Bài 6 – đặc tính của Dự lưu đạo – Sotāpatti magga – (phần 1)

[lwptoc]

BÀI 6 – ĐẶC TÍNH CỦA DỰ LƯU ĐẠO – SOTĀPATTI MAGGA – (PHẦN 1)

Việt dịch: https://youtu.be/bFOai7Amnho
Bản gốc Anh-Việt: https://youtu.be/lN1agCuBfLg

Đại Trưởng Lão Thiền sư Ta-ma-nê-chô (Tharmanaykyaw Sayadaw Ashin Dhammikabivamsa – Agga mahā ganthavācaka paṇḍita) – Pháp thoại dành cho thiền sinh thực hành thiền Minh Sát Vipassana Tứ Niệm Xứ theo truyền thống Mahasi Sayadaw.

ĐẶC TÍNH CỦA DỰ LƯU ĐẠO – SOTĀPATTI MAGGA (PHẦN 1)

Việt dịch: Đạo Hữu Sơn Từ
(English below)

🍀

Hôm nay ngày 23 tháng 5, 2021 Sư [Tharmanaykyaw Sayadaw] sẽ nói bài pháp về các phẩm tính của Sotāpatti magga, đạo Nhập lưu, dựa trên các bài viết của ngài Mahasi Sayadaw.

Trong dịp này Sư [Tharmanaykyaw Sayadaw] xin chia xẻ thêm ba điều đáng chú ý của ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp đỡ cho sự thực tập của quý thiền sinh.

1. Sotāpannas, những vị Nhập Lưu sẽ không có cuộc sống thấp hèn trong cõi người hay cõi trời. Họ sẽ chỉ có những đời sống cao thượng và giầu sang.

2. Khi đi trên con đường Satipaṭṭhāna hay Niệm Xứ, gồm tám yếu tố này, thiền sinh tiến gần đến Niết Bàn hơn trong mỗi niệm và mỗi ghi nhận. Giống như một người đi bộ, mỗi bước chân tiến gần đến nơi muốn tới, người thiền sinh tiến gần đến Niết Bàn trong mỗi niệm.

3. Nếu thiền sinh không thể đến thiền viện để thực tập, khi ở nhà trong lúc rảnh rỗi, thiền sinh có thể niệm và ghi nhận theo phương pháp này. Thiền sinh có thể niệm trong một hai phút, hoặc năm mười phút, niệm càng lâu trong khả năng của mình. Trong mỗi niệm thiền sinh thu thập được parami đặc biệt, hay phước báu. Thiền sinh thu thập được những phước báu này mà chẳng phải tốn một xu nào cả! Thật đáng hài lòng.

1. Vuṭṭhāgāminīvipassanā là gì hay Tuệ Dẫn Đến Xuất Khởi là gì?

Khi thiền sinh hiểu đề mục một cách thật vi tế, có nghĩa là khi tuệ minh sát trở thành chín muồi, thật rõ ràng và linh động, ở thời điểm này, thiền sinh biết sự diệt của các hiện tượng hiển nhiên. Biết với tính cách đặc biệt này gọi là vuṭṭhāgāminīvipassanā – Tuệ Dẫn Đến Xuất Khởi

2. Sách Milindapañhā (Các Câu Hỏi của Minlada) giải thích Niết Bàn như thế nào?

Khi biết rõ ràng sự biến mất liên tục của các hiện tượng, thiền sinh kinh nghiệm cái pháp mà ở đó đối tượng ghi nhận và tâm biết hoàn toàn ngừng nghỉ. Đây là sự kinh nghiệm về Niết Bàn qua Thánh Đạo Tuệ, ariyamaggañāṇa. Phương cách kinh nghiệm được sách Milindapañhā giải thích như sau:

“Đối với thiền sinh hành thiền ghi nhận một cách chánh niệm trong từng khoảnh khắc, trong mỗi ghi nhận một, và trong khi thiền sinh đang ghi nhận một cách chánh niệm như vậy, thì tâm ghi nhận của thiền sinh ấy sẽ vượt qua sự trôi trẩy liên tục của các hiện tượng danh sắc và kinh nghiệm một cái pháp nằm ngoài với sự trôi trẩy liên tục của các hiện tượng danh sắc. Ôi Vua Milinda, người nào đã hành thiền đúng theo phương pháp và đã kinh nghiệm pháp được giải thoát khỏi luồng hiện tượng danh sắc, người ấy được gọi là ‘người đã kinh nghiệm Niết Bàn’.

3. “Pháp được giải thoát khỏi sự sanh và diệt của hiện tượng danh sắc” có nghĩa là gì?

Thiền sinh hành thiền Minh Sát phải chỉ ghi nhận các hiện tượng danh sắc đang sanh diệt liên tục mà thôi. Trong mỗi ghi nhận, thiền sinh chỉ biết các hiện tượng danh sắc đang sanh diệt liên tục. Sau cùng thiền sinh kinh nghiệm Pháp được giải thoát khỏi sự sanh và diệt của hiện tượng danh sắc. Đây có nghĩa là pháp mà nơi đó cả hai, các đối tượng ghi nhận và các tâm ghi nhận, đều ngừng nghỉ. Do đó, ở đây, các đối tượng ghi nhận không sanh khởi, tâm biết và tâm ghi nhận cũng không sanh khởi, sự suy nghĩ cũng không sanh khởi; khi thiền sinh kinh nghiệm sự ngừng nghỉ này, đó gọi là ‘sự ùa vào hay lao vào Niết Bàn’.

