới, ③ tu tiến tâm và tuệ, ④ cung kính, ⑤ phục vụ, ⑥ tùy hỷ phước, ⑦ hồi hướng phước, ⑧ thỉnh pháp, ⑨ thuyết pháp, ⑩ sửa đổi tà kiến;

– sống cuộc sống ít muốn biết đủ;

– tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ;

– thu thúc lục căn mỗi khi tiếp xúc lục trần;

– an trú chánh niệm tỉnh giác trên ① thân, ② thọ, ③ tâm, ④ pháp liên tục;

– chánh niệm tỉnh giác liên tục;

– diệt trừ 5 chướng ngại tâm là ① tham dục, ② sân hận, ③ hôn trầm thụy miên, ④ trạo cử hối tiếc, ⑤ hoài nghi;

– tu tập Tâm (Định) và Tuệ theo thứ lớp, theo Chánh pháp của Đức Thế Tôn được truyền thừa qua các bậc thầy lỗi lạc từ quá khứ cho đến hiện tại.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Ghi chú:

Đệ Nhất Sa môn: Thánh Dự Lưu – Thất Lai – Sotāpatti: Tu Đà Hườn

Đệ Nhị Sa môn: Thánh Nhất Lai – Sakadāgāmi: Tu Đà Hàm

Đệ Tam Sa môn: Thánh Bất Lai – Anāgāmi: A Na Hàm

Đệ Tứ Sa môn: Arahatta: A la hán.

––––––––––––––––––––––––––––––

Cập nhật Hỏi Đáp:

Câu trả lời cho câu hỏi năm 2017 và câu hỏi năm 2021 của đạo hữu XD đều có cùng một điểm gốc chung là Bát Thánh Đạo 😊!

Bát thánh đạo là điều kiện cần và đủ để trở thành bậc thánh, Web, FB

Bài viết liên quan

 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Bát thánh đạo, Web, FB
 • Bát chánh ðạo là ðường tối thượng, Web, FB
 • Con đường duy nhất: Bát thánh đạo, Web, FB
 • Bát thánh đạo là điều kiện cần và đủ để trở thành bậc thánh, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 4/4, Web, FB
 • 4 thánh đế, 4 bậc thánh, 4 đạo & 4 quả, 4 bậc alahán, Web, FB
 • Ngu thì khổ, Web, FB
 • Thế nào là người ngu, Web, FB
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Về kinh chuyển pháp luân – bài pháp đầu tiên của đức Phật, Web, FB
 • Nibbāna – Niết bàn thiết thực hiện tại (có thể thấy được ngay trong kiếp sống này) là gì, Web, FB
 • Niết bàn ngay trong hiện tại, Web, FB
 • Thế nào là vô vi – Niết bàn – đến bờ bên kia, Web, FB
 • Hết luân hồi thì đi đâu, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 3/4, Web, FB
 • Con đường nào dẫn đến vô vi, Niết bàn, Web, FB
 • Đường tới Niết bàn – tu tập tâm: quán tưởng bất tịnh thức ăn, Web, FB
 • Quán thọ như thế nào để đạt tới ái tận giải thoát, Web, FB
 • Có thể sờ thấy Niết bàn, Web, FB
 • Như thế nào là thế giới quan theo kinh điển Phật giáo nguyên thủy, Web, FB
 • Đạo Phật có mâu thuẫn khoa học không, Web, FB
 • Ðường ðến hạnh phúc tối thượng, Web, FB
 • 7 pháp đoạn trừ lậu hoặc là gì, Web, FB
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 5/6 – anatta – vô ngã, Web, FB
 • Sayādaw u sīlānanda – myanmar.
 • Thuyết anatta-vô ngã trong Phật giáo, Web, FB
 • Vô ngã là vô thường & khổ, Web, FB
 • Vô ngã: hiểu biết đúng đắn và hiểu biết sai lầm, Web, FB
 • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
 • Who am i? Ta là ai, Web, FB
 • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
 • Có phải vô ngã là không nên phân biệt, Web, FB
 • Thấy chỉ là thấy, Web, FB
 • Ai đang nói, ai đang nghe, Web, FB
 • Cái gì trống không, tất cả thảy đều trống không, Web, FB
 • Trống không là thế giới, Web, FB
 • Ai ăn thức thực, ai cảm xúc, Web, FB, Web Link
 • Lợi ích phòng hộ các căn là gì, Web, FB
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Đoạn nghi thanh tịnh, Web, FB
 • Cái gì là thánh trí tuệ, cái gì là thánh giải thoát, Web, FB
 • Thế nào là tiêu chuẩn về lòng tin, Web, FB
 • Như thế nào là tự mình làm hòn ðảo cho chính mình, bài 1/2, Web, FB
 • Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều này không thể xảy ra, Web, FB
 • Cuộc đời là đau khổ hay không đau khổ, Web, FB
 • Mưa & mưa, Web, FB
 • Hãy đứng dậy, lên đường, Web, FB
 • Ngoài chuyện sinh – tử chẳng có gì là quan trọng cả, Web, FB
 • Người già cao tuổi, đầy bệnh hoạn, luôn ốm đau, Web, FB
 • Giác ngộ có nghĩa là là gì, Web, FB
 • Giác ngộ giải thoát là giác ngộ tứ thánh đế, Web, FB
 • Khổ – dukkha, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 1/4, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 2/4, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 3/4, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 4/4, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB