Vai trò của sát na định

VAI TRÒ CỦA SÁT NA ĐỊNH
Khaṇika Samādhi trong Thiền Minh Sát Vipassanā

Câu hỏi 6: Có thể thực hành thiền Minh sát mà không cần hoàn tất sự thanh tịnh tâm trước qua định của bậc thiền được không?

Có người dạy rằng chỉ nên hành thiền Vipassanā với tâm đã hoàn toàn thanh tịnh qua định của bậc thiền (tức phải đắc một bậc thiền nào đó trước). Nếu không thì, họ nói, không thể hoàn thành việc Minh sát được.

Đó chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cực đoan.

Thực ra, Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi–magga) nói rõ rằng chuẩn bị định (parikamma–samādhi, trong thiền Minh sát thì gọi là sát–na định) là vừa đủ để hành Minh sát cho đến A–la–hán Thánh Quả (sự giác ngộ viên mãn) bởi vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. Còn trong các bản Kinh như Mahā–satipatthāna (Đại Niệm Xứ) Đức Phật đề cập một cách minh bạch rằng người ta có thể đạt đến A–la–hán, sự giác ngộ cao tột nhất, qua chuẩn bị định bằng cách quán tứ oai nghi – đi, đứng, ngồi, nằm, v.v…

Trong Anusati Sutta – Kinh Tuỳ Niệm (Anussati Sutta, A.II.235), một bài kinh thuộc Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói, một người có thể trở thành bậc A–la–hán qua định (Định do tu tập các đề mục tuỳ niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, v.v… cần phải hiểu là cận định. Còn giai đoạn trước định này gọi là chuẩn bị định. được tu tập bằng cách quán những ân đức của Phật.

Cũng trong Chú giải về Sampajjaññapabba, phần nói về tỉnh giác có nói rõ ràng là người ta có thể đề khởi định bằng cách quán những ân đức của Phật hoặc Tăng, và rồi quan sát chính(tâm) định ấy đang sanh và diệt cho đến khi đắc A–la–hán quả.

Câu hỏi 7: Sát na định hay nhất thời định (khaṇika samādhi) có giúp phát triển Vipassanā được không?

Hãy nhớ rằng Thanh Tịnh Đạo đã đề cập minh bạch trong Dhātu–manasikāra–pabba là: do quán tứ đại, hay quan sát bốn yếu tố căn bản (đất, nước, lửa, gió) ngay sát–na chúng xảy ra, người hành thiền sẽ khơi dậy chuẩn bị định loại trừ tạm thời các triền cái. Còn Mahā–tika hay phụ Chú giải của bộ Visuddhimagga nói rằng, thực ra nó không phải chuẩn bị định vì không có định thuộc các bậc thiền (jhānic) cho nó dẫn đến.

Tuy nhiên, nó được xem như vậy theo lối ẩn dụ gọi là Sadisu–pacara, nghĩa là nó tương tự với bậc thiền thực sự dưới dạng khả năng loại trừ các triền cái của nó. Định như vậy gọi là sát–na định hay nhất thời định (khaṇka samādhi) trong trường hợp của thiền Minh sát. Đó là lý do vì sao tôi luôn luôn gọi nó là Vipassanā Khaṇika Samādhi (sát–na định Minh sát). Có số người, không thể hiểu được điều này, đã lý luận rằng sát–na định không thể giúp đưa đến Minh sát được, vì nếu nó làm được như vậy, những người hành thiền ắt hẳn có thể tạo ra tuệ Minh sát.

Tôi đồng ý với họ về điểm này, nếu các thiền sinh đã tu tập định đủ mạnh để thoát khỏi các triền cái, do quan sát các hiện tượng tâm–vật lý hiện tại hợp với tinh thần kinh Đại Niệm Xứ (Mahā–sāti–paṭṭhāna Sutta). Trong thực tế, rõ ràng là định được đề khởi bằng cách suy luận, xét đoán, hay phân tích những con số thống kê mà thiền sinh đã học thuộc lòng, không cách nào thoát khỏi năm triền cái, và rằng thực sự họ cũng hoàn toàn không quan sát tâm và thân hay danh –sắc hiện tại. Vì thế những người ưa thích lý luận này hẳn phải là những người có ít hay không có kiến thức về cách tiến hành Minh sát thực sự.

Trong Thanh Tịnh Đạo, sát–na định được nói đến như Khaṇika Cittekaggatā, tức sát–na tâm nhất cảnh tánh, và trong phụ Chú giải của bộ luận, sự định nghĩa được đưa ra là Khaṇa–matta–thitiko samādhi, tức định kéo dài từ sát–na này đến sát–na khác. Dựa trên căn bản của Chú giải và phụ Chú giải của Thanh Tịnh Đạo này, tôi gọi nôm na nó là sát–na định – Khaṇika samādhi, loại định thường được gọi theo lối ẩn dụ là cận định (Upacāra Samādhi). Tuy nhiên cũng không nên lúng túng nếu gọi như thế không hợp.

Định khởi lên ở sát–na chánh niệm được gọi là Khaṇika Samādhi, tức định kéo dài từng mỗi sát–na hành giả quan sát. Không có sát–na định này, thiền Minh sát không thể tu tập được. Vì thế nhất thiết phải có sự định tâm đủ mạnh như vậy cho tuệ Minh sát. Đối với các hành giả thực hành thuần Minh sát (thuần quán hành giả) không dựa vào bậc thiền (jhāna), sát–na định này là định dẫn hành giả đến sự chứng ngộ Đạo Quả (Magga Phala).

Thiền Minh sát không quan sát một đối tượng duy nhất, thay vào đó nó đòi hỏi phải có sự quan sát các đối tượng từ sát–na này đến sát–na khác. Dù đối tượng thay đổi tâm vẫn có thể khéo tập trung trên chúng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Điểm này có lẽ rất sáng tỏ đối với những hành giả đã thực hành một cách hiệu quả.

Bài viết liên quan

 • Thế nào là thực hành đúng đắn minh sát tứ niệm xứ, Web, FB
 • Chuẩn bị tâm thái trước khi hành thiền, Web, FB, Youtube
 • Cần phải làm những gì để có được thái độ đúng đắn khi thực hành thiền tập, Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Căn bản thực hành tứ niệm xứ, Web Link
 • Phần 1 – thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ quan trọng như thế nào?
  (Ngài Thiền sư Ta-ma-nê-chô – Tharmanaykyaw Sayadaw Ashin Dhammikabivamsa), Web Link
 • MAHASI SAYADAW VIPASANA MEDITATION INSTRUCTIONS
  HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT VIPASSANA BY THARMANEYKYAW SAYADA, English version. Youtube
 • Hộ trì cho mình, hộ trì người khác, Web Link
 • Tứ niệm xứ tu tập, làm cho sung mãn đem lại thành quả gì, Web, FB
 • Thấy biết cái gì thì được coi là thấy biết ‘như thật’, ‘như nó đang là’ khi thực hành tu tập minh sát tứ niệm xứ vipassnā satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Tập trung vào đề mục chính để vun bồi phát triển định trong tu tập thực hành thiền minh sát vipassnā tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quán thọ như thế nào để đạt tới ái tận giải thoát, Web, FB
 • Minh sát tuệ đầu tiên là gì, được tu tập như thế nào (bài 1/2), Web, FB
 • Minh sát tuệ đầu tiên là gì, được tu tập như thế nào (bài 2/2), Web, FB
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Lợi ích phòng hộ các căn là gì, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Làm thế nào diệt trừ tà kiến, Web, FB
 • Tu tập và phát triển thái độ không bám níu, Web, FB
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web, FB
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 2/6 – tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quán pháp – tứ thánh đế: thực hành tu tập định – tuệ hiệp thế dẫn đến định – tuệ siêu thế như thế nào?, Web Link
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 4/6 – như lý tác ý, Web, FB
 • Như lý tác ý: có bao nhiêu cách quán vô thường – khổ – vô ngã của ngũ uẩn trong thực hành tu tập hàng ngày, Web, FB
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và manasikāra – tác ý chú tâm, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly, Web, FB
 • Ngũ uẩn là gì, Web, FB

Audio bài giảng

 • (46) quán pháp: ngũ uẩn – vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. thiền sư viên phúc, Archive
 • (47) quán ngũ uẩn: sắc – thọ – tưởng – hành – thức – không phải của ta hãy từ bỏ nó., Archive
 • (48) như lý tác ý ngũ thủ uẩn là rỗng không là trống không, Archive
 • Hiện tại lạc trú là gì, Web, FB
 • Pháp thượng nhân. Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Sayādaw u sīlānanda – myanmar.
 • Thuyết anatta-vô ngã trong Phật giáo, Web, FB
 • Vô ngã là vô thường & khổ, Web, FB
 • Vô ngã: hiểu biết đúng đắn và hiểu biết sai lầm, Web, FB
 • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
 • Who am i, ta là ai, Web, FB
 • Thấy chỉ là thấy, Web, FB
 • Ai đang nói, ai đang nghe, Web, FB
 • Ai ăn thức thực, ai cảm xúc, Web, FB
 • Hết luân hồi thì đi đâu, Web, FB
 • Điều này không thể xảy ra, Web, FB
 • 8 pháp vi diệu chưa từng có, Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp cú 239), Web, FB
 • Bát thánh đạo là điều kiện cần và đủ để trở thành bậc thánh, Web, FB
 • Chớ quên lợi ích của chính mình (Pháp cú 166), Web, FB
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Người già cao tuổi, đầy bệnh hoạn, luôn ốm đau, Web, FB
 • Chăm sóc tâm trí của bạn, Web, FB
 • Ái dục trói buộc chúng sinh vào khổ đau bất tận của luân hồi sinh tử trong tam giới như thế nào, Web, FB
 • 7 yếu tố cần thiết đưa đến giác ngộ là gì, Web, FB
 • Nhân để sinh giác ngộ có mấy pháp, Web, FB
 • Thất giác chi – 7 yếu tố giác ngộ, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ nhất: chánh niệm, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ hai: trạch pháp, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: dũng cảm tinh tấn, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ tư: hỷ, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ năm: thư thái giác chi, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ sáu: ðịnh, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ bảy: xả, Web, FB
 • Sự chứng đắc rốt ráo là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 2/4: giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Làm thế nào diệt trừ tà kiến, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Lý duyên sinh p4 vô minh duyên hành, Web, FB
 • Lý duyên sinh p8 bánh xe sinh tử , Web, FB
 • Playlist loạt bài giảng: “lý duyên sinh” theo “thanh tịnh đạo”, Youtube
 • Kinh 7 trạm xe, Web, FB
 • (sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn:
 • Cái gì là mục đích? cái gì là phương tiện?), Web Link
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Tất cả pháp lấy gì làm căn bản, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và manasikāra – tác ý chú tâm, Web, FB
 • Chớ có tu lộn ngược, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thuận theo tự nhiên nào, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Pháp học & pháp hành
 • Tích truyện tôn giả nhất cú, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 7 tháng 1, 2017