4. Làm sao để thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến?

Kinh nghiệm Niết Bàn trong cách này, ít nhất là tuệ đạo quả Nhập Lưu. Khi kinh nghiệm tuệ đạo quả Nhập Lưu này thì thiền sinh hoàn toàn thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến. Do đó những ai đã kinh nghiệm tuệ đạo quả Nhập Lưu này thì sẽ không còn cách nhìn sai lầm và sẽ không còn sự dính mắc vào các tập hợp danh-sắc như thấy, nghe, bản ngã hoặc ‘tôi’ v.v… Về sự giải thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến này, chúng ta có câu kệ sau đây: “Người ấy không có tà kiến (hay cách nhìn sai lầm) rằng các tập hợp của thân và tâm là cái tôi”.

5. Kết quả của sự giải thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến là gì?

Các người phàm (puthujjana) thường nghĩ lầm rằng sự thấy là ‘Tôi’, sự nghe là ‘Tôi’ v.v… Họ nghĩ lầm rằng: sự đi, đứng, ngồi vv… tất cả đều là ‘Tôi’. Đấy là sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến, nghĩ rằng tất cả các tập hợp danh-sắc đang có mặt là ‘Tôi’.

Tuy nhiên những ai đã trở thành sotāpanna hay bậc Nhập Lưu, hoặc ai sau khi kinh nghiệm tuệ đạo quả Nhập Lưu, thì không còn sai lầm về cái nhìn hay cái tin tưởng gọi là sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến nữa. Nếu ai thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi thì người ấy không còn làm các bất thiện nghiệp nữa, những hành động xấu đưa người ấy tái sanh vào bốn khổ cảnh.

Tất cả các bất thiện nghiệp hay các hành động bất thiện làm trong quá khứ cũng không thể đưa đến quả tái sanh trong khổ cảnh nữa. Do đó người ấy được mãi mãi thoát khỏi bốn khổ cảnh. Người ấy không thể tái sanh vào cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và cõi Asura.

6. Còn những lợi ích nào khác của sự giải thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến?

Chỉ còn tái sanh trong cõi người và cõi trời. Người đó sẽ không có những đời sống thấp hèn trong cõi người và cõi trời, chỉ có những đời sống cao thượng và giầu sang. Nhiều nhất là bảy kiếp nữa và trong vòng bảy kiếp này người ấy sẽ trở thành vị Alahán và tất cả mọi đau khổ sẽ được dập tắt.

Do đó diệt trừ sakkāyadiṭṭhi hay thân-kiến rất là quan trọng. Sự quan trọng của nó được Đức Phật dạy như sau:

Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova matthake.
Sakkāyadiṭṭhippahānāya, sato bhikkhu paribbaje . (Nettipāḷi 101)

Như một người bị lao cắm vào ngực, phải tìm cách mau chóng rút lao ra và trị vết thương,

Như một người tóc đang bị cháy, phải nhanh chóng cố gắng dập tắt lửa,

Một tỳ khưu hay người nào, thấy sự hiểm nguy của luân hồi, muốn thực tập để giải thoát khỏi nó, trong chánh niệm, phải nhanh chóng cố gắng để diệt trừ thân kiến, sakkāyadiṭṭhi.

7. Làm sao để phát triển Minh Sát Đạo quan kinh nghiệm bản thân?

Trong một phút, tùy theo nhịp độ hít thở, 30, 40, 50 hoặc 60 sự ghi nhận có thể diễn ra. Trong mỗi ghi nhận đều có mặt Bát Chi Đạo, Con Đường Tám Nhánh.

Sự cố gắng để có tỉnh giác là Chánh Tinh Tấn, sammā-vāyāma. Có tỉnh giác là sammāsati, Chánh Niệm. Hướng tâm thẳng đến đề mục quán chiếu và bám sát nó là vipassanā-khanika-samādhi, Định Minh Sát Trong Khoảnh Khắc. Đây là ba Định-Đạo-Chi, samadhi-magganga.

8. Tại sao lại gọi Chánh Kiến, sammādiṭṭhi?

Biết các đề mục quán sát đúng đắn thì gọi là Thấy Đúng, sammādiṭṭhi hay Chánh Kiến. Lúc mới thực tập, khi sự định tâm chưa vững mạnh, sự hiểu đúng chưa được rõ ràng. Tuy nhiên thiền sinh, một phần nào hiểu được đặc tánh, công năng và sự biểu hiện của các hiện tượng danh sắc.

Khi sự định tâm được vững mạnh, theo như những gì đã nói trước đây, thiền sinh thấy được một cách riêng biệt, các hiện tượng danh sắc. Thiền sinh thấy được nhân và quả riêng biệt; thấy rõ ràng sự sanh và sự diệt; thấy bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã như thể đang cầm và nhìn nó trên tay. Biết như thế này gọi là biết đúng. Do đó được gọi là Biết Đúng, hay Chánh Kiến, sammādiṭṭhi.

9. Sammāsankappa hay Chánh Tư Duy là gì?

Hướng tâm đến đề mục như thể đặt tâm lên đề mục để biết đúng đắn, là Chánh Tư Duy hay sammāsankappa. Hai chi này là Tuệ Đạo Chi, pañña-magganga. Hợp với ba chi trong Định Đạo Chi, chúng ta có 5 Đạo Chi.

Trong Chú Giải, năm chi này được gọi là kāraka-magganga. Đây là các Đạo Chi Làm Việc. Năm đạo chi này làm việc với nhau như một nhóm trong diễn trình của sự biết.

10. Các đạo chi nào được chu toàn trong khi hành thiền?

Vì ba Giới Đạo Chi, sammāvācā, sammākammanta, và sammā-ājīva tức Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng, đã được hoàn mãn khi thiền sinh thọ giới, nên khi hành thiền tất cả tám chi đều được hoàn mãn.

11. Bát Đạo Chi, sau khi được phát triển trong mỗi ghi nhận và quán sát, sẽ đưa đến đâu?

Do đó, cộng thêm ba đạo chi này, thì trong mỗi niệm, cả tám đạo chi đều được phát triển. Đây là các chi của Thánh Đạo. Khi các chi này được vững mạnh và quân bình, thánh đạo sanh khởi. Thánh đạo này dẫn đến đâu? Nó dẫn đến Niết Bàn.

Do đó, khi đi trên con đường Satipaṭṭhāna, con đường Niệm Xứ, mà đó là tám đạo chi này, thiền sinh sẽ tiến gần đến Niết Bàn trong mỗi niệm và mỗi quán sát. Giống như người đi bộ, trong mỗi bước chân, tiến gần hơn chỗ muốn tới, thiền sinh trong mỗi ghi nhận, tiến gần hơn đến Niết Bàn.

12. Nếu một người không thể đến thiền viện để hành thiền, làm sao người ấy có thể đạt đến Niết Bàn?

Nếu trong một phút có thể làm được 50 ghi nhận, thì trong ba phút ta có thể làm 150 ghi nhận. Ví như Niết Bàn có thể đến được với 1,000 ghi nhận, thì ta chỉ còn cần 850 ghi nhận nữa thôi. Nếu ai có thể hoàn mãn đạt được số lượng ghi nhận cần thiết qua sự thực tập, thì người ấy sẽ đạt tới Niết Bàn.

Do đó, nếu thiền sinh không có cơ hội đến thiền viện để thực tập, thì ở nhà có thể ghi nhận và quán sát trong những lúc rảnh rỗi và thực tập đúng theo phương pháp này. Thiền sinh có thể ghi nhận trong 1, 2 phút hoặc 5, 10 phút, làm nhiều ít, tuỳ theo khả năng của mình.

13. Phải làm gì nếu mình muốn dập tắt mọi khổ đau và được luôn vui vẻ?

Với mỗi ghi nhận, thiền sinh tạo được paramī đặc biệt hay ba-la-mật đặc biệt hay phước báu đặc biệt. Thiền sinh có thể có được như vậy mà không phải tốn một xu nào. Bằng cách ghi nhận và quán sát theo phương pháp này, sau khi các nhân được trọn vẹn, với sự tiến triển của các tuệ minh sát theo từng giai đoạn, thiền sinh sẽ kinh nghiệm Niết Bàn với tuệ thánh đạo.

Nếu kinh nghiệm Niết Bàn, thiền sinh sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi sakkāyadiṭṭhi hay thân kiến, và sẽ mãi mãi thoát khỏi bốn khổ cảnh. Trong vòng bảy kiếp, thiền sinh sẽ kinh nghiệm đạo quả A-la-Hán và tất cả mọi khổ đau sẽ được hoàn toàn dập tắt. Do đó nếu ai muốn được mãi mãi thoát khỏi các khổ cảnh, nếu muốn dập tắt mọi khổ đau và luôn luôn an vui, thì khi có cơ hội, người ấy phải tiếp tục hành thiền theo đúng phương pháp vừa được dạy.

14. Các lợi ích để trở thành vị Sotapanna, vị Nhập Lưu là gì?

1) Sotāpannas, các vị Nhập Lưu không có tà kiến là các tập hợp danh-sắc là cái Tôi.

2) Sotāpannas, các vị Nhập Lưu không còn nghi ngờ gì về Tam Bảo và ba sự thực tập giới, định, tuệ.

3) Vị Nhập Lưu không còn tin rằng, sẽ có hạnh phúc mãi mãi nếu những thực tập không liên quan đến Tứ Diệu Đế, không có các chi của Thánh Đạo. Họ được thoát khỏi tà kiến về những lễ nghi và thực tập sai lầm, sīlabbata parāmāsa diṭṭhi tà kiến về giới cấm thủ.

4) Sotāpatti magga, Nhập Lưu đạo đã bẻ gẫy và bức rễ các phiền não thô mà trước đây đã không loại bỏ được.

5) Sotāpatti magga, Nhập Lưu đạo đã làm cạn dòng sinh tồn mà trước đây không thấy được chỗ chấm dứt.

6) Sotāpatti magga, Nhập Lưu đạo đóng lại cửa-tái-sanh vào bốn khổ cảnh.

7) Sotāpannas, các vị Nhập Lưu đạt được bảy tài sản của các bậc thánh nhân .

 Sotāpannas, các vị Nhập Lưu đã cắt đứt và tiêu diệt Bát Tà Đạo, tám con đường sai lầm.

9) Sotāpatti magga, Nhập Lưu đạo dập tắt và bảo vệ người tránh xa khỏi những nội thù là năm bất thiện nghiệp cũng như các ngoại thù.

10) Sotāpatti magga, Nhập Lưu đạo làm cho một người trở thành người con thật sự của Đức Phật.

11) Sotāpatti magga, Nhập Lưu đạo còn cho nhiều lợi ích khác nữa.

Vì thời gian có hạn nên Sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại ba điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của ngài Mahasi Sayadaw mà Sư đã nói lúc ban đầu:

1. Sotāpannas, những vị Nhập Lưu sẽ không có cuộc sống thấp hèn trong cõi người hay cõi trời. Họ sẽ chỉ có những đời sống cao thượng and giầu sang.

2. Khi đi trên con đường Satipaṭṭhāna hay Niệm Xứ, gồm tám yếu tố này, thiền sinh tiến gần đến Niết Bàn hơn trong mỗi niệm và mỗi ghi nhận. Giống như một người đi bộ, mỗi bước chân tiến gần đến nơi muốn tới, người thiền sinh tiến gần đến Niết Bàn trong mỗi niệm.

3. Nếu thiền sinh không thể đến thiền viện để thực tập, khi ở nhà trong lúc rảnh rỗi, thiền sinh có thể niệm và ghi nhận theo phương pháp này. Thiền sinh có thể niệm trong một hai phút, hoặc năm mười phút, niệm càng lâu trong khả năng của mình. Trong mỗi niệm thiền sinh thu thập được parami đặc biệt, hay phước báu. Thiền sinh thu thập được những phước báu này mà chẳng phải tốn một xu nào cả! Thật đáng hài lòng.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

 

HOW IMPORTANT IS IT TO PRACTICE SATIPAṬṬHĀNA VIPASSANĀ MEDITATION (PART – 6)

Today (on May 23, 2021) I am going to give a talk about The special qualities of Sotāpatti magga, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw.

On this occasion I also would like to share three more things that are especially note worthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice:

1. Sotāpannas also will not have inferior lives in the human and deva realms. They will have noble and wealthy lives.

2. When walking on the path of Satipaṭṭhāna, which are these eight path factors, one approaches nearer to nibbāna with each and every noting and observation. Just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step, one gets closer to nibbāna with each and every noting.

3. If one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one’s free time according to this method. One can note for one minute, two minutes, five minutes, ten minutes, as much as one can. With each and every noting, one gains special paramī, merits. One gains these without spending a single cent of money, it is very satisfying.

1. What is vuṭṭhāgāminīvipassanā?

While knowing in this extremely subtle way, when insight knowledge becomes mature, extremely clear and rapid knowledges arise. At this time, one also knows the disappearance of obvious phenomena. Knowing in this special way is called vuṭṭhāgāminīvipassanā.

2. How did Milindapañhā explain the realization of nibbāna?

While swiftly knowing the continual disappearance of phenomena, one experiences the dhamma where the noted object and the knowing mind completely cease. This is the realization of nibbāna through knowledge of the Noble Path, ariyamaggañana. The way of realization is explained in the Milindapañhā in this way:

“For the yogi who is observing mindfully stage by stage, one noting at a time, while this yogi is observing mindfully, the yogi’s noting mind will transcend the continuous flow of physical and mental phenomena, and will experience the dhamma that is opposite of the continuous flow of physical and mental phenomena. Oh King Milinda, the person who has practiced according to the correct method and experienced the dhamma that is free from the stream of physical and mental phenomena is called a person who has realized nibbāna.”

3. What is the meaning of “The dhamma that is free from the arising and disappearance of physical and mental phenomena”?

The yogi who is practicing vipassanā must observe only the physical and mental phenomena that are arising and disappearing continuously. With every noting, he knows only the physical and mental phenomena that are arising and disappearing continuously. Finally, he realizes the dhamma that is free from the arising and disappearance of physical and mental phenomena. This means the dhamma where both the noted objects and the knowing minds have ceased. Therefore, the noted objects also do not arise, the noting and knowing minds also do not arise, thinking also does not arise; when one experiences their cessation, this is called rushing into nibbāna.

4. How does one become free from sakkāyadiṭṭhi?

The realization of nibbāna in this way is at least sotapatti path and fruition knowledge. If one realizes this sotapatti path and fruition knowledge, then one will be completely free from sakkāyadiṭṭhi. Therefore, the person who has realized sotapatti path and fruition knowledge will no longer have the wrong view and clinging that physical and mental aggregates such as seeing, hearing, etc., are self or “I.” Regarding this way of liberation from sakkāyadiṭṭhi, we give the following verse: “One does not have the wrong view that the aggregates of body and mind are self.”

5. What is the result of being free from sakkāyadiṭṭhi?

Unenlightened people (puthujjanas) think wrongly that seeing is “I,” hearing is “I,” etc. They think wrongly that walking, standing, sitting, etc., are all “I.” This is sakkāyadiṭṭhi, which thinks that all physical and mental aggregates that exist are “I.”

People who have become sotāpannas, after realizing sotāpatti path and fruition knowledge however, no longer have this wrong view and belief, sakkāyadiṭṭhi. If one is free from sakkāyadiṭṭhi, one no longer performs unwholesome kammas that can lead one to be reborn in the four lower realms.

Old unwholesome kammas done in the past also can no longer give the results of rebirth in the lower realms. Therefore, one will be free from the four lower realms forever. One cannot be reborn in the hell realms, nor the animal realms, nor the peta realms, nor the asura realms.

6. What are the other benefits of being free from sakkāyadiṭṭhi?

Only rebirth in the human and deva realms will occur. One also will not have inferior lives in the human and deva realms. One will have noble and wealthy lives. At the most one will only have seven existences. Within these seven existences, one will become an arahat and all suffering will be extinguished.

Therefore, it is extremely important to eradicate sakkāyadiṭṭhi. Its importance has been taught by the Buddha:

Sattiyā viya omattho, deshamānoya mattake.
Sakkāyadiṭṭhippahānāya, sato bhikkhu paribbaje.

Like a person who has been pierced by a spear in the chest would quickly make an effort to pull out the spear and treat the wound, like a person whose head is on fire would quickly make an effort to put the fire out, a monk or a person who, seeing the danger of samsārā, wants to practice so as to be free from it, being mindful, should quickly make an effort to eradicate the wrong view of self, sakkāyadiṭṭhi.

7. How does one develop the vipassanā path through personal experience?

Within one minute, depending on the rate of respiration, thirty, forty, fifty, up to sixty notings can be made. Within each noting, the Eightfold Path is included.

Making effort to be mindful is sammāvāyāma. Being mindful is sammāsati. Going straight to the object of observation and sticking onto it is vipassanākhanikasamādhi, vipassanā momentary concentration. These three are the concentration path factors, samadhimagganga.

8. Why is it called sammādiṭṭhi?

Knowing the objects of observation correctly is sammādiṭṭhi. At the beginning of practice, when concentration is not strong yet, knowing correctly is not very clear yet. However, one comes to know the characteristic, function and manifestation of the physical and mental phenomena to a certain extent.

When concentration has become strong, according to what has been mentioned before, one comes to know physical and mental phenomena separately. One also comes to know cause and effect separately. One also comes to know clearly the arising and passing away, the impermanent, suffering and non-self nature as though holding and looking at them in one’s hand. Knowing in this way is understanding correctly. Therefore, it is called sammādiṭṭhi, right view.

9. What is sammāsankappa?

Directing the mind as though putting it on the object so as to know correctly is sammāsankappa. These two are the wisdom path factors, paññamagganga. If combined with the three samadhimagganga, we get five path factors.

These five factors are named as kārakamagganga in the commentaries. They are “worker” path factors. These five path factors work in unity together as one group in the process of knowing.

10. What path factors are always fulfilled when practicing meditation?

As for the three morality path factors, sammāvācā, sammākammanta, and sammā-ājīva, they have been fulfilled from the time one has taken the precepts. When practicing meditation, these factors are always fulfilled.

11. Where do the eight path factors that are being developed with every noting and observation lead to?

Therefore, if these three path factors are included, then with every noting, the eight path factors are being developed. These are the factors of the Noble Path. If these factors are combined, the Noble Path arises. Where does this path lead to? It leads to nibbāna.

Therefore, when walking on the path of Satipaṭṭhāna, which are these eight path factors, one approaches nearer to nibbāna with each and every noting and observation. Just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step, one gets closer to nibbāna with each and every noting.

12. If one cannot go to the mediation center to practice, what can one do to reach nibbāna?

If fifty notings can be made within one minute, then within three minutes, one hundred and fifty notings can be made. If one can reach nibbāna within one thousand notings, then we can say that about another eight hundred and fifty notings are necessary. So that the necessary notings can be completed, if one fulfills them through practice, then one can reach nibbāna.

Therefore, if one cannot go to the mediation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one’s free time according to this method. One can note for one minute, two minutes, five minutes, ten minutes, as much as one can.

13. What should one do if one wants to extinguish all suffering and be always happy?

With each and every noting, one gains special paramī, merits. One gains these without spending a single cent of money, it is very satisfying. By noting and observing in this way, later when the causes are complete, with the progression of vipassanā insight knowledges stage by stage, one will realize nibbāna with the noble path knowledge.

If one realizes nibbāna, one will be totally free from sakkāyadiṭṭhi, and will be forever liberated from the four lower realms. Within seven existences, one will realize arahatta path and fruition and all suffering will be totally extinguished. Therefore, if one wants to be free from the four lower realms forever, if one wants to extinguish all suffering and be always happy, when there is a chance, one should continue to practice according to the method given just now.

14. What are the benefits of becoming a Sotapanna?

(1) Sotāpannas have no wrong view that the physical and mental aggregates are a self.

(2) Sotāpannas have no doubt regarding the Triple Gem and the three trainings.

(3) Sotāpannas do not believe that with practices that do not know the Noble Truths, and do not include the noble path factors, one will become forever blissful. They are free from sīlabbata parāmāsa diṭṭhi.

(4) Sotāpatti magga breaks up and eradicates the mass of defilements that could not be removed before.

(5) Sotāpatti magga dries up the stream of existences that have no conceivable ending.

(6) Sotāpatti magga closes the door to rebirth in the four lower realms.

(7) Sotāpannas gain the seven possessions of ariyas.

( Sotāpannas have eradicated and wiped out the wrong eightfold path.

(9) Sotāpatti magga extinguishes and keeps one far away from the internal enemies of the five unwholesome volitions as well as external dangers.

(10) Sotāpatti magga causes one to become a true son or daughter of the Buddha.

(11) Sotāpatti magga gives hundreds of benefits.

Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk let us recite again three things that are especially note worthy from Mahasi Sayadaw which were given in the beginning.

1. Sotāpannas also will not have inferior lives in the human and deva realms. They will have noble and wealthy lives.

2. When walking on the path of Satipaṭṭhāna, which are these eight path factors, one approaches nearer to nibbāna with each and every noting and observation. Just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step, one gets closer to nibbāna with each and every noting.

3. If one cannot go to the mediation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one’s free time according to this method. One can note for one minute, two minutes, five minutes, ten minutes, as much as one can. With each and every noting, one gains special paramī, merits. One gains these without spending a single cent of money, it is very satisfying.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

PHÁP THOẠI TRỰC TUYẾN ONLINE 2021

Đại Trưởng Lão Thiền Sư Tharmanaykyaw,
Yangon, Myanmar – Pháp thoại dành cho thiền sinh thực hành thiền Minh Sát Vipassana Tứ Niệm Xứ theo truyền thống Mahasi Sayadaw.

Bài 1: Thực Hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ Quan trọng như thế nào?, 19/12/2020, Web, FB, Youtube

Bài 2: Opanayiko – Hướng thượng (tới Nibbāna), 23/01/2021, Web, FB, Youtube

Bài 3: Sanditthiko – Tự mình thấy biết, 20/2/2021, Web, FB, Youtube

Bài 4: Akaliko – Ehipasiko: Ngay tức thì – Đến để thấy, 20/3/2021, Web, FB, Youtube

Bài 5: Paccattam Veditabbo: Cần tự mình liễu ngộ, 24/4/2021, Web, FB, Youtube

Bài 6: Sotapatti Magga: Những đặc tính của Tu-đà-hoàn Đạo, P1, 23/5/2021, FB
Việt dịch: https://youtu.be/bFOai7Amnho
Bản gốc Anh-Việt: https://youtu.be/lN1agCuBfLg

Translation of 6. Dhamma talk in 5 languages as follows:
1. Bahasa Indonesia
https://youtu.be/lvHq_unCHYQ
2. Myanmar Language
https://youtu.be/1YkPsXu986o
3. Chinese Language
https://youtu.be/FP7MeenUSM8
4. Thai Language
https://youtu.be/GlvYeJD3PPk
5. Vietnamese Language
https://youtu.be/eC0iSJJlGa4

Bài 7 – Sotapatti Magga: Những đặc tính của Tu-đà-hoàn Đạo, P2, 20/6/2021, FB

Bài 8 – Sotapatti Magga: Những đặc tính của Tu-đà-hoàn Đạo, P3, 25/7/2021
Việt dịch:
https://youtu.be/rMUjoOSKRyA
Bản gốc Anh-Việt:
https://youtu.be/1HbLGwBW7YE

ĐÔI NÉT VỀ THIỀN SƯ TA-MA-NÊ-CHÔ

Thiền Sư Ta-ma-nê-chô (Tharmanaykyaw Sayadaw Ashin Dhammikabhivamsa) sinh ngày 28/07/1956 và trở thành sa-di năm 11 tuổi. Đến năm 20 tuổi ngài trở thành tỳ-kheo với thầy tế độ của mình là Đại sư Ma-ha Gan-day-on (Maha Gandhayon Sayadaw U Janakabhivamsa). Ngài đã nhận được học vị Ta-ma-nay-chô (Tharmanaykyaw), học vị Pháp sư (Dhammacariya), học vị Abhivamsa, những học vị được kính trọng nhất, cao nhất trong hệ thống học vị của Phật giáo Theravada Myanmar, cũng như đã vượt qua kỳ thi Sakyasiha.

Năm 2018 Ngài được chính phủ Myanmar trao tặng danh hiệu cao quí Aggamahāganthavācakapaṇḍita – The foremost great wise in teachings/reciting Pāli Canon) – Bậc Đại Trí Giả Tối Thắng trong truyền dạy Pāli Canon – Phật ngôn chánh tạng.

Ngài đã ở Trung tâm thiền Mahasi 8 năm, sau đó đã cùng Thiền sư Panditamrama Sayadaw (Ngài Ashin Panditabhivamsa) chuyển tới trung tâm thiền quốc tế Panditarama, hướng dẫn, giảng dạy cho các thiền sinh quốc tế hơn 15 năm tại đây.

Từ năm 2006, ngài trở thành Viện trưởng Thiền viện Ta-ma-nay-chô Ma-ha-gan-day-ôn (Thamrmanaykyaw Mahagandhayon Monastery) tại Mawbi, Yagoon.

Ngài hướng dẫn thiền sinh thiền vipassanā, dạy Vinaya Pāḷi (Tạng Luật) cho các vị tỳ-kheo, mở khóa tu huấn luyện sa-di, tu nữ, trẻ em; phụng sự cho sự hoăng dương Giáo pháp của Đức Phật, và đã viết hơn 100 cuốn sách giảng dạy những điều cốt tủy của Phật giáo Theravada.

Ngài đã được thỉnh mời giảng dạy các khóa học, và hướng dẫn các khoá thiền tại Hoa kỳ, Thái lan, Đài loan, … và Việt nam 4/2016 – tại thiền viện Phước Sơn Đồng nai, tại Nha Trang, và tại Tòa nhà NEM 545 Nguyễn Văn Cừ, Hà nội.

 

Bài viết liên quan

 • Thế Nào Là Thực Hành Đúng Đắn Minh Sát Tứ Niệm Xứ?, Web, Face
 • Chuẩn Bị Tâm Thái Trước Khi Hành Thiền, Web, Youtube, Web Link
 • Thế Nào Là Thực Hành Đúng Đắn Minh Sát Tứ Niệm Xứ, Web, Face
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, Face
 • Căn Bản Thực Hành Tứ Niệm Xứ
 • Minh Sát Vipassana – Thiền Hành & Thiền Tọa, Web
 • Thực Hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ Quan Trọng Như Thế Nào?, Web
 • Mahasi Sayadaw Vipasana Meditation Instructions
 • Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana By Tharmaneykyaw Sayadaw
 • English Version. Youtube
 • Thiền Sư Mahasi – Hướng Dẫn Thực Tập Thiền Minh Sát Phần 1, Web
 • Hộ Trì Cho Mình Hộ Trì Người Khác, Web, Face
 • Tứ Niệm Xứ Tu Tập, Làm Cho Sung Mãn Đem Lại Thành Quả Gì, Web, Face
 • Thấy Biết Cái Gì Thì Được Coi Là Thấy Biết ‘Như Thật’, ‘Như Nó Đang Là’ Khi Thực Hành Tu Tập Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassnā Satipaṭṭhānā?, Web, Face
 • Tập Trung Vào Đề Mục Chính Để Vun Bồi Phát Triển Định Trong Tu Tập Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassnā Tứ Niệm Xứ, Web, Face
 • Quán Thọ Như Thế Nào Để Đạt Tới Ái Tận Giải Thoát, Cứu Cánh Viên Mãn, Chứng Đạt Niết Bàn?, Web, Face
 • Minh Sát Tuệ Đầu Tiên Là Gì?Được Tu Tập Như Thế Nào?Bài 1/2: Hướng Dẫn Tu Tập Vun Bồi Và Phát Triển Tuệ Phân Biệt Danh Sắc Của Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi, Web, Face
 • Minh Sát Tuệ Đầu Tiên Là Gì?Được Tu Tập Như Thế Nào?Bài 2/2: Phương Pháp Tu Tập Vun Bồi Và Phát Triển Tuệ Phân Biệt Danh Sắc Nāma – Rūpa – Pariccheda – Ñāṇa Theo “Thanh Tịnh Đạo”, Web, Face
 • Thế Nào Là Không Nắm Giữ Tướng Chung, Không Nắm Tướng Riêng?, Web, Face
 • Lợi Ích Phòng Hộ Các Căn Là Gì ?, Web, Face
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, Face
 • Làm Thế Nào Diệt Trừ Tà Kiến, Web, Face
 • “Tu Tập Và Phát Triển Thái Độ Không Bám Níu, Không Chấp Trước Vào Bất Cứ Cái Gì Trên Đời Này” Là Tu Tập Cái Gì? Như Thế Nào?, Web, Face
 • Chỉ Bằng Chánh Niệm Thì Không Thể Biết Và Thấy Các Pháp Như Thật, Như Nó Đang Là, Vì Chánh Niệm Mới Chỉ Là Điều Kiện Cần, Không Phải Là Điều Kiện Đủ!, Web, Face
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát, Web, Face
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát – Bài 2/6 – Tứ Niệm Xứ, Web, Face
 • Quán Pháp – Tứ Thánh Đế: Thực Hành Tu Tập Định – Tuệ Hiệp Thế Dẫn Đến Định – Tuệ Siêu Thế Như Thế Nào?, Web
 • Bài 4/6 Phần 1 – Như Lý Tác Ý Là Như Thế Nào?, Web, Face
 • Bài 4/6 Phần 2 – Như Lý Tác Ý: Có Bao Nhiêu Cách Quán Vô Thường – Khổ – Vô Ngã Của Ngũ Uẩn Trong Thực Hành Tu Tập Hàng Ngày?, Web
 • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, Face
 • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, Face
 • Ngũ Uẩn Là Gì, Web, Face

Audio Bài Giảng

 • (46) Quán Pháp: Ngũ Uẩn – Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, Sự Xuất Ly. Thiền Sư Viên Phúc, Web Link, Youtube
 • (47) Quán Ngũ Uẩn: Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Nó., Web Link, Youtube
 • (48) Như Lý Tác Ý Ngũ Thủ Uẩn Là Rỗng Không Là Trống Không, Web Link, Youtube
 • Hiện Tại Lạc Trú Là Gì? Tịch Tĩnh An Trú Là Gì? Đoạn Diệt (Phiền Não) Là Gì?, Web, Face
 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, Face
 • Sayādaw U Sīlānanda – Myanmar.
 • Anata – Vô Ngã Là Gì, Web, Face
 • Vô Ngã Là Vô Thường & Khổ, Web, Face
 • Vô Ngã: Hiểu Biết Đúng Đắn Và Hiểu Biết Sai Lầm, Web, Face
 • Anata – Vô Ngã Là Gì, Web, Face
 • Who Am I, Ta Là Ai, Web, Face
 • Thấy Chỉ Là Thấy, Web, Face
 • Ai Đang Nói, Ai Đang Nghe, Web, Face
 • Ai Ăn Thức Thực? Ai Cảm Xúc? Ai Cảm Thọ? Ai Khát Ái? Ai Chấp Thủ?, Web, Face
 • Hết Luân Hồi Thì Đi Đâu, Web, Face
 • Điều Này Không Thể Xảy Ra, Web, Face
 • 8 Pháp Vi Diệu Chưa Từng Có Trong Pháp Và Luật Của Đức Thế Tôn Là Gì?, Web, Face
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, Face
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, Face
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, Face
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp Cú 239), Web, Face
 • Bốn Đạo Lộ Tu Tập Chỉ Tịnh Samatha – Minh Sát Vipassanā Dẫn Tới Đạo Quả Alahán, Web
 • Chớ Quên Lợi Ích Của Chính Mình (Pháp Cú 166), Web, Face
 • Học Gì Hết Ngu, Tu Gì Hết Khổ, Web, Face
 • Người Già Cao Tuổi, Đầy Bệnh Hoạn, Luôn Ốm Đau Bằng Cách Nào Có Thể Đạt Tới Hạnh Phúc, An Lạc Lâu Dài?, Web, Face
 • Bạn Chăm Sóc Thân Thể Của Bạn, Tại Sao Không Chăm Sóc Tâm Trí Của Bạn?, Web, Face
 • Ái Dục Trói Buộc Chúng Sinh Vào Khổ Đau Bất Tận Của Luân Hồi Sinh Tử Trong Tam Giới Như Thế Nào?, Web, Face
 • 7 Yếu Tố Cần Thiết Đưa Đến Giác Ngộ Là Gì?, Web, Face
 • Nhân Để Sinh Giác Ngộ Có Mấy Pháp?, Web, Face
 • Pháp Thoại: Thất Giác Chi – 7 Yếu Tố Giác Ngộ, Web
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Nhất: Chánh Niệm., Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Hai: Trạch Pháp, Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn, Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2 Tiếp Theo), Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Tư: Hỷ, Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Năm: Thư Thái Giác Chi, Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Sáu: Ðịnh, Web, Face
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Bảy: Xả, Web, Face
 • Sự Chứng Đắc Rốt Ráo Là Gì, Web, Face
 • “Người Hiền Trí” – Bài 1/4: Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào?, Web, Face
 • “Người Hiền Trí” – Bài 2/4: Giới (Dhatù – Elements) Là Gì? Xứ (Àyatana – Spheres) Là Gì?, Web, Face
 • “Người Hiền Trí” – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, Face
 • “Người Hiền Trí” – Bài 4/4: Xứ Phi Xứ (Có Thể & Không Thể) Là Gì? (Ṭhānāṭhā­Na­ – Possible And Impossible), Web, Face
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, Face
 • Làm Thế Nào Diệt Trừ Tà Kiến, Web, Face
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, Face
 • “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo” P4: Vô Minh Duyên Hành, Web, Face
 • Lý Duyên Sinh – Bánh Xe Sinh Tử, Web, Face
 • Playlist Loạt Bài Giảng: “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo”, Youtube
 • Kinh 7 Trạm Xe, Web, Face
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, Face
 • Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản?, Web, Face
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, Face
 • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, Face
 • Chớ Có Tu Lộn Ngược, Web, Face
 • Lộn Ngược Là Thế Nào, Web, Face
 • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo? Tâm Điên Đảo? Kiến Điên Đảo?, Web, Face
 • Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?, Web, Face
 • Thuận Theo Tự Nhiên Nào, Web, Face
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, Face
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, Face
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, Web, Face
 • Tôn Giả Nhất Cú Và Tôn Giả Cùla-Panthaka, Web, Face
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

 

Bài viết trên facebook ngày 27 tháng 7, 2